Kaavoituksen metsäapu – tietoa metsistä kuntien kaavoituksen ja päätöksenteon tueksi

Kaavoittajille ja kuntien päätöksentekijöille on valmistunut Kaavoituksen metsäapu -esite. Esitteessä kerrotaan, miten metsät on hyvä ottaa huomioon kuntien kaavoituksessa ja maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa. Esite kannustaa yhteistyöhön kuntien, maanomistajien ja metsäalan organisaatioiden kesken.

Kaavan tarpeellisuus ja kaavamääräykset harkittava

Kunnan on hyvä heti yleiskaavatyön alussa selvittää kaavoituksen tavoitteet ja suunnittelualueen laajuus; esimerkiksi missä määrin ja millä tarkkuudella kaavaa on tarpeen ulottaa metsäalueille.

Metsiä ei tarvitse kaavoittaa, jos ei ole tarpeen ohjata rakentamista tai muuta maankäyttöä. Tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden muodostamiseksi metsätalousalueiden mukaan ottamista kaavaan on vaikea kokonaan välttää.

Metsänhoitoa ja -käyttöä ei metsäalueilla ole useinkaan tarve ohjata metsälain kanssa päällekkäisillä kaavamääräyksillä. Kaavamääräysten tulee olla perusteltuja eikä tarpeettomia määräyksiä tule antaa. Metsälaki ohjaa metsien hoitoa ja käyttöä sekä monimuotoisuuden turvaamista yhdessä muiden lakien kanssa. Maisematyölupavelvollisuutta ei voi enää määrätä yleiskaavan metsätalousalueille.

Kaavan vaikutukset metsien käytölle ja metsäelinkeinolle tunnistettava

Vaikutusten arviointiin on tarpeen sisällyttää myös metsätalousvaikutusten arviointi, jolla voidaan varmistaa, että kaava ei aiheuta maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Esitteessä korostetaan vaikutusten arvioinnin merkitystä päätöksenteolle.

Tietojen vaihto ja yhteistyö ovat erityisen tärkeitä kaavan laadinnan aikana. Maanomistajat tarvitsevat ajoissa tietoa kaavoituksen aloittamisesta ja mahdollisuuden osallistua kaavoitukseen.

Kunta hyötyy metsäbiotaloudesta

Metsäbiotalouden toimintaedellytykset ja kunnan elinvoiman vahvistaminen ovat esitteen laadinnan taustalla. Kestävä toimintaympäristö luo kuntaan työpaikkoja ja tuo verotuloja.

Esite on laadittu Tapio Oy:ssä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton, Suomen metsäkeskuksen ja muiden metsäalan toimijoiden kesken. Esite ja siihen liittyvä diasarja on vapaasti saatavilla Tapion verkkosivuilta.

Lisätietoja
Tommi Tenhola, Tapio Oy, tommi.tenhola(at)tapio.fi