Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeitaPage 2

Käynnissä olevia hankkeita

Tapion hankkeet liittyvät seuraaviin aihealueisiin: metsän- ja luonnonhoito, metsätalous, kiertotalous, metsäpolitiikka, metsänomistus, kaavoitus, metsätiet, vesiensuojelu ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Metsien monikäyttö — metsäkulttuuri, ekosysteemipalvelut, metsän terveysvaikutukset ja metsien virkistyskäyttö ovat myös monessa hankkeessa mukana.

Määrittelemme vuosittaiset palvelumme suurimman asiakkaamme, maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Hankkeet toteuttavat Suomen hallituksen hallitusohjelman linjauksia, kansallista metsä- ja biotalousstrategiaa sekä muita yhteiskunnan tarpeita. Palveluiden suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomioita niiden vaikuttavuuteen ja siihen, että niiden tuottama kokonaishyöty olisi mahdollisimman suuri koko yhteiskunnalle. Hankkeilla tuetaan suomalaisen metsäbiotalouden toimintaedellytyksiä ja kehittämistä. Työmme tulokset välittyvät lainsäädäntöön ja poliittiseen päätöksentekoon sekä metsätalouden käytäntöihin.

Tältä sivulta löydät käynnissä olevat metsäbiotaloutta edistävät selvitys- ja kehittämishankkeet sekä jo päättyneet hankkeet materiaaleineen. Jokaisesta päättyneestä hankkeesta on julkaistu raportti Tapion raporttisarjassa ja raportit löytyvät sivulta julkaisut ja raportit.

 

Käynnissä olevia hankkeita

Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suosituksissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän hoitoon ja käyttöön. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään. Tapio koordinoi suositusten laadintaa laajassa yhteistyössä metsä-, ympäristö- ja energia-alan toimijoiden kanssa. Palvelu toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.

Monimetsä-hanke, talousmetsien luonnonhoito
Monimetsä-hanke kehittää toimintamalleja, joiden myötä maanomistajat ja metsäammattilaiset voivat täydentää metsän- ja luonnonhoidon käytäntöjä keinoilla, jotka turvaavat metsänkäytön kestävyyttä ja parantavat luonnonhoidon tasoa. Hankkeessa luodaan työkaluja luonnonhoitoon ja viedään jo olemassa olevia keinoja entistä tiiviimmin osaksi jokapäiväistä työtä metsässä.

 

 

Talousmetsien luonnonhoidon laadunseurannan kehittäminen | Luontolaatu -hanke

Kehitämme 2020-luvun järjestelmää talousmetsien luonnonhoidon keinojen käytön seurantaan, jotta metsäala voi läpinäkyvästi todentaa hakkuiden ja metsänhoidon vaikuttavuutta ekologisen kestävyyden näkökulmasta.

 

 

Tuli takaisin metsiin
Hankkeen tavoitteena on pysäyttää luonnonhoidollisten kulotusten väheneminen ja kääntää hallittu tulen käyttö talousmetsissä kasvu-uralle. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2018 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella ja osana METSO-ohjelman toteutukseen kuuluvia valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita.

 

 

Ekosysteemipalvelujen tuotteistaminen
Luonnon tuottamilla palveluilla eli ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Ekosysteemipalvelut voidaan jakaa tuotantopalveluihin, säätelypalveluihin, kulttuuripalveluihin ja ylläpitopalveluihin.
Tapiossa toteutettavassa projektissa kehitetään keinoja metsään perustuvien ekosysteemipalveluiden uusien tuotteiden ja palvelujen tuotteistamiselle. Tuotteistaminen painottuu aineettomien palvelujen tuotteistamiseen kulttuuripalveluissa.

 

Metsät ja kaavoitus
Olemme kehittäneet vuodesta 2015 alkaen laajassa yhteistyössä kaavoituksen toimintatapoja metsänomistajien,  metsäalan toimijoiden ja eri hallinnonalojen käyttöön. Metsätalous ja kaavoitus -hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa maisematyölupamenettelyjä ja kehittää uusia tapoja edistämään maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista.

 

 

Metsäpolitiikkafoorumi
Metsäpolitiikkafoorumi-hankkeessa on kehitetty ja testattu instrumentti, joka perustuu keveisiin kertaluonteisiin asiantuntijapaneeleihin. Näissä tutkijat ja päätöksentekijät kohtaavat ja keskittyvät yhteen teemaan kerrallaan. Kustakin teemasta tehdään synteesi, mitä tutkimus siitä kertoo – ja mitä se ei kerro. Synteesin pohjalta arvioidaan tarvittavia politiikkakeinoja ja tutkimusteemoja. Foorumin tuloksilla tuetaan metsäpolitiikan prosesseja sekä tehostetaan tutkimustulosten käytäntöön vientiä.

 

Metsätiedepaja

Metsätiedepajan tavoitteena on saada tutkimustulokset aiempaa nopeammin ja tehokkaammin palvelemaan käytännön metsätaloutta.   Metsätiedepaja on tiedonprosessointikanava, joka kokoaa yhteen metsä- ja ympäristöalan ammattilaiset tutustumaan uusimpiin tutkimustuloksiin ja pohtimaan yhdessä tutkijoiden kanssa parhaita mahdollisia käytäntöjä.

 

Metsätalous pohjavesialueilla

Hankkeen tarkoituksena on avata ja pitää yllä keskustelua metsäelinkeinotoiminnan mahdollisuuksista pohjavesialueilla. Yhteistyöverkoston avulla tavoitteena on parantaa metsätaloustoimijoiden ja talousvesistä vastaavien toimijoiden sekä viranomaisten keskinäistä kanssakäymistä, vuoropuhelua ja yhteistyötä. Hankkeella jatketaan seurantaa Kokkolan Patamäen pilottialueella, jossa seurataan käytännössä kunnostusojituksen vaikutuksia pohjaveteen alueella, jota käytetään talousveden ottamiseen.

 

Paikkatietoaineiston hyödyntäminen kunnostusojituksen suunnittelussa

Projektissa on tarkasteltu erityisesti laserkeilausaineiston hyödyntämistä kunnostusojitushankkeen suunnittelijan työkaluna. Tavoite on ollut, että projekti tuottaa sellaista tietoa, joka hyödyttää kunnostusojituksen suunnittelijan käytännön työtä muun muassa kuivatuksen suunnittelussa, vesiensuojelun suunnittelussa ja vesien johtamisessa eri tilanteissa. Projekti on luonut pohjan sille, että jatkoprojektissa vähitellen Suomen metsäkeskuksen verkkosivuille kaikkien toimijoiden käyttöön syntyy palvelu- ja aineistokokonaisuus, jonka avulla käytännön kunnostusojituksen suunnittelija voi parantaa suunnitelmansa laatua.

 

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -hankkeen tavoitteena on edistää suometsien käyttöä ja monipuolistaa metsänhoidollisia ratkaisuja sekä tarjota metsänomistajille vaihtoehtoisia suometsien käsittelytapoja. Näin lisätään metsäammattilaisten ja metsänomistajien osaamista suometsien hoidosta ja eri käsittelyvaihtoehtojen vaikutuksesta puuntuotannon kannattavuuteen, metsien virkistyskäyttöön, vesiensuojeluun, hiilitalouteen ja suometsien monimuotoisuuteen.

 

Luonnonmukainen valuma- ja maavesien käsittelymenetelmä happamien sulfaattimaiden metsänuudistamisaloilla

Hankkeessa testataan puu- ja turvetuhkan käyttöä happamien sulfaattimaiden metsittämisen ja maanmuokkauksen yhteydessä käynnistyvän maaperän ja valumaveden happamoitumisen vähentämiseen tai jopa kokonaan estämiseen. Hanke edistää happamien sulfaattimaiden metsätalouden vesiensuojelua ja kasvukuntoa sekä alapuolisten vesistöjen vesiensuojelua. Myös lähituhkan hyötykäyttömahdollisuudet lisääntyvät hankkeen myötä.

 

 

 

ARVO-TUHKA-hanke: Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut

Uuden maarakennusasetuksen toimivuutta testataan kesäkuussa 2018 käynnistyneessä ARVO-TUHKA hankkeessa. Hankkeessa etsitään uusia tapoja saada entistä suurempi osa tuhkasta hyötykäyttöön; lannoitukseen tai maanrakennusaineeksi. Päijät-Hämeeseen rakennetaan mm.testitienpätkä, jolla arvioidaan tuhkan uutta arvoketjua ja tuhkan käytön kustannushyötysuhdetta. Aikasemman testituloksen mukaan tuhka parantaa metsätien kantavuutta.

Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt

Suomessa syntyy metsäbiomassan poltossa suuret määrät hyödyntämiskelpoista tuhkaa. Tämän hankkeen tavoitteena on aktivoida Keski-Suomen pienet ja keskikokoiset metsäbiomassoja käyttävät tuhkan tuottajat ja käyttäjät ja saada heidät verkostoitumaan ja ideoimaan, miten lähialueen tuhkat saadaan hyötykäyttöön.

 

Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa

Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa -hanke (v. 2016–2018) on Tapio Oy:n koordinoima tutkimus- ja kehityshanke, jonka päämääränä on edistää puutuhkan käyttöä kivennäismaametsien lannoituksessa. Koska kivennäismaiden metsissä typpi yleensä rajoittaa puuston kasvua, puu- ja turvetuhka ei välttämättä yksinään riitä aikaansaamaan puuston kasvunlisäystä ja siten puuston suotuisaa arvonkehitystä pitkällä aikavälillä. Tästä syystä kivennäismaiden metsiköissä tuhkalannoitusta on suositeltu käytettävän yhdessä typpilannoituksen kanssa.

 

 

Merkityksellinen metsäkulttuuri

Monimuotoinen metsäkulttuuri on olennainen osa suomalaista kulttuuria ja elämäntapaa. Sillä on Suomessa merkittävä potentiaali taloudellisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääjänä. On tärkeää, että metsänomistaja on tietoinen metsiensä kulttuurisesta ulottuvuudesta. Myös metsäalan toimijat ja metsäammattilaiset tarvitsevat tietoa ja toimintatapoja metsäkulttuurin tunnettuuden lisäämiseksi.

 

 

Terveyttä metsästä 

Kansanterveyttä metsästä -hankkeessa Tapio selvittää kunnille toimintamallia, jonka avulla metsät ovat mukana entistä vahvemmin kuntien hyvinvointityössä. Tapio selvitti 2017 metsän eri käyttömuotojen mahdollisuuksia kuntoutus- ja terapiatyössä sekä sosiaali- ja terveysalan yrittäjien näkemyksiä luontoavusteisen liiketoiminnan kasvulle. Luontoavusteisella terapialla ja kuntoutuksella tarkoitetaan tässä selvityksessä Valviran laillistaman terveydenhuollon ammattihenkilön tarjoamaa palvelua.

 

 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on säässä ja ilmastossa tapahtuviin muutoksiin varautumista. Hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee ja yhteiskunnan haavoittuvuus sään ääri-ilmiöille kasvaa jatkuvasti. Etukäteen varautuminen on aina kannattavampaa kuin tuhojen korjaaminen jälkikäteen. Tapiossa on edistetty kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista sen mitattavuutta ja seurantaa rakentamalla, sekä jalkauttamalla sopeutumista yksityiselle sektorille. Tapiossa kehitetty ilmastokestävyyden konsepti sisältää erilaisia työkaluja ja hyviä esimerkkejä siihen, miten ilmastokestävyys voidaan turvata julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Economic impacts of potential EU forest carbon sink policies on the forest-based sectors

 

Ilmastonmuutos haltuun -Ennakoi, varaudu, sopeudu

Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -kampanja on järjestöjen yhteinen ilmastonmuutokseen sopeutumisen viestintäkampanja. Kampanja on osa Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman (2022) toteuttamista. Kampanjaa koordinoi Tapio Oy ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Päättyneitä hankkeita

Metsätiet kuntoon

Metsätieohjeiden päivitys

Natura-vesistön kunnostusojituksen hyvän vesiensuojelusuunnitelman pilotti

Luontomatkailu ja METSO

Metsätien kunnossapito

Luonnonmukainen vesirakentaminen

Tuhkan käyttö tienrakennuksen materiaalina – ympäristövaikutusten seuranta

Tuhkan tuotanto- ja käyttöpotentiaali – tiedot Biomassa-atlakseen