Etusivu » Tuotteet » TAPIO Metsänhoitokortisto » Luettelo metsänhoitokorteista

Luettelo metsänhoitokorteista

Metsän uudistaminen
•01-001 Männikön uudistaminen
•01-002 Istutus
•01-003 Kylvö
•01-004 Kuusikon uudistaminen
•01-005 Metsänviljelyaineisto
•01-006 Maanmuokkausmenetelmän valinta kivennäismailla
•01-007 Äestys ja laikutus
•01-008 Mätästys ja säätöauraus
•01-009 Maanmuokkaus turvemaiden uudistamisessa

Metsän kasvatus
•02-001 Taimikon varhaishoito
•02-002 Visakoivu
•02-003 Raivaussahan käyttö
•02-004 Harvennustavat
•02-005 Taimikonhoito
•02-006 Rauduskoivikon ja koivusekametsän hoito
•02-007 Harvennusmallit Etelä- ja Väli-Suomi
•02-008 Harvennusmallit Väli- ja Pohjois-Suomi
•02-009 Männikön kasvatus
•02-010 Kuusikon kasvatus
•02-012 Ensiharvennus
•02-013 Haapa
•02-014 Lehtikuusi
•02-015 Terva- ja harmaaleppä
•02-018 Hieskoivikon ja hieskoivusekametsän kasvatus turvemailla
•02-019 Turvemaamänniköiden ja -kuusikoiden kasvatus
•02-020 Jalot lehtipuut

Tuhot
•03-001 Juurikääpä
•03-002 Hirvivahinkojen vähentäminen talvilaidunalueilla
•03-003 Rusko- ja pilkkumäntypistiäinen
•03-004 Tukkimiehentäi
•03-005 Kaarnakuoriaiset

Puukauppa ja puunkorjuu
•04-002 Korjuujälki harvennushakkuussa
•04-005 Leimikon suunnittelu
•04-006 Suurjännitejohtojen, 110–400 kV, reunametsien hoito
•04-007 Puukauppa
•04-008 Pylväspuiden tunnistaminen ja korjuu
•04-009 Ainespuun hakkuukone- ja tehdasmittaus
•04-010 Kuitupuun pinomittaus ja pölkkyjen mittaus käsin
•04-011 Kuitupuun mitta- ja laatuvaatimukset
•04-012 Tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset
•04-014 Metsänkäsittely kaavoitusalueilla – maisematyölupamenettely
•04-015 Puunkorjuun suunnittelu
•04-016 Keskijännitteisten sähkölinjojen reunametsien hoito
•04-017 Ennakkoraivaus
•04-018 Poimintahakkuu
•04-019 Pienaukkohakkuu

Metsänparannus
•05-001 Kangasmaiden kasvatuslannoitus
•05-002 Kangasmaiden boorilannoitus
•05-003 Turvemaapuustojen lannoitus
•05-004 Tiekunnan toiminta
•05-005 Metsätien kunnossapito
•05-006 Metsätien perusparannus
•05-007 Kemera – yleiset ehdot
•05-008 Kemera – metsäluonnon hoitohankkeet
•05-009 Kemera – taimikon varhaishoito
•05-010 Kemera – nuoren metsän hoito
•05-012 Kemera – suometsän hoito
•05-013 Kemera – metsätien rakentaminen
•05-014 Kemera – terveyslannoitus
•05-016 Kemera – ympäristötuki
•05-017 Turvemaapuustojen tuhkalannoitus

Metsien muut käyttömuodot
•06-001 Jokamiehenoikeudet metsissä
•07-003 Metsäkanalintujen suosiminen metsänkäsittelyssä

Talousmetsien luonnonhoito
•07-001 Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
•07-002 Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit
•07-004 Monimuotoisuudelle tärkeät rakennepiirteet metsänkäsittelyssä
•07-005 Rantametsien käsittely
•07-006 Maisemanhoito metsikön uudistamisessa
•07-007 Metsien arvokkaat elinympäristöt
•07-008 Puustoiset perinneympäristöt
•07-009 Rauhoitetut eläin- ja kasvilajit
•07-010 Säästöpuut metsänkäsittelyssä
•07-011 Liito-orava ja metsänkäsittely
•07-012 Harjumetsien paahdeympäristöjen hoito
•07-013 Petolinnut ja metsänkäsittely
•07-014 Luonnonhoidollinen kulotus
•07-015 Luonnonhoito, vesiensuojelu ja muinaisjäännökset energiapuun korjuussa
•07-016 Lehtojen hoito

Vesiensuojelu
•08-001 Vesiensuojelu hakkuissa ja maanmuokkauksessa
•08-002 Vesiensuojelu kunnostusojituksessa

Energiapuu
•09-001 Energiapuun siirtelykaato
•09-002 Energiapuun massan mittaus
•09-003 Harvennusenergiapuun pinomittaus ja hakkeen mittaus
•09-004 Kokopuun korjuun ympäristövaikutukset harvennushakkuissa
•09-005 Hakkuutähteen korjuun ympäristövaikutukset
•09-006 Kantojen korjuun ympäristövaikutukset
•09-009 Energiapuun korjuu harvennushakkuissa
•09-010 Hakkuutähteen ja kantojen korjuu energiapuuksi

Metsätalouden suunnittelu
•10-001 Puuston määrän arviointi
•10-002 Kasvupaikat – lämpösumma ja maalajit
•10-003 Metsätyypit – määritys
•10-004 Metsätyypit – lehdot
•10-005 Metsätyypit – kankaat
•10-006 Metsikön kehitysluokat
•10-007 Turvemaiden kasvupaikkatyypit
•10-008 Arvonlisävero metsätaloudessa
•10-009 Hankintatyön verotus
•10-010 Metsäverotus
•10-012 Metsätalous on kulttuuria
•10-013 Taulukot yksittäisten puiden tilavuuden arviointiin
•10-014 Metsävakuutukset
•10-015 Hirvivahinkokorvaukset
•10-016 Yhteismetsä omistusmuotona
•10-017 Yhteismetsän perustaminen
•10-018 Yhteismetsän verotus

Muita aiheita
•11-002 Turvavarusteet moottorisahatyössä
•11-003 Turvallisuus raivaussahatyössä
•11-004 PEFC-metsäsertifiointi Suomessa
11-005 FSC-metsäsertifiointi Suomessa 

Lakisääteiset vaatimukset
•12-001 Metsänkäyttöilmoitus
•12-002 Kiinteät muinaisjäännökset metsien käsittelyssä

Metsävideot
•13-001 Video: Istutus
•13-002 Video: Taimikon varhaishoito
•13-003 Video: Taimikonhoito
•13-004 Video: Ennakkoraivaus
•13-005 Video: Raivaussahan huolto
•13-006 Video: Raivaussahan käyttö
•13-007 Video: Säästöpuut
•13-008 Video: Harvennushakkuu moottorisahalla
•13-009 Video: Järeän puun kaato
•13-010 Video: Moottorisahan huolto
•13-011 Video: Energiapuun siirtelykaato