Koulutusta suometsien käsittelyn monipuolistamiseen

Ojitettuja suometsiä on Suomessa lähes 5 miljoonaa hehtaaria ja metsiemme puustosta noin neljännes kasvaa turvemailla. Suometsissä on runsaasti hakkuu- ja hoitotarvetta ja niiden puunhankinnallinen merkitys on lisääntynyt merkittävästi. Puustoa tulisi käsitellä monipuolisesti suometsien ominaispiirteiden mukaisesti. Samalla valuma-alueella voidaan jatkuvan kasvatuksen rinnalla tehdä harvennuksia sekä uudistaa metsiä luontaisesti tai viljellen. Aiheesta on tarjolla koulutusta kesän ja syksyn aikana kahdeksalla paikkakunnalla.

Suometsien käsittelytapojen monipuolistaminen -koulutus

Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja Tapio sekä Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä järjestävät koulutusta suometsien käsittelyvaihtoehdoista tulevan kesän ja syksyn aikana eri puolilla Suomea. Koulutustilaisuudet on suunnattu ammattilaisille ja tilaisuuksissa käsitellään turvemaiden kasvupaikkatyyppejä, ojitettujen suometsien rakennepiirteitä ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusten tuloksia ojitettujen suometsien vaihtoehtoisista käsittelytavoista sekä luontaiseen taimettumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Tavoitteet

Koulutustilaisuuksien tavoitteena on perehdyttää osallistujat ojitettujen suometsien rakennepiirteisiin, toimenpiteiden ympäristövaikutuksiin ja jatkuvapeitteisyyttä vahvistavaan puuston käsittelyyn. Osallistujat saavat käsityksen luontaisen taimettumisen vaikuttavista tekijöistä ja hakkuutavoista, joilla suometsiä voidaan kasvattaa peitteisinä. Lisäksi käsitellään Luonnonvarakeskuksen kenttäkokeiden havaintoja, kuinka jatkuvapeitteisellä metsänkasvatuksella voidaan hallita turvemaiden pintavesi- ja ilmastovaikutuksia.

Miksi suometsiin tarvitaan vaihtoehtoisia käsittelytapoja?

Suometsien ojitukset ovat lisänneet puuston kasvua ja kasvaessaan puusto sekä maaperään kertyvä karike sitoo hiiltä, jolloin ojitusalueen metsä on kokonaisuudessaan hiilinielu. Turvemaiden maaperästä vapautuu hiiltä turvekerroksen hajotessa, päästöihin vaikuttaa mm. pohjaveden pinnan syvyys ja ojien kunto. Suometsien jatkuvapeitteisen kasvatuksen tavoitteena on pitää suon vesitalous puuston kasvulle sopivana ja vähentää haitallisia päästöjä.

Suometsien käsittelytapoja voidaan monipuolistaa soveltamalla jatkuvaa kasvatusta, alikasvosten hyödyntämistä ja luontaista uudistamista. Puuntuotannon kannalta voi olla perusteltua uudistaa suometsä myös viljelemällä, varsinkin viljavilla turvemailla. Avohakkuun seurauksena pohjaveden pinta nousee, mikä vaikuttaa maanmuokkausmenetelmän valintaan ja ojien kunnostustarpeeseen. Hakkuista ja maanpinnan käsittelystä aiheutuvia vesistöhaittoja voidaan vähentää kohteelle soveltuvilla vesiensuojelumenetelmillä sekä välttämällä tarpeetonta maanpinnan rikkomista. Vaihtoehtoisia käsittelytapoja voidaan soveltaa rinnakkain samalla käsittelyalueella suometsän ominaispiirteiden mukaan.

Suometsien käsittelytapojen monipuolistaminen -koulutusten ajankohdat

Suometsien käsittelytapojen monipuolistaminen -koulutukset jatkuvat elo- ja syyskuun aikana Etelä- ja Itä-Suomessa. Koulutustilaisuuksien lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet ovat Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla

Koulutuspäivien sisältö

Koulutuspäiviä on suunniteltu pidettäväksi kahdeksalla paikkakunnalla. Aikataulu ja ohjelma vaihtelevat hieman koulutuspaikkakunnasta riippuen. Koulutus on ilmainen, omakustanteiden lounas.

Alustava ohjelma

  • Kokoontuminen noin klo 8.30–9.00
  • Kasvupaikkaluokitus, tunnistamisen yleisperiaatteet
  • Suometsien käsittelysuosituksia
  • Turvemaiden uudistamisen
  • Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn soveltaminen
  • Luontainen uudistuminen peitteisen metsänkäsittelyn kohteilla
  • Ojitettujen suometsien ilmasto- ja vesistövaikutukset
  • Haihduttavan puuston vaikutus ja kunnostusojituksen tarve
  • Tilaisuuden päätös klo 16.00

Kunkin tilaisuuden tarkempi ohjelma löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilta kohdasta Palvelut/koulutukset ja tapahtumat

Lisätietoja

Ari Nieminen, Tapio Oy
puh. 040 718 2595
ari.nieminen(at)tapio.fi

Markku Remes, Suomen metsäkeskus
puh. 044 548 8380
markku.remes(at)metsakeskus.fi