Summa-arvomenetelmän aputaulukot, Pohjois-Suomi

Aputaulukot ovat uudistuneet kesällä 2013. Taulukot toimitetaan sähköpostitse pdf-tiedostona. Siten ne on helppo jakaa koko organisaationne käyttöön.

Pohjois-Suomen suuralueen aputaulukot sisältävät seuraavien Metsäkeskusalueiden tiedot: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi.

Summa-arvomenetelmä on periaatteiltaan selkeä, metsätaloudellista arvoa kuvaava arvottamismenetelmä, jossa metsän erillisarvoja on laskettu valmiiksi ohjearvoiksi tuottoarvomenetelmällä. Menetelmän etuja ovat helppokäyttöisyys ja selkeys. Summa-arvomenetelmää voidaan hyödyntää myös niissä tilanteissa, kun käytettävissä ei ole vertailukelpoisia kauppahintatilastoja.

Uutta

Metsän arvon määrittämisessä käytettävät summa-arvomenetelmän aputaulukot on päivitetty ajantasaisten kantohinta- ja metsänhoitokustannustietojen perusteella kesäkuussa 2013. Uudistuksessa hyödynnettiin Metsäntutkimuslaitoksen päivitettyyn Motti-simulaattoriin (ver. 3.0) sisältyviä tarkennettuja puuston kasvumalleja. Samalla uudistettiin myös paljaan maan arvojen laskentaperiaatteita. Alueellisista puulajisuhteilla painotetuista keskiarvoista siirryttiin käyttämään pelkästään kuusella tai männyllä laskettua arvoa, joka kuvaa paremmin maan todellista tuottokykyä eli paljaan maan metsätaloudellista arvoa. Muutoksen vuoksi erityisesti tuoreiden ja lehtomaisten kankaiden paljaan maan arvot kohoavat keskimäärin noin 40 prosenttia.

Samalla aputaulukoiden rakennetta yksinkertaistettiin muuttuvan metsälainsäädännön mukaisesti. Aiemmin Etelä- ja Väli-Suomen metsänhoitosuositusalueisiin jaetut Etelä-Savon, Keski-Suomen, Lounais-Suomen ja Pirkanmaan alueet on yhdistetty jälleen kokonaisiksi metsäkeskusalueiksi. Aputaulukoissa käytetyt käsittelyketjut noudattavat Hyvän metsänhoidon suositusten mukaista metsänkäsittelyä.

Sisältö

Aputaulukot sisältävät kasvupaikoittaiset paljaan maan arvot, kasvupaikka- ja puulajikohtaiset taimikoiden arvot ja odotusarvot eri-ikäisille kasvatusmetsille. Aputaulukoita käytetään apuna määritettäessä metsän arvoa esim.

  • tilakauppoja valmisteltaessa
  • perunkirjoitus- ja lahjoitustilanteissa sekä
  • erilaisissa lunastus- ja korvaustilanteissa.

”Meillä Maanmittauslaitoksessa tarvitaan näitä Tapion aputaulukoita miltei päivittäin. Laskemme niiden avulla korvausten suuruuksia esimerkiksi maantie- ja ratatoimituksissa sekä voima- ja maakaasuputkilunastuksissa.” – johtava asiantuntija Esa Ärölä, Maanmittauslaitos

Taulukot ovat saatavilla myös suuralueilta Länsi-Suomi ja Itä-Suomi sekä koko Suomen alueelta. Ks. erilliset tuotteet Tapion kaupassa.

 

Hinta sisältää alv:n 24 %.

Julkaistu: 2013