Etusivu » Julkaisut ja raportit » Metsätien kunnossapito – oppaat, urakoinnin lomakemallit ja tehtäväkortit

Metsätien kunnossapito – oppaat, urakoinnin lomakemallit ja tehtäväkortit

Hyväkuntoisella metsätiestöllä on tärkeä tehtävä metsien monipuolisessa hoidossa ja käytössä sekä metsäteollisuuden puuhuollossa.  Tapio Oy on tuottanut maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta metsätien kunnossapitoa edistävää materiaalia ja työkaluja. Näiden tarkoitus on auttaa metsänomistajia ja tiekuntia sekä metsätalouden ja maanrakennuksen ammattilaisia metsätien kunnossapidossa.  Tehtävä on ajankohtainen juuri nyt, kun puun käyttö lisääntyy, metsäkuljetuskalusto järeytyy, lämpenevä ilmasto heikentää teiden kantavuutta ja maaseudun pientiestö rappeutuu.

Oppaat ja ohjeet

Metsätien kunnossapito-opas. Laajassa oppaassa esitellään kunnossapitotöiden suunnittelua, organisointia ja kilpailuttamista sekä kunnossapidossa käytettäviä työmenetelmiä, koneita ja materiaaleja. Lataa (PDF)

Metsätien kunnossapito diasarja. Valmis neuvontapaketti  kunnossapitotöiden organisoinnista, suunnittelusta ja toteutuksen menetelmistä, kalustosta ja materiaaleista. Lataa (PDF)

Metsätien kunnossapito esite. Tiivis paketti metsätien kunnossapidosta myös tulostettavaksi. Lataa (PDF)

Metsätien perusparannuksen vaatimuksia. Dokumentissa on käyty läpi kemera-rahoitteisen metsätien perusparannuksen vaatimuksia sekä perusparannuksen ja kunnossapitoon kuuluvan kunnostuksen eroja. Lataa (PDF)

Metsätien kuntokatselmusmenettely, jolla metsänomistaja, tiekunta tai tieisännöitsijä voi nopeasti ja ilman raskaita järjestelmiä selvittää tien kuntopuutteet kunnossapidon suunnittelua varten. Lataa (PDF)

Metsätien rakentamisen omavalvonta. Selvitys metsätien rakentamisen  omavalvontamenetelyn kehittämistä ja omavalvonnan yhteydessä raportoitavista tien  mitoista ja muista laatutekojöistä. Lataa (PDF)

Kunnossapitotöiden urakoinnin ohjeet ja vuosikustannusarvio

Metsätien kunnossapidon työtilaus- ja kilpailuttamisohje, josta löytyvät ohjeet yksittäisten kunnossapitotöiden tilaamiseen ilman kilpailua ja laajempien urakoiden kilpailuttamiseen. Lataa (PDF)

Metsätien kunnossapidon vuosikustannusarvio on työkalu metsätien kunnossapidon suunnitteluun.
Metsätien vuosikustannusarviolomake (XLS)
Lomakkeen täyttöohjeet. Lataa (PDF)

Yksittäisen kunnossapitotyön tilaamisen lomakemallit

Työtilauksen lomakemallit ja niihin kuuluvat tehtäväkortit on tarkoitettu yksittäisten kunnossapitotöiden tilaamiseen ilman kilpailutusta. Lataa alla olevasta luettelosta kunkin kunnossapitotyön tilaamisessa käytettävä lomakemalli, jonka voit itse täyttää ja työn tekemistä kuvaava tehtäväkortti.

Aurausvallin madaltaminen

Aurausvallin madaltamisen työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)

Aurausviitoitus ja lumen poisto

Aurausviitotuksen ja lumenpoiston työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 4, Auraus linkous vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)
Tehtäväkortti 10, Aurausviitoitus (PDF)

Hiekoitus

Hiekoituksen työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 5, Liukkauden torjunta (PDF)

Jääpolanteen poisto

Jääpolanteen poisto työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)

Pölyn sidonta

Pölyn sidonta työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 9, Pölyn sidonta (PDF)

Reunapalteen poisto
Reunapalteen poisto työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 6, Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Rumpujen hoito

Rumpujen hoito työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 3, Rumpujen hoito ja kunnostus (PDF)

Sivu- ja laskuojien hoito

Sivu ja laskuojien perkaus työtilauksen mallilomake (DOC)
Tehtavakortti 1, Ojien hoito ja kunnostus (PDF)

Sorastus

Sorastus työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 7, Sorastus (PDF)

Tien pinnan tasaus

Tasauksen työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 6, Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Vaurioiden korjaukset

Vaurioiden korjaukset työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 8, Vaurioiden korjaukset (PDF)

Vesakon raivaus

Vesakon raivaus työtilausmallilomake (DOC)
Tehtäväkortti 2, Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto (PDF)

Laajemman kunnossapitourakan kilpailuttamisen lomakemallit

Kilpailuttamisen lomakemallit ja niihin kuuluvat tehtäväkortit on tarkoitettu pitkäaikaisen, useampaa työtä tai useampaa metsätietä koskevan kunnossapitotyön kilpailuttamiseen.  Lataa alla olevasta luettelosta urakkakilpailussa käytettävät mallilomakkeet, jotka voit itse täyttää ja töitä koskevat tehtäväkortit.

Lomakkeita on toistaiseksi saatavana vain talvihoitourakan kilpailuttamiseen.

Talvihoitourakka 

Lataa tarjouspyyntönä ja urakkasopimuksen luonnoksena käytettävä mallilomake
Talvihoidon tarjouspyyntö urakkasopimusluonnos (DOC)

Lataa tarjouksen tekemisessä käytettävän lomakkeen malli
Talvihoidon tarjouslomake (DOC)

Lataa tarjouksen tekemisessä käytettävän hintalomakkeen malli
Talvihoito hintatarjouslomake (DOC)

Lataa aurauksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto (PDF)

Lataa aurausviitoituksen tehtäväkortti
Tehtäväkortti 10, Aurausviitoitus (PDF)

Lataa hiekoituksen tehtäväkortti
Tehtavakortti 5 Liukkauden torjunta

Metsätien kunnossapidon tehtäväkortit

Tehtäväkortteissa on kuvattu kymmenestä eri kunnossapidon työstä ajankohta, jolloin työ tulisi tehdä, työn laatuvaatimukset, työn laadun mittaaminen ja toteaminen, työselitys sekä työn ja liikenne- ja työturvallisuusvaatimukset. Urakointiasiakirjoissa edellytetään että kyseessä olevat työt tehdään tehtäväkortin mukaisesti  ja tehtäväkortit liitetään aina mukaan yksittäisten töiden työtilausten ja laajempien urakoiden kilpailuttamisen asiakirjoihin.

Lataa tehtäväkortit alla olevasta luettelosta:

Ojien hoito ja kunnostus 

Tehtäväkortti 1, Ojien hoito ja kunnostus (PDF)

Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto
Tehtäväkortti 2, Tienvarsivesakon ja reunapuiden poisto (PDF)

Rumpujen hoito ja kunnostus
Tehtäväkortti 3, Rumpujen hoito ja kunnostus(PDF)

Auraus, linkous, aurausvallin madaltaminen ja polanteen poisto
Tehtäväkortti 4, Auraus, linkous, vallin madaltaminen, polanteen poisto(PDF)

Liukkauden torjunta
Tehtäväkortti 5, Liukkauden torjunta(PDF)

Tien tasaus ja reunapalteen poisto
Tehtäväkortti 6, Tien tasaus ja reunapalteen poisto (PDF)

Sorastus
Tehtäväkortti 7, Sorastus (PDF)

Vaurioiden korjaukset
Tehtäväkortti 8, Vaurioiden korjaukset (PDF)

Pölyn sidonta
Tehtäväkortti 9, Pölynsidonta (PDF)

Aurausviitoitus
Tehtäväkortti 10, Aurausviitoitus(PDF)

Liity Tapion ylläpitämään Metsätiemestarit Facebook-ryhmään, missä jaetaan porukalla uusimat neuvot, kokemukset, kuvat ja videot metsäteistä ja niiden kunnossapidosta. Ryhmässä keskustelee yli 1300 tienpito- ja metsäkoneen sekä puuauton kuljettajaa, urakoitsijaa, metsäammattilaista, tieisännöitsijää ja metsänomistajaa.

https://www.facebook.com/groups/metsatiemestarit/

 

Tällä sivulla jaettava materiaali mukaan lukien Metsätien kunnossapidon kilpailuttamisen ohje, metsätien kunnossapidon työtilauksen ja kilpailuttamisen lomakemallit sekä tehtäväkortit on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Tapio Oy:ssä. Materiaalin kehittämisessä on kuultu Suomen Tieyhdistys Ry:n sekä Koneyrittäjät Ry:n ja Infra Ry:n edustajia. Asiantuntijana laadinnassa ovat olleet Navico Oy ja Deveco Oy. Dokumentit on tarkoitettu metsänomistajien ja tiekuntien sekä metsätien kunnossapitoa tekevien yritysten käyttöön. Tapio Oy ei anna käyttäjälle takuuta tässä materiaalissa olevan tiedon ajantasaisuudesta tai virheettömyydestä. Tapio Oy ei myöskään takaa materiaalin käyttäjälle tietyn tai halutun lopputuloksen saavuttamista kaikissa olosuhteissa. Tapio Oy ei vastaa kulusta, menetyksestä tai vahingosta, jota tämän materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuu käyttäjälleen.