Jalostetun siemenen käyttö metsänviljelyssä on kannattavaa

Metsänjalostus ja sen tuottamat taloudelliset hyödyt olivat aiheena Tapion äskettäin järjestämässä metsätiedepajassa. Metsätiedepajaa varten käytiin läpi merkittävä määrä tuoreimpia pohjoismaisia tutkimuksia. Niiden tulokset ovat yksiselitteisiä: Jalostuksella on saatu puun kasvu paranemaan huomattavasti. Myös puun laatu ja taimien elinvoimaisuus ovat kohentuneet. Uusien jalostussukupolvien myötä tulokset paranevat edelleen.

Tutkimukset osoittavat selvästi, että jalostetun kylvösiemenen käyttö on kannattavaa korkeammasta hinnasta huolimatta. Jalostamattoman materiaalin käytöstä saadut säästöt ovat häviävän pienet menetettyihin hyötyihin – viljelyvarmuus, kasvu ja laatu — verrattuna. Istutukseen metsänomistajien on syytä valita alueelle sopiva, jalostettu viljelymateriaali, jos sitä on saatavissa. Näin on mahdollista saavuttaa jopa neljänneksen suurempi kasvu kuin jalostamattomalla materiaalilla.

Metsänjalostuksella valtava potentiaali

Metsänjalostuksen aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat pienet kansantaloudellisiin hyötyihin nähden. Jalostus on edullinen ja ekologisesti kestävä keino lisätä puuntuotantoa, jota biotalouden kasvu edellyttää. Haitalliset vaikutukset muihin ekosysteemipalveluihin ovat ilmeisen vähäiset. Metsänjalostuksen ansiosta saadun lisäkasvun arvo voi karkean laskelman mukaan olla tulevaisuudessa 350 miljoonaa euroa vuodessa. Jalostuksen tuottama kansantaloudellinen hyöty kertyy ja kasvaa vuosikymmenten aikana.

Metsätiedepajan yhtenä päätelmänä on, että jalostetun viljelymateriaalin erottuvuus jalostamattomasta tulee taata. EU-direktiiviin perustuva, lainsäädännön edellyttämä luokittelu ei kerro asiaa tuntemattomille, mikä viljelymateriaali on lähtöisin jalostetusta alkuperästä. Jotta metsänomistajat voivat kiinnittää huomiota jalostetun materiaalin käyttöön, jalostetut siemenet ja taimet tulisi merkitä nykyistä selkeämmin.

Jalostuksella ratkaistaan tulevaisuuden haasteita

Metsänjalostustyön edellytykset on turvattava ja sitä koskevaa tutkimus-, kehitys- ja viestintätyötä on vahvistettava. Jalostuksen vaikutukset eri ekosysteemipalveluihin ja mahdolliset oheisvaikutukset on todennettava. On tärkeää osoittaa myös, ettei haittavaikutuksia ole. Turvemaiden mahdolliset erityispiirteet on syytä huomioida tarkasteluissa.

Metsätalouden tulevaisuuden kannalta merkittäviä aiheita ovat ilmastonmuutoksen ja jalostuksen yhteisvaikutus sekä tuhoihin liittyvät kysymykset. Kansantalouden taso on tarpeen ottaa nykyistä vahvemmin mukaan jalostushyötyjen talousvaikutuksien tarkasteluun.

Metsäntutkimus tehokkaammin käyttöön — Metsätiedepaja–konsepti ja sen toteutus aiheesta Metsänjalostuksen kannattavuus -raportin ovat laatineet MH PD Arto Koistinen, Ph.D. Liisa Käär ja MMT Risto Päivinen Tapio Oy:stä. Raportti on luettavissa Tapion verkkosivulla. Voit ladata sen tästä (PDF).

 

Lisätietoja:
Arto Koistinen, arto.koistinen(at)tapio.fi, 040 779 3186