Lajiturva-hanke

Metsätaloudessa voidaan turvata uhanalaisten lajien esiintymiä kohdentamalla lajien elinympäristövaatimusten kannalta suotuisia metsän- ja luonnonhoidon keinoja niille paikoille, joissa tiedetään olevan lajien paikallisia esiintymiä. Lajiturva-hankkeen tavoitteena on lisätä lajiesiintymätiedon avulla sellaisten metsän- ja luonnonhoitoratkaisujen käyttöä, joilla turvataan uhanalaisten lajien esiintymiä ja populaatioita. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2021 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella ja osana METSO-ohjelman toteutukseen kuuluvia valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita.

AJANKOHTAISTA: Lajiturva-hanke selvittää elokuussa noin 2 500:lta metsä- ja ympäristöalan toimijalta kokemuksia uhanalaisten lajien huomioon ottamisesta metsätalouden toimenpiteissä. Selvitys toteutetaan nettikyselyllä, jonka linkkiä jaellaan puunhankinnan ja metsänhoitopalvelujen parissa toimivien yritysten ja yhdistysten työntekijöille, ELY-keskuksiin, metsäkeskukseen, metsähallitukseen sekä kuntien metsävastaaville. Metsänomistajia lähestytään heinäkuun aikana puhelinhaastatteluilla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään uhanalaistoimintamallin päivittämisessä. Tulokset julkaistaan hankkeen raporttina alkuvuodesta 2020.

Uhanalaisilla lajeilla tarkoitetaan lajeja, jotka tulevat todennäköisesti häviämään, mikäli niihin vaikuttavat uhanalaisuuden syyt ja uhkatekijät eivät muutu. Ensisijaisesti metsissä elävien uhanalaisten lajien määrä on 814 lajia. Metsälajien osuus on noin 36 % kaikista Suomen uhanalaisista lajeista. Lajin esiintymä on alueellisesti rajattu yksilöiden joukko, jossa yksittäinen muutos voi vaikuttaa nopeasti kaikkiin yksilöihin.

Seurantatietoa uhanalaisten lajien esiintymistä kerätään eri tahojen toimesta, joista tärkeimpiä ovat ELY-keskukset, Metsähallitus sekä luonnontieteelliset museot. Myös tutkijoiden ja harrastajien panos on merkittävä. Seurantatietoa tallennetaan ympäristöhallinnon Hertta-tietokantaan, josta metsätalouden toimijat hakevat esiintymätietoja omiin järjestelmiinsä.

Metsätaloudessa hyödynnetään tietoa uhanalaisten lajien esiintymispaikoista

Lajiturva-hanke on jatkumoa noin 10 vuoden takaiselle kehittämishankkeelle, jossa laadittiin toimintamalli uhanalaisaineiston siirrosta ja käytöstä, esimerkiksi sovittiin toimintatavoista tilanteessa, jossa metsänkäyttöilmoitus osuu tiedossa olevalle uhanalaisen lajin esiintymispaikalle. Lajien esiintymien turvaamisessa on kyse sopivien luonnonhoidon ratkaisujen soveltamisesta kuhunkin tilanteeseen. Populaatioiden turvaamiseksi lajitietoa voidaan hyödyntää siten, että tieto otetaan huomioon esiintymäpistettä laajemman alueen metsänkäsittelyratkaisuissa.

Hanke tavoittelee uhanalaispaikkatiedon laajempaa hyödyntämistä metsänhoidossa. Siksi hanke painottuu viemään käytäntöön toimintamallia ja lajien huomioon ottamisen toimintatapoja.

Hankkeen tulokset ja aikataulu

  • Määritellään metsätaloudessa huomioitavat uhanalaiset lajit ja lajiesiintymätiedon laatuvaatimukset keväällä 2019 julkaistavan lajien uhanalaisuusarvioinnin pohjalta.
  • Uhanalaisten lajien huomioon ottamisen toimintamalli evaluoidaan sitä käyttäviltä organisaatioilta kerättävien kokemusten, esimerkkien ja palautteen perusteella.
  • Päivitetään toimintamalli sekä siihen liittyvä opas.
  • Tuotetaan koulutuksia, materiaaleja sekä viestintää.
  • Metsäorganisaatioiden ja metsänomistajien käytettäväksi tuotetaan kuvauksia lajeista sekä niiden esiintymiä ja populaatioita turvaavista metsän- ja luonnonhoidon ratkaisuista.
  • Nostetaan esille valikoituihin lajeihin liittyviä vapaaehtoisen suojelun, metsänhoidon ja luonnonhoidon käytäntöjä, jotka havainnollistavat toimintamallia sekä huomioon ottamisen keinovalikoimaa.
  • Metsätalouden toimijat koulutetaan lajiesiintymätiedon hyödyntämiseen maakunnallisilla maastoretkeilyillä ja valtakunnallisella webinaarilla.
  • Metsänomistajien tietoisuutta uhanalaisten lajien esiintymien turvaamisesta lisätään video- ja esitemateriaalilla, webinaarilla sekä sosiaalisen ja painetun median keinoilla.

 

Hankkeen toteuttajat ja yhteystiedot

Tapio Oy
Lauri Saaristo, Lajiturva-hankkeen projektipäällikkö, p. 040 5739168
Hannes Pasanen, p. 050 576 7010
Henry Schneider, p. 040 160 8564
etunimi.sukunimi@tapio.fi
Tapio vastaa hankkeen koordinaatiosta sekä viestinnästä. Tapion asiantuntijat osallistuvat hankkeen kaikkien työpakettien tekemiseen.

Suomen ympäristökeskus
Kimmo Syrjänen, p. +358 295 251 666
Heidi Kaipiainen-Väre, p. +358 295 251 249
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Suomen ympäristökeskus laatii uuden metsälajien listan. Lisäksi SYKE kokoaa kokemukset toimintamallin käytöstä ympäristöhallinnosta, etenkin ELY-keskuksista. SYKE vastaa lajitiedon paikkatietoanalyyseistä yhdessä SMK:n kanssa ja olemassa olevien lajiesittelyiden päivittämisestä. Lisäksi SYKE tuottaa uusia esittelyitä tarkastelun lajeista. SYKE osallistuu viestintä- ja koulutusmateriaalien sekä koulutusten tuottamiseen yhdessä muiden hankepartnerien kanssa. Uusitun lajilistan mukaisten havaintojen kohdistuminen eri metsänomistaryhmien maille tehdään yhdessä SMK:n kanssa.

Suomen metsäkeskus
Riitta Raatikainen, p. 050 314 0440
Jarmo Uimonen, p. 040 525 3053
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi
Suomen metsäkeskus osallistuu lajiesiintymien paikkatietoanalyysien tekemiseen, uhanalaisten lajien paikkatiedon kehittämiseen sekä metsänomistajille ja toimijoille tarjottavan tietosisällön parantamiseen uhanalaisista lajeista ja niiden huomioimisesta metsänkäsittelyssä. Metsäkeskus osallistuu kyselytutkimusten valmisteluun ja toteutukseen sekä metsänomistajille ja toimijoille suunnattuun viestintään, materiaalien ja koulutusten suunnitteluun ja järjestämiseen yhteistyössä hankepartnereiden kanssa.

Linkkejä aineistoihin, joita Lajiturva-hanke päivittää

Uhanalaisten lajien esittelyt

Valtakunnallinen toimintamalli uhanalaisaineiston käyttöön metsätaloudessa

Metsätalous ja uhanalaiset lajit julkaisu