Etusivu » Tuotteet » TAPIO Auditointi » Toiminnan auditointi metsäalan pk-yrityksille » Auditointipalvelu alihankkijoiden toiminnan todentamiseenPage 2

Auditointipalvelu alihankkijoiden toiminnan todentamiseen

Toimittaja-auditointipalvelu puunhankintaorganisaatioille ja muille alihankintaa käyttäville yrityksille

Toiminnan ja johtamisjärjestelmän säännöllinen auditointi varmistaa alihankintakumppaneiden laadunhallinnan ja tilaajan edellyttämien toimintatapojen toteutumisen sekä tukee alihankintayritysten tavoitteellisesta kehittämisestä.

Tapion auditointipalvelu on metsäkone-, puutavaran kaukokuljetus- ja metsäpalveluyritysten erikoispiirteet huomioiva toiminnan ja laadunhallinnan arviointi. Auditoinnit voidaan tehdä metsäalan yhtenäisillä auditointikriteereillä tai laatia auditointipalvelun tilaajalle yrityskohtaiset auditointikriteerit, joissa huomioidaan esim. urakointisopimuksen ja tilaajan työlajiohjeiden vaatimukset.

Metsäalan yhtenäiset auditointikriteerit

Toiminnan ja johtamisjärjestelmän auditoinnissa verrataan yrityksen toimintaa metsäalan yhtenäisiin auditointikriteereihin ja johtamisjärjestelmän toimintakäsikirjaan. Auditointia voidaan erikseen sovittaessa laajentaa arvioimalla, miten esimerkiksi tilaajan työlajiohjeet, raportointivaatimukset ja työmaakäytännöt yrityksen palveluissa toteutuvat.

Metsäalan auditointikriteerit käsittelevät seuraavia osa-alueita:

 • vastuullisen liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen
 • henkilöstöjohtaminen ja osaamisen kehittäminen
 • kalusto
 • työterveys ja työturvallisuus
 • ympäristöasiat
 • palvelujen tuottaminen.

Alihankkijan toimittaja-auditointiin voidaan liittää erikseen sovittaessa

 • yrityksen tuottamien palvelujen tarkastelua:
  • ainespuun korjuu
  • metsäenergian hankinta
  • metsänhoitopalvelut
  • puutavaran kaukokuljetus
 • urakointisopimuksen mukaisia velvoitteita ja tilaajan työlajikohtaisia vaatimuksia.

Tapio raportoi auditoinnit tilaajan kanssa sovittavan käytännön mukaisesti. Mikäli tilaukseen sisältyy useita alihankkijoiden auditointeja, voidaan niistä laatia yhteenveto ja vertailukuvaajat, miten yritysten toiminta vastaa auditointikriteerejä ja muita vaatimuksia.

Auditoinnin kulku

Tutustuminen johtamisjärjestelmän toimintakäsikirjaan

Toimittaja-auditoinneissa noudatetaan yleensä käytäntöä, jossa auditoija tutustuu etukäteen yrityksen toimintakäsikirjaan ja vertaa sen sisältöä auditointikriteereihin. Tällöin auditointitiedotteessa annetaan ohjeet toimintakäsikirjan lähettämisestä auditoijalle.

Auditointikäynti

Tapion auditoija tekee yritykseen auditointikäynnin, jonka aikana yrityksen edustaja kertoo toiminnasta ja johtamisjärjestelmän ylläpidosta sekä esittää auditoijalle tarvittavat dokumentit, sopimukset ja yrityksen ohjeet. Tarvittaessa auditoija käy myös yrityksen työmailla ja huoltotiloissa sekä haastattelee työntekijöitä. Havaintojen, dokumenttien ja haastattelujen perusteella auditoija todentaa, onko yrityksen toiminta auditointikriteerien mukaista.

Auditointiraportti

Auditoinnin havainnot koostetaan raporttiin, josta ilmenee, onko yrityksen toiminta sovittujen laatukriteerien ja muiden vaatimusten mukaista sekä havaitut poikkeamat. Auditoinnissa tulee esille myös yrityksen vahvuudet ja auditoijan esittämät kehittämisehdotukset.

Ota yhteyttä

Kysy lisää auditoinneista ja pyydä tarjous.

Ari Nieminen
Laatu- ja koulutusasiantuntija
ari.nieminen@tapio.fi
+358 40 718 2595