Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita

Käynnissä olevia hankkeita

Tapion hankkeet liittyvät seuraaviin aihealueisiin: metsän- ja luonnonhoito, metsätalous, kiertotalous, metsäpolitiikka, metsänomistus, kaavoitus, metsätiet, vesiensuojelu ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Metsien monikäyttö — metsäkulttuuri, ekosysteemipalvelut, metsän terveysvaikutukset ja metsien virkistyskäyttö ovat myös monessa hankkeessa mukana.

Määrittelemme vuosittaiset palvelumme suurimman asiakkaamme, maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Hankkeet toteuttavat Suomen hallituksen hallitusohjelman linjauksia, kansallista metsä- ja biotalousstrategiaa sekä muita yhteiskunnan tarpeita. Palveluiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomioita niiden vaikuttavuuteen ja siihen, että niiden tuottama kokonaishyöty olisi mahdollisimman suuri koko yhteiskunnalle. Hankkeilla tuetaan suomalaisen metsäbiotalouden toimintaedellytyksiä ja kehittämistä. Työmme tulokset välittyvät lainsäädäntöön ja poliittiseen päätöksentekoon sekä metsätalouden käytäntöihin.

Tältä sivulta löydät käynnissä olevat metsäbiotaloutta edistävät selvitys- ja kehittämishankkeet sekä jo päättyneet hankkeet materiaaleineen. Hankkeissa tuotetut raportit löydät koottuna sivulta julkaisut ja raportit.

Hankkeita

Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suosituksissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän hoitoon ja käyttöön. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään. Tapio koordinoi suositusten laadintaa laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja energia-alan toimijoiden kanssa.

 


Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoin

Hankkeen tavoitteena on lisätä metsäalan ammattilaisten viestinnän vaikuttavuutta parantamalla viestijöiden ja metsänomistajille palveluita tarjoavien metsäammattilaisten tietoisuutta metsänomistajien metsäsuhteesta sekä lisätä metsäsuhdetarkasteluun käytännön sovelluksia.

 


Digitaaliset metsänhoidon suositukset   

Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke tuo ajantasaisen tiedon ja parhaat käytännöt käytettäväksi metsäalan tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin. Hanke edistää hyvää metsänhoitoa ja auttaa ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta.

 

 


Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä -hanke (MAMOMI)

Matkailu suuntautuu entistä useammin myös kulttuuriympäristöihin, jotka hyvin hoidettuina ovat vetovoimaisia mutta samalla myös herkkiä matkailun haitallisille vaikutuksille. Lapin yliopiston vetämä konsortiohanke rakentaa uudenlaista kestävän matkailun mittaristoa. Mittarit tuottavat kulttuuriympäristöjen rakennusten, luonnon ja kulttuurin arviointiin työkalun kasvavan matkailun vaikutusten tasapainottamiseksi ja tunnistamiseksi.

 

 


 

Lajiturva-hanke
Lajiturva-hankkeen tavoitteena on lisätä lajiesiintymätiedon avulla sellaisten metsän- ja luonnonhoitoratkaisujen käyttöä, joilla turvataan uhanalaisten lajien esiintymiä ja populaatioita. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2021 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella ja osana METSO-ohjelman toteutukseen kuuluvia valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita.

 

 


Hydrologia-LIFE

Kuivuneita soita halutaan palauttaa luonnontilaisempaan suuntaan ojasuunnittelijoiden ja suojeluasiantuntijoiden yhteistyötä kehittämällä. Kuivuneiden suojelusoiden vesitaloutta voidaan parantaa palauttamalla suon viereisiltä alueilta vesiä soille. Soiden kuivumista voidaan näin ennaltaehkäistä suojelusuon huomioivalla ojituksella. Jopa yksittäinen oja voi ohjata valuma-alueelta runsaasti virtaavan veden täysin suon ohi, joten yhteistyötä ojasuunnittelijan ja suojelualueesta vastaavan asiantuntijan kanssa tarvitaan.

 


Monimetsä-hanke, talousmetsien luonnonhoito
Monimetsä-hanke kehittää toimintamalleja, joiden myötä maanomistajat ja metsäammattilaiset voivat täydentää metsän- ja luonnonhoidon käytäntöjä keinoilla, jotka turvaavat metsänkäytön kestävyyttä ja parantavat luonnonhoidon tasoa. Hankkeessa luodaan työkaluja luonnonhoitoon ja viedään jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä.


Talousmetsien luonnonhoidon laadunseurannan kehittäminen
Luontolaatu -hanke

Kehitämme 2020-luvun järjestelmää talousmetsien luonnonhoidon keinojen käytön seurantaan, jotta metsäala voi läpinäkyvästi todentaa hakkuiden ja metsänhoidon vaikuttavuutta ekologisen kestävyyden näkökulmasta.

 


Koulutus tiekuntien tienpidon kehittämiseen – uuden yksityistielain muutokset ja mahdollisuudet

Valtakunnallinen koulutuskiertue tiekunnan jäsenille lain muutoksista ja mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista käynnistyy maaliskuussa. Koulutuksen tavoitteena on tehdä lakimuutokset tutuksi, kertoa perusparannushankkeiden toteuttamisesta ja rahoituksesta sekä kannustaa tiekuntia tienpidon suunnitelmalliseen kehittämiseen

 


Tuli takaisin metsiin
Hankkeen tavoitteena on pysäyttää luonnonhoidollisten kulotusten väheneminen ja kääntää hallittu tulen käyttö talousmetsissä kasvu-uralle. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2018 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella ja osana METSO-ohjelman toteutukseen kuuluvia valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita.

 


Ekosysteemipalvelujen tuotteistaminen
Luonnon tuottamilla palveluilla eli ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Ekosysteemipalvelut voidaan jakaa tuotantopalveluihin, säätelypalveluihin, kulttuuripalveluihin ja ylläpitopalveluihin.
Tapiossa toteutettavassa projektissa kehitetään keinoja metsään perustuvien ekosysteemipalveluiden uusien tuotteiden ja palvelujen tuotteistamiselle. Tuotteistaminen painottuu aineettomien palvelujen tuotteistamiseen kulttuuripalveluissa.


Metsät ja kaavoitus
Olemme kehittäneet vuodesta 2015 alkaen laajassa yhteistyössä kaavoituksen toimintatapoja metsänomistajien,  metsäalan toimijoiden ja eri hallinnonalojen käyttöön. Metsätalous ja kaavoitus -hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa maisematyölupamenettelyjä ja kehittää uusia tapoja edistämään maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista.

 


Metsäpolitiikkafoorumi
Metsäpolitiikkafoorumi-hankkeessa on kehitetty ja testattu instrumentti, joka perustuu keveisiin kertaluonteisiin asiantuntijapaneeleihin. Näissä tutkijat ja päätöksentekijät kohtaavat ja keskittyvät yhteen teemaan kerrallaan. Kustakin teemasta tehdään synteesi, mitä tutkimus siitä kertoo – ja mitä se ei kerro. Synteesin pohjalta arvioidaan tarvittavia politiikkakeinoja ja tutkimusteemoja. Foorumin tuloksilla tuetaan metsäpolitiikan prosesseja sekä tehostetaan tutkimustulosten käytäntöön vientiä.


Metsätalous pohjavesialueilla

Hankkeen tarkoituksena on avata ja pitää yllä keskustelua metsäelinkeinotoiminnan mahdollisuuksista pohjavesialueilla. Yhteistyöverkoston avulla tavoitteena on parantaa metsätaloustoimijoiden ja talousvesistä vastaavien toimijoiden sekä viranomaisten keskinäistä kanssakäymistä, vuoropuhelua ja yhteistyötä. Hankkeella jatketaan seurantaa Kokkolan Patamäen pilottialueella, jossa seurataan käytännössä kunnostusojituksen vaikutuksia pohjaveteen alueella, jota käytetään talousveden ottamiseen.


Paikkatietoaineiston hyödyntäminen kunnostusojituksen suunnittelussa

Hankkeessa on tarkasteltu erityisesti laserkeilausaineiston hyödyntämistä suometsänhoitohankkeen suunnittelijan työkaluna. Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa, joka hyödyttää ojien kunnostuksen suunnittelijan työtä muun muassa kuivatuksen ja vesiensuojelun suunnittelussa ja vesien johtamisessa eri tilanteissa. Hankkeessa on tuotettu Suomen metsäkeskuksen verkkosivuille kaikkien toimijoiden käyttöön palvelukokonaisuus, jonka avulla ojien kunnostuksen suunnittelija voi parantaa suunnitelmansa laatua. Palvelukokonaisuutta on hyödynnetty toimijakohtaisissa räätälöidyissä koulutuksissa.


Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -hankkeen tavoitteena on edistää suometsien käyttöä ja monipuolistaa metsänhoidollisia ratkaisuja sekä tarjota metsänomistajille vaihtoehtoisia suometsien käsittelytapoja. Näin lisätään metsäammattilaisten ja metsänomistajien osaamista suometsien hoidosta ja eri käsittelyvaihtoehtojen vaikutuksesta puuntuotannon kannattavuuteen, metsien virkistyskäyttöön, vesiensuojeluun, hiilitalouteen ja suometsien monimuotoisuuteen.


Luonnonmukainen valuma- ja maavesien käsittelymenetelmä happamien sulfaattimaiden metsänuudistamisaloilla (HaSuMetsä)

Happamilla sulfaattimailla toteutettava metsätalous kuormittaa vesistöjä. Käynnissä on pilotti, joka kokeilee luonnonmukaista, tuhkan neutralointivaikutukseen perustuvaa menetelmää valumavesien happamuuden hallintaan. Hanke toteutetaan vesien- ja merenhoidon kärkihankerahoituksella vuosina 2018–2020.


Luonnonmukaisen vesirakentamisen viestintä

Toimiva peruskuivatus on tärkeää niin maanviljelyn kuin metsätaloudenkin kannalta. Ojituksessa tulee ottaa mahdollisimman hyvin huomioon ojien ja ennestään perattujen purojen luontoarvot sekä vaikutukset vedenlaatuun ja vesien tilaan. OK – Ojat kuntoon hankkeessa tiedotetaan toimijoita ja maanomistajia peruskuivatuksesta sekä järjestetään maastokäyntejä ojien kunnostus- ja vesiensuojelukohteille.

 


ARVO-TUHKA – Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut

Tuhkan maarakentamisen arvoketjut –hankkeessa kootaan yhteen tuhkan tuottajia ja käyttäjiä. Hankkeessa etsitään uusia tapoja saada entistä suurempi osa tuhkasta hyötykäyttöön joko lannoitukseen tai maanrakennusaineeksi. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2020 maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella.

 


Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt

Suomessa syntyy metsäbiomassan poltossa suuret määrät hyödyntämiskelpoista tuhkaa. Tämän hankkeen tavoitteena on aktivoida Keski-Suomen pienet ja keskikokoiset metsäbiomassoja käyttävät tuhkan tuottajat ja käyttäjät ja saada heidät verkostoitumaan ja ideoimaan, miten lähialueen tuhkat saadaan hyötykäyttöön.

 


Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa

Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa -hanke (v. 2016–2018) on Tapio Oy:n koordinoima tutkimus- ja kehityshanke, jonka päämääränä on edistää puutuhkan käyttöä kivennäismaametsien lannoituksessa. Koska kivennäismaiden metsissä typpi yleensä rajoittaa puuston kasvua, puu- ja turvetuhka ei välttämättä yksinään riitä aikaansaamaan puuston kasvunlisäystä ja siten puuston suotuisaa arvonkehitystä pitkällä aikavälillä. Tästä syystä kivennäismaiden metsiköissä tuhkalannoitusta on suositeltu käytettävän yhdessä typpilannoituksen kanssa.


Merkityksellinen metsäkulttuuri

Monimuotoinen metsäkulttuuri on olennainen osa suomalaista kulttuuria ja elämäntapaa. Sillä on Suomessa merkittävä potentiaali taloudellisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääjänä. On tärkeää, että metsänomistaja on tietoinen metsiensä kulttuurisesta ulottuvuudesta. Myös metsäalan toimijat ja metsäammattilaiset tarvitsevat tietoa ja toimintatapoja metsäkulttuurin tunnettuuden lisäämiseksi.


Terveyttä metsästä 

Kansanterveyttä metsästä -hankkeessa Tapio selvittää kunnille toimintamallia, jonka avulla metsät ovat mukana entistä vahvemmin kuntien hyvinvointityössä. Tapio selvitti 2017 metsän eri käyttömuotojen mahdollisuuksia kuntoutus- ja terapiatyössä sekä sosiaali- ja terveysalan yrittäjien näkemyksiä luontoavusteisen liiketoiminnan kasvulle. Luontoavusteisella terapialla ja kuntoutuksella tarkoitetaan tässä selvityksessä Valviran laillistaman terveydenhuollon ammattihenkilön tarjoamaa palvelua.


Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on säässä ja ilmastossa tapahtuviin muutoksiin varautumista. Hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee ja yhteiskunnan haavoittuvuus sään ääri-ilmiöille kasvaa jatkuvasti. Etukäteen varautuminen on aina kannattavampaa kuin tuhojen korjaaminen jälkikäteen. Tapiossa on edistetty kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista sen mitattavuutta ja seurantaa rakentamalla, sekä jalkauttamalla sopeutumista yksityiselle sektorille. Tapiossa kehitetty ilmastokestävyyden konsepti sisältää erilaisia työkaluja ja hyviä esimerkkejä siihen, miten ilmastokestävyys voidaan turvata julkisella ja yksityisellä sektorilla.


Economic impacts of potential EU forest carbon sink policies on the forest-based sectors


Ilmastonmuutos haltuun -Ennakoi, varaudu, sopeudu

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -kampanja on järjestöjen yhteinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintäkampanja. Kampanja on osa Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) toteuttamista. Kampanjaa koordinoi Tapio Oy ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.


Hantera klimatförändringen – Infokampanjen Förutse, förbered och anpassa dig

Hantera klimatförändringen – Förutse, förbered och anpassa dig är organisationernas gemensamma informationskampanj om anpassning till klimatförändringen. Kampanjen är en del av förverkligandet av Nationell plan för anpassning till klimatförändringen (2022). Kampanjen koordineras av Tapio Oy och finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.


Päättyneitä hankkeita

Metsätiet kuntoon

Metsätieohjeiden päivitys

Natura-vesistön kunnostusojituksen hyvän vesiensuojelusuunnitelman pilotti

Luontomatkailu ja METSO

Metsätien kunnossapito

Luonnonmukainen vesirakentaminen

Tuhkan käyttö tienrakennuksen materiaalina – ympäristövaikutusten seuranta

Tuhkan tuotanto- ja käyttöpotentiaali – tiedot Biomassa-Atlakseen