Kaavoittajille ja päättäjille tietoa metsien kaavoitukseen

Metsien kaavoitusta kehittämällä kunnat voivat vahvistaa metsiin perustuvia elinkeinoja, vähentää hallinnollista taakkaa ja säästää kustannuksissa. Valmisteilla olevassa Kaavoittajan metsäapu -esitteessä esitellään konkreettisia ratkaisuja.

Metsäbiotalouden edistäminen tärkeää kunnille

Metsiin perustuvalla biotaloudella on tärkeä merkitys monessa kunnassa. Kunta voi vahvistaa kaavoituksella biotalouden kehitystä ja metsiin perustuvia elinkeinoja. Edellytysten luominen biotaloudelle sekä luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen edistäminen ovat tavoitteina myös parhaillaan lausunnolla olevissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa.

Metsäbiotalouteen kuuluvat puuntuotannon lisäksi metsien monimuotoisuus, luontoarvojen säilyminen, marjat ja riista sekä metsien tarjoamat virkistysmahdollisuudet. Niitä tuotetaan talousmetsissä ja saadaan järkevästi hyödyntäen tuloja ja työpaikkoja.

Metsien kaavoitukselle helpotusta

Metsäbiotalouden näkökulmien huomioonottaminen kaavoituksessa edellyttää metsänomistajien ja kaavoittajien hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Selkeät yleiskaavamerkinnät ja -määräykset sekä vaikutusten arviointi kuuluvat hyvään kaavoitukseen.

Kaavan toteutumisen kannalta on tärkeää löytää kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Kaavassa annettavien rajoitteiden sijaan avain tähän voi olla sopiminen. Kunta voi esimerkiksi sopia maanomistajan kanssa metsien hyödyntämisestä esimerkiksi erilaisten ulkoilurakenteiden toteuttamiseksi.

Kaavoittajan metsäapu -esitteellä on tarkoitus helpottaa metsien kaavoitusta ja päätöksentekoa. Esitettä varten selvitettiin metsien kaavoituksen sujumista, tietotarpeita ja kehittämisehdotuksia eri kunnissa.

Sisältö laaditaan yhteistyössä

Esite laaditaan Tapio Oy:n johtamassa projektissa yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Suomen kuntaliiton ja metsäalan toimijoiden kesken. Esite on tarkoitettu kuntien luottamushenkilöille ja kaavoittajille sekä kaavoituskonsulteille. Esite valmistuu syksyllä 2017.

Lisätietoja

Tapio Oy, ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola, tommi.tenhola(at)tapio.fi, puh. 0400 981 652