Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Metsäpolitiikkafoorumi

Metsäpolitiikkafoorumi

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä politiikkavaihtoehtoja. Nämä tuodaan keskusteltavaksi päätöksentekijöille havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa.

Tausta ja konsepti

Tieteellisten tutkimustulosten hyödyntämisen tarve politiikkaohjauksen ja käytännön toiminnan tukena tunnistetaan laajalti. Metsäalalla tavoite tuoda politiikan, käytännön ja tieteen toimijoita lähemmäksi toisiaan on kirjattu tärkeimpiin kansallisiin ja kansainvälisiin julkilausumiin ja strategioihin, ml. Euroopan metsäministerikonferenssi (Forest Europe 2015),  EU:n metsästrategia (2014), Suomen metsästrategia (2015) ja Suomen biotalousstrategia (2014).

Tutkimuksen rahoittajat velvoittavat tutkijat kiinnittämään raportoinnissa entistä enemmän huomiota tulosten hyödyntämiseen käytännössä ja politiikassa. Monet tutkijat ovat ansiokkaasti ottaneet roolin viestinviejinä politiikkaan ja mediaan. Myös erilaisia foorumeita on jo käytössä tieteen, käytännön ja politiikan vuorovaikutukseen.

Metsäpolitiikkafoorumi on kevyt ja joustava tapa mobilisoida tutkijaresursseja ja asiantuntijoita ilman uusien pysyvien rakenteiden luomista. Foorumin keskeisiä elementtejä ovat tutkimustiedon synteesi sekä prosessin ajan kestävä metsätalouden eri osapuolten dialogi metsäpoliittisista linjauksista ja tutkimustarpeista.

Foorumin aiheet valitaan yhdessä sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa. Analyysiä varten kootaan kertaluonteiset tutkija- ja asiantuntijapaneelit, jotka käyvät keskustelua sihteeristön laatiman raporttiluonnoksen pohjalta. Foorumin tulokset tiivistetään muutamaan metsä-ja ympäristöpoliittiseen suositukseen sekä näitä tukeviin tutkimusaiheisiin.

Ajankohtaista

Metsäpolitiikkafoorumin tutkijapaneeli 17.4.2019: Soiden merkitys puuntuotannossa 

Metsäpolitiikkafoorumin loppuseminaari 19.3.2019: Monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen

Foorumin teemat

Teeman valinnassa otetaan huomioon seuraavat näkökulmat:

 1. Metsään liittyvän politiikan kannalta relevantti ja ajankohtainen aihe. Sellainen joka on tulossa käsiteltäväksi joko kansallisella tai Euroopan tasolla niin, että foorumin tulokset saadaan mukaan keskusteluun. Aiheen liittyminen Kansalliseen metsästrategiaan tai muihin metsäsektorille relevantteihin strategioihin katsotaan eduksi.
 2. Aiheesta on olemassa tutkimusta, josta synteesin muodostaminen tuo uutta kokonaisvaltaista näkökulmaa keskusteluun.
 3. Aiheen koko sopii foorumin ajallisiin ja muihin resursseihin. Tarpeeksi iso ollakseen relevantti, tarpeeksi pieni ollakseen tehtävissä.
 4. Aiheeseen on erilaisia näkökantoja jolloin tutkimussynteesi ja foorumin dialogiprosessi auttavat yhteisen näkemyksen löytämisessä sekä erilaisten näkökulmien ymmärtämisessä.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmässä on edustettuna metsäpolitiikan, elinkeinojen ja tutkimuksen syvällinen tuntemus keskeisiltä hallinnonaloilta, metsän tuottajista, metsäteollisuudesta sekä metsän- ja metsäympäristön tutkimuksesta. Ohjausryhmään kuuluu yhteensä 10-12 pysyvää jäsentä. Ryhmä täydentää itseään tarvittaessa ja voi kutsua teemakohtaisia asiantuntijajäseniä.

Ohjausryhmän tehtävänä on tunnistaa aihealueet, joista tuotetaan tutkimustiedon analyysi ja synteesi kunkin ajankohdan tarpeiden mukaan.  Ryhmä myös hyväksyy foorumin lopulliset politiikka- ja tutkimussuositukset. Ryhmän jäsenet pyrkivät edistämään foorumin suosituksia metsäpolitiikan eri prosesseissa.

Paneelit

Paneelit ovat keskeinen osa foorumin toimintaa. Niissä laajennetaan dialogiin osallistuvaa asiantuntijoiden joukkoa. Tutkijapaneelissa arvioidaan sihteeristön ohjausryhmän linjausten mukaisesti kokoamaa tutkimuksen analyysiä, sen kattavuutta ja painotuksia sekä kehitetään sihteeristön alustavaa synteesiä. Asiantuntijapaneelissa käytännön toimijat ja tutkijat työstävät yhdessä edelleen politiikkasuosituksia ja tutkimusaiheita sihteeristön luonnoksen perusteella.  Paneeleiden osallistujamäärä on tyypillisesti 20-30 tutkijaa tai asiantuntijaa.

Sihteeristö

Foorumin sihteeristö toimii Tapio Oy: ssä. Sihteeristön tehtävänä on laatia prosessin kuluessa raporttiluonnoksia ja lopulta itse raportti ja mahdolliset tiivistelmät. Sihteeristö huolehtii foorumin prosessin aikataulutuksesta. Sihteeristö kerää myös luonnoksia tuleviksi teemoiksi ja pitää yllä foorumin sivustoa ja kokoaa sinne raportit ja paneeleiden esitykset yleisesti saataville.

Vaikuttaminen

 Ohjausryhmä seuraa foorumin vaikuttavuutta säännöllisesti ja pyrkii edistämään suositusten toteutumista eri foorumeilla. Tällaisia foorumeita ovat mm.  Kansallisen metsästrategian, biotalousstrategian ja muiden relevanttien strategioiden päivitykset, metsäneuvosto, tutkimuksen rahoitusohjelmat jne. Foorumin suosituksia tuodaan esille loppuseminaarissa ja muissa tilaisuuksissa sekä painetussa ja sähköisessä mediassa.

Rahoitus

 Metsäpolitiikkafoorumia rahoitti 2015-2017 Metsämiesten säätiö, ja vuodesta 2017 rahoituksesta on vastannut Maa-ja metsätalousministeriö. Sihteeristö ja ohjausryhmä tutkivat lisärahoitusmahdollisuuksia.

Ohjausryhmä 2017-18

 • metsäjohtaja Juha Hakkarainen (MTK)
 • kehittämispäällikkö Jukka-Pekka Jäppinen (SYKE)
 • liiketoimintajohtaja Olli Äijälä, (Tapio Oy)
 • professori Pasi Puttonen (Helsingin yliopisto)
 • erityisasiantuntija Katja Matveinen (MMM, ohjausryhmän puheenjohtaja)
 • metsäjohtaja Karoliina Niemi, (Metsäteollisuus ry)
 • toimitusjohtaja Sixten Sunabacka (Tornator Oy)
 • metsäneuvos Ilpo Tikkanen
 • elinkeinojohtaja Anssi Niskanen (Suomen Metsäkeskus)
 • johtaja Taneli Kolström (Luonnonvarakeskus)
 • neuvotteleva virkamies Reima Sutinen (TEM)
 • johtava asiantuntija Anna Kauppi, (Suomen Metsäyhdistys)
 • metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, (MMM )

Sihteeristö

 • projektipäällikkö Henry Schneider 2018-
 • professori Risto Päivinen 2015-

Raportit

Metsäpolitiikkafoorumin raportit ovat luettavissa osoitteessa https://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/

2019  Nro 37 Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä – Metsäpolitiikkafoorumin loppuraportti

2018 Nro 27 Metsien ekosysteemipalvelujen yhteensovittaminen.

2017 Nro 16 Kestävää kasvua metsistä – tasapainoisesti tulevaisuuteen

2016 Nro 7  Puun tarjonta yksityismetsistä

Metsäpolitiikkafoorumista lausuttua

Sixten Sunabacka, toimitusjohtaja, Tornator Oyj

”Metsäpolitiikkafoorumin prosessiin osallistuminen on monella tavoin palkitsevaa. Tutkimuskatsaukset ja osallistujien eri näkökulmat auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Teemoista yhteisesti muodostettu kokonaisnäkemys toimii vankkana perustana metsäpoliittisille linjauksille, eli foorumilla on myös vaikuttavuutta.”

Harri Hänninen, tutkija, Luonnonvarakeskus

”Tutkijan kannalta foorumin työ auttaa tuomaan esille tutkimusteemoja, jotka ovat ratkaisevia metsäpoliittisten linjausten perusteeksi. Foorumin suosituksella käynnistää metsänomistajien profiileja ja käyttäytymistä selvittävä tutkimus, oli osuutensa siihen, että tutkimus on saanut rahoitusta Suomen Metsäsäätiöltä ja Metsämiesten Säätiöltä lähivuosiksi.”

Juha Niemelä, ylijohtaja, Maa- ja metsätalousministeriö 

”Politiikan perustuminen parhaaseen tutkimustietoon on yleisesti hyväksytty tavoite. Metsäala on eturivissä kehittämässä sitä varten uutta instrumenttia, politiikkafoorumia. Foorumi on kustannustehokas työkalu metsä- ja ympäristöpolitiikan valmistelussa. Sen tuloksia on jo käytetty Kansallisen metsästrategian päivitystyössä.”

Jukka-Pekka Jäppinen, Kehittämispäällikkö, Suomen ympäristökeskus

”Metsäpolitiikkafoorumi jatkaa perinnettä, jossa eri tahojen välisen vuoropuhelun avulla pyritään kehittämään suomalaisen metsätalouden kestävyyttä. Foorumi on kartoittanut erityisesti uusimpia tutkimustuloksia ja pohtinut niiden soveltamista metsätalouteen. Esillä on ollut erityisesti metsätalouden ekologisen kestävyyden parantaminen, mikä voisi toteutuessaan lisätä suomalaisen metsäosaamisen kysyntää maailmalla.”

Lisätietoja:

Risto Päivinen, Senior Advisor, Tapio, +358 5005 77308, risto.paivinen@tapio.fi

Henry Schneider, metsätietoasiantuntija, Tapio, + 358 40 160 8564, henry.schneider@tapio.fi