Etusivu » Uutiset

Uutiset

19.6.2018

Tapio-konserniin kuuluva Metsäkustannus Oy on ostanut Karttakeskuksen kuluttajaliiketoiminnan

Metsäkustannus Oy on ostanut CGI Suomi Oy:ltä Karttakeskuksen pääasiassa kuluttajille suunnatut kustannus-, kartta- ja paikkatietoaineistoliiketoiminnat. Myös Karttakeskus-brändi siirtyy uudelle omistajalle. Ostettavan kokonaisuuden liikevaihto on noin 2,2 miljoonaa euroa, ja se siirtyy osaksi Tapio-konsernin medialiiketoimintaa 1.7.2018. Lue tiedote

30.5.2018

Kestävän kehityksen edistäminen 

Euroopan kestävän kehityksen viikko alkoi 30.5.2018. Me Tapiossa työskentelemme näiden tavoitteiden eteen: luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja metsätalouden vesistövaikutusten minimointi – puun käytön lisääminen – ilmastonmuutoksen hillitseminen – suomalaisten metsäsuhteen vahvistaminen – metsien käytön monipuolistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen – metsänuudistamisen varmistaminen laadukkailla siemenillä.

Joulukuussa 2017 annoimme kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa lupaamme käyttää toimistolla ja tapahtumissamme pulloveden sijaan ainoastaan hanavettä. Vesitarjoilujen yhteydessä kerromme metsien merkityksestä puhtaalle vedelle. Haluamme nostaa puhtaan suomalaisen veden arvostusta, ja haastamme muut toimijat mukaan sitoumukseen

Katso Tapion yhteiskuntavastuuraportti 2018

24.5.2018 

Parempaa kansanterveyttä metsäympäristöjen avulla

Metsäympäristöjen terveyshyötyjen saatavuutta halutaan lisätä ihmisten arjessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tapio, Lääkäriseura DuodecimHelsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat aloittaneet kehitystyön, joka avaa uusia mahdollisuuksia kuntien, palveluntarjoajien ja metsänomistajien yhteistyöhön. Lue tiedote!

8.5.2018

Tapio-konsernin uuden vetäjän Anne Ilolan ajatuksia

Tapio ja kaiken kaikkiaan metsäsektori ovat mielenkiintoisessa vaiheessa. Tapion vahva perusdna — taloudellisen ja kestävän metsien käytön edistäminen — on ja pysyy. Toimintaympäristömme on vahvassa myllerryksessä, näemme biotalouden käytännön toteutuksia ja investointeja kiihtyvällä vauhdilla. Kansalaiset ja yhteiskunta odottavat luontoarvojen ja muiden vastuullisuusnäkökulmien entistä vahvempaa huomioimista.

Meille asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat toiminnan ja palveluiden lähtökohta. Haluamme kuunnella asiakkaita aina vaan herkemmillä korvilla ja tehdä yhdessä töitä palveluiden kehittämiseksi. Digitaalisuuden avulla kehitämme palveluidemme helppokäyttöisyyttä ja myös kokonaan uusia palveluita. Jatkossa haluamme olla entistäkin vahvempi metsä- ja luontotiedon asiantuntija ja palveluyritys. Roolimme kautta olemme mukana kehittämässä ja innoittamassa metsäalaa eteenpäin. Rakennetaan yhdessä menestystä metsästä koko Suomelle!

7.5.2018

Juurikäävän torjunta alkoi. Tarkista kasvinsuojelututkinnon ajantasaisuus! 

Juurikäävän torjuntakausi hakkuutyömailla on käynnistynyt. Laki metsätuhojen torjunnasta edellyttää, että metsän hakkaaja huolehtii männyn ja kuusen juurikäävän torjunnasta toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana juurikäävän leviämisen riskialueilla. Torjuntatyö aloitetaan toukokuussa, kun terminen kasvukausi on alkanut, ilman lämpötila on tarpeeksi korkea eikä maassa ole yhtenäistä lumipeitettä.

Metsätalouden ammattimaisessa kasvinsuojeluaineiden käytössä vaaditaan vähintään ns. suppea kasvinsuojelututkinto, joka oikeuttaa ostamaan kasvinsuojeluaineita ja käyttämään niitä juurikäävän torjunnassa sekä metsänhoitotöissä. Lue lisää ja tutustu kasvinsuojelututkintoon.

2.5.2018

Tapiolle uusi toimitusjohtaja

Tapio Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön hallitus on nimittänyt Tapion toimitusjohtajaksi 2.5.2018 alkaen KTM, MBA, insinööri Anne Ilolan. Ilolan edeltäjä Panu Kallio jättää tehtävän yhteisestä sopimuksesta. Lue tiedote

20.4.2018

Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen -hankkeen loppuraportti

Yksityisten talousmetsien aineettomien hyötyjen tuotteistaminen palveluiksi on uusi asia, johon liittyy mahdollisuus monipuolistaa metsien käyttöä ja laajentaa yksityisten metsänomistajien ansaintamahdollisuuksia. Maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio käynnistivät vuonna 2015 aiheeseen liittyvän kehittämistyön kolmevuotisella ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen hankkeella. Hanke on tuottanut merkittävää uutta tietoa ja työkaluja metsissä toimivien palveluyrittäjien ja metsänomistajien yhteistyön tueksi.

Lue raportti: Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä

Raportti esittelee toimenpiteitä, joilla yksityismetsien aineettomat ekosysteemipalvelut saadaan paremmin käyttöön matkailu-, virkistys-, ja terveyspalveluliiketoiminnassa. Tuotantoekosysteemipalvelut, kuten puu ja keruutuotteet, on rajattu tarkastelun ulkopuolelle hankkeen toimeksiantajan päätöksellä.  Julkaisu antaa lukijoilleen lisää innostusta harjoittaa metsäluontoon perustuvaa palveluelinkeinoa, tarjota oma metsä palveluyritykselle työtilaksi tai muuten edistää metsien aineettomiin hyötyihin perustuvaa elinkeinotoimintaa!

Lue tiedote: Yksityismetsien luontotietojen vapautumisesta vauhtia luontomatkailupalveluiden kehittämiseen

 

12.4.2018

Metsänhoidon suositukset on Instagramissa

Hyvän metsänhoidon suositukset on nyt Facebookin lisäksi Instagramissa.   Näillä sosiaalisen median tileillä kerromme ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Monimetsähankkeen koulutuskohteilta tulee esimerkkejä luonnonhoidon suositusten soveltamisesta.

 

 

13.4.2018

Tapion yhteiskuntavastuuraportti 2017 

Vuosi 2017 oli Tapio-konsernissa strategian toimeenpanon vuosi. Samalla se oli myös juhlavuosi, sillä Tapio on tarjonnut vastuullista metsäosaamista jo 110 vuotta. Vastuullisuus on tärkeä toimintaamme ohjaava arvo, joka on integroitu tiiviisti strategiaamme ja liiketoimintaamme.

Vuodelle 2017 asetetut keskeisimmät taloudelliset tavoitteet olivat liiketoimintojen kannattavuuden merkittävä parantaminen sekä konsernin kiinteiden kulujen vähentäminen. Molemmat tavoitteet toteutuivat. Liiketoimintojen tuloskehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla oli positiivinen. Vastuuraportissa katsaus viime vuoteen ja tulevaisuuden näkymiin.

Lue raportti: Kestävää kasvua metsästä -yhteiskuntavastuuraportti.

 

 

12.4.2018

Monimetsähankkeen koulutuskiertue alkoi

Monimetsä-hankkeen laaja koulutuskierros on alkamassa. Tapahtumia on yli 20 eri puolella Suomea. Metsäalan toimijoille suunnatussa koulutuspäivässä esitellään talousmetsien luonnonhoidon kustannustehokkaita keinoja ja toimintatapoja puuntuotannon rinnalla sekä kerrotaan, miten metsänomistajan toiveet voidaan entistä paremmin ottaa huomioon monimuotoisuuden turvaamisessa ja vesiensuojelussa.

Lue tiedote: Monimetsähankkeen koulutuskiertue käynnistyi. 

Katso kuvakooste koulutuspäivästä: Talousmetsien luonnonhoidon keinot – esimerkkejä Monimetsän maastokohteilta

Lue koulutuksesta: Tervetuloa Monimetsä-koulutukseen