Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä

Tapio selvittää maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa suometsien käyttöä ja toteutuneita toimintamalleja sekä hankekokonaisuuksien toteutuksessa ilmenneitä käytännön ongelmia. Tarkoituksena on edistää suometsien puuvarojen hyödyntämistä, vahvistaa metsänomistajien ja ammattilaisten osaamista sekä monipuolistaa suometsien luonnonhoitoa painottavia käsittelytapoja.

Hankkeen tausta ja tavoite

Suomessa suometsien osuus metsätalouden maasta on noin kolmannes ja kasvullisesta metsämaasta suometsiä on noin neljännes. Soiden kokonaispinta-alasta puolet on ojitettu metsänkasvatukseen, ojituspinta-alan painottuessa Etelä-Suomeen. Suomen metsien puuvarannosta noin 25 % on suometsissä mutta vuosittain korjattavasta puumäärästä hieman yli 20 % kertyy suometsistä. Alueellisesti suometsien osuus hakkuukertymästä vaihtelee, mutta vuosittaisen puun käytön lisäystavoitteessa niiden osuus painottuu kivennäismaita enemmän ja suometsissä on myös runsaasti harvennustarvetta.

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -hankkeen tavoitteena on edistää suometsien käyttöä ja monipuolistaa metsänhoidollisia ratkaisuja sekä tarjota metsänomistajille vaihtoehtoisia suometsien käsittelytapoja. Näin lisätään metsäammattilaisten ja metsänomistajien osaamista suometsien hoidosta ja eri käsittelyvaihtoehtojen vaikutuksesta puuntuotannon kannattavuuteen, metsien virkistyskäyttöön, vesiensuojeluun, hiilitalouteen ja suometsien monimuotoisuuteen. Hankkeessa ratkaisuja tarkastellaan monipuolisesti, jolloin kannattava metsätalous ja suojelutoimenpiteet sekä suometsien ennallistaminen ja ennallistuminen tukevat toisiaan hyväksyttävinä ratkaisuvaihtoehtoina.

Hankkeen toteutus ja hyödyt

Hanke käynnistyi suometsätaloutta käsittelevällä ajankohtaiseminaarilla, jonka materiaalit ovat saatavissa esittelysivun alaosasta pdf-muodossa. Hanke jatkuu haastattelututkimuksella, jossa kartoitetaan suometsien käsittelytapoja ja toimenpiteiden ongelmakohtia niiden kehittämiseksi. Haastatteluihin valitaan n. 30 henkilöä metsäpalvelu-, puunhankinta-, tutkimus- ja viranomaisorganisaatioista sekä koneyrittäjistä ja metsänomistajista. Haastattelututkimuksella kootaan vastaajien näkemyksiä suometsien hoidosta, käytännössä kohdatuista ongelmista ja toteutusta rajoittavista seikoista puuntuotannon ja suometsien käytön hyväksyttävyyden näkökulmasta.

Haastattelututkimuksen aineiston käsittelyä varten järjestetään kaksi asiantuntijatyöpajaa, joissa etsitään metsänhoidon suosituksiin perustuvia kustannustehokkaita ratkaisuja ”kerralla kuntoon” mallin edistämiseen ja suometsänhoidon erityistilanteisiin. Työpajojen sisältöjä jaetaan siten, että toisessa käsitellään metsänhoitoratkaisuja ja luonnonhoidon edistämistä sekä toisessa puunkorjuuta ja metsänparannustöiden toteutusta. Hankkeen tuloksena kootaan raportti haastattelututkimuksen ja työpajojen tuloksista.

Hankkeen työnä kartoitetaan myös suometsien käsittelyn esimerkkikohteita, joiden toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet dokumentoidaan. Aineiston perusteella arvioidaan parhaimmat käytännöt ratkaisut hankkeiden toteuttamiseksi ja laaditaan tuloksista esittelymateriaali.

Hankkeen hyötyinä on metsänhoidon suositusten toimenpide-ehdotusten monipuolisempi hyödyntäminen ja luonnonhoitoa painottavien ratkaisujen yleistyminen, jolloin metsänomistajille on todellisia vaihtoehtoja suometsien käsittelyyn. Tämä vahvistaa suometsien käytön hyväksyttävyyttä ja turvaa puuntuotannon ohella metsien muun käytön mahdollisuudet.

Hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -seminaarin alustukset.

Tapio järjesti hankkeen avauksena 26.4.2017 seminaarin, jossa Luonnonvarakeskuksen tutkijat esittelivät suometsien meneillään olevia tutkimuksia ja toteutuneiden hankkeiden tuloksia. Metsäalan organisaatioiden edustajat käsittelivät puheenvuoroissaan suometsien puunkorjuun ja hoitohankkeiden toteutusta ja kehittämistarpeita.

Ari Nieminen, Tapio
Marja Hilska-Aaltonen, MMM
Raija Laiho ja Sakari Sarkkola, LUKE
Jori Uusitalo, LUKE
Inka Musta, Metsäteollisuus Ry
Kalle Kärhä, Stora Enso Metsä
Mikko Valikoski, Metsä Group
Ilkka Kontti, Mhy Pirkanmaa
Pauli Juntunen, OTSO
Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto