Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Luonnonmukainen vesirakentaminen

Luonnonmukainen vesirakentaminen

Luonnonmukaisella vesirakentamisella tavoitellaan sanan mukaisesti samanlaisia rakenteita kuin luonnontilaisissa vesistöissä syntyy veden virtauksen seurauksena. Tavoitteena on siten suoraviivaisten ojien sijasta uomien monipuolista muotoilua, tulvien pidättämiseen tähtääviä rakenteita ja muita veden virtauksen hidastamiseen liittyviä elementtejä. Muun muassa maatalouden peruskuivatuksen kunnossapidon ohjeissa (2006) korostetaan kaivuumenetelmien valinnassa uomien monimuotoisuuden säilyttämistä. Kaivuussa suositaan siten kosteikkoja, uomien mutkittelua, eroosiosuojauksia ja tulvatasanteita. Tulvatasanteiden rakentaminen peltojen viemäri- ja laskuojiin on verrattain uusi menetelmä. Niiden toimivuutta on tutkittu maatalouden peruskuivatuksenkin yhteydessä vasta viime vuosikymmenen loppupuolelta lähtien. Keväällä 2016 tarkastettiin aiheeseen liittyvä ensimmäinen kotimainen väitöskirja (Västilä 2016). Metsätaloudessa tulvatasanteista ei ole toistaiseksi kokemusta

Tulvatasanne on maaperästä ja rantakasvillisuudesta riippuen yleensä 30–60 cm alivesiuoman pohjaa korkeammalla ja vesi nousee sille normaalia kesävirtaamaa suuremmilla virtaamilla. Tämä tarkoittaa sitä, että tulvatasannetta rakennettaessa kesäveden aikaan, tasanteen pohjan taso jätetään 10 – 20 cm uoman vedenpinnan tason yläpuolelle.

Tapio Oy:n ja Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen yhteistyönä testattiin vuoden 2016 aikana tulvatasanteen rakentamista kunnostusojitushankkeen yhteydessä. Pilottihankkeella rakennettiin tulvatasanne, jonka toimivuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia seurataan jatkossa hyvien käytäntöjen ja suositusten aikaansaamiseksi.

Luonnonmukaisen vesirakentamisen loppuraportti (PDF)
Pilottihankkeen tulvatasannesuunnitelma (PDF)