Etusivu » Tuotteet » Tapio metsäanalyysiPage 2

Tapio metsäanalyysi

Laskelmia ja analyysejä metsätalouden ja puunhankinnan päätöksentekoa varten

Tiedätkö, kuinka suuri on hallinnoimiesi metsien tuottoarvo ja paljonko niistä kertyy hakattavaa puustoa seuraavilla vuosikymmenillä? Osaatko arvioida, miten voimassa olevan metsäsuunnitelmasi noudattaminen vaikuttaa metsien kasvuun ja ikärakenteeseen? Entä miten paljon jonkin metsäalueen suojelu vaikuttaisi metsätaloudesta kertyviin tuloihin? Onko tiedossasi merkittäviä investointitarpeita vuosikymmenten päässä tulevaisuudessa? Tarvitsetko mahdollista investointia varten tietoa lähialueelta saatavan puuraaka-aineen tai metsäbiomassan määrästä?

Tapio tarjoaa asiantuntijapalveluja metsänomistajille, yrityksille ja muille organisaatioille, joita kiinnostaa joko omien metsien kehitys tai tietyltä alueelta löytyvän puuraaka-aineen määrä. Tapion tuottamissa laskennoissa metsätalouden tai puunhankintaa vaativan liiketoiminnan kestävyyttä ja kannattavuutta tarkastellaan pitkällä aikavälillä.

Metsäanalyysi räätälöidään aina asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Metsänomistajat saavat palvelusta konkreettisia toimintasuosituksia, jos esimerkiksi vuotuisissa hakkuumäärissä olisi hyvä tehdä muutoksia tai jonkin alueen suojelusta aiheutuvia tulonmenetyksiä halutaan arvioida. Biomassaan perustuvaa liiketoimintaa suunnitteleville yrityksille voidaan tuottaa tietoa tuotannossa tarvittavan puuraaka-aineen alueellisesta saatavuudesta. Kysy lisää ja pyydä tarjousta aiheen asiantuntijoilta, jotta tuntisit oman metsäsi tai puunhankinta-alueesi mahdollisuudet paremmin.

 

Metsäanalyysit aina asiakkaidemme tarpeisiin

Tapio on tuottanut metsien kehitystä ennustavia laskentoja ja analyyseja useille suuria metsäomaisuuksia hallinnoiville kaupungeille, yrityksille, seurakunnille ja kartanoille. Yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden metsissä suunnitellut hakkuut ja metsänhoitotyöt on aina helpompi perustella, kun toimenpiteiden vaikutukset metsien kehitykseen ja metsätalouden kassavirtaan tunnetaan pitkälle tulevaisuuteen. Tarpeen mukaan esittelemme tulokset ja kehitysehdotukset asiakkaan toivomalla tavalla, sekä tuemme asiakasta hänen soveltaessaan raportissa esitettyjä asioita käytäntöön.

Muun muassa näitä palveluita ja ratkaisuja tarjoamme:

1. Metsän tuottoarvo:

Metsän tuottoarvon laskenta kertoo, paljonko metsäomaisuutesi tuottaisi tietyllä korkokannalla, jos sitä hoidettaisiin taloudellisesti optimaalisesti. Tuottoarvon laskentaa on käytetty myös metsätilojen suojelusta aiheutuvan hakkuutulojen menetyksen arvottamisessa. Tapion tuottamasta raportista selviää hakkuutulojen jakautuminen ja puuston määrän kehittyminen viiden vuoden jaksoissa. Kysy lisää palvelusta asiantuntijaltamme.

2. Metsien kehitysennuste ja hakkuusuunnitteiden vertailu:

Tarjoamme asiakkaillemme Luonnonvarakeskuksen tuottamiin kasvumalleihin perustuvan arvion siitä, miten metsien rakenne ja metsästä saatavat hakkuutulot kehittyvät pitkällä aikavälillä, jos metsien käsittelyä jatketaan nykyisellä mallilla. Tyypillisesti laskennan taustalla on asiakkaan oma metsäsuunnitelma tai hakkuusuunnite, jonka vaikutuksia tarkastellaan.

Suuria pinta-aloja omistaville metsänomistajille, jotka tekevät vuosittain aina suunnilleen samansuuruisen määrän hakkuita, olemme laskeneet vaihtoehtoisia hakkuusuunnitteita helpottamaan päätöksentekoa ja strategista metsäsuunnittelua. Analysoimme, miten asiakkaamme metsät kehittyvät nykyisellä metsäsuunnitelmalla tai hakkuusuunnitteella. Tarjoamme perusteltuja vaihtoehtoja ja käytännön työtä helpottavia ratkaisuja nykyiseen toimintamalliin.

 

3. FSC-sertifiointiin liittymisen kannattavuus:

Osaatko arvioida FSC-sertifiointiin liittymisen kannattavuutta? Sertifiointi rajoittaa aina metsänomistajan hakkuumahdollisuuksia, mutta puutavarasta saatava kantohinta saattaa olla FSC:n ansiosta korkeampi. Palvelussa arvioimme FSC-sertifiointiin liittymisen taloudellista kannattavuutta ja autamme muutenkin kaikissa FSC:hen liittyvissä kysymyksissä.

 

4. Biomassaselvitykset:

Biomassaselvitykset on tarkoitettu biomassaa käyttävien biojalostamoiden ja terminaalien sijoituspaikkojen arviointiin. Palvelussa kartoitetaan halutun raaka-aineen saatavuutta ja arvioidaan tarvittavan raaka-ainemäärän kuljettamisesta aiheutuvia logistisia kustannuksia. Tyypillisesti asiakkailla on jo olemassa vaihtoehtoja jalostamoiden tai terminaalien sijoituspaikoista, minkä jälkeen Tapion selvitys auttaa päätöksenteossa. Kerro asiantuntijallemme lisää omista tarpeistasi.

 

5. Tuhkan tuotanto- ja hyötykäyttöselvitykset:

Kannattaisiko sinun investoida tuhkan tuotantoon tai hyötykäyttöön toimialueellasi? Palvelussa kartoitamme tuhkan alueellista saatavuutta sekä tuhkan mahdollisia käyttökohteita asiakasta kiinnostavalla toimialueella. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat tuhkalannoitusta sekä tien- ja maanrakennuspalveluja tarjoavat yritykset.

 

 

6. Kaavoituksen metsätalousvaikutusten arviointi:

Maakuntien strategiatyötä ja kaavoitusta tukevissa selvityksissä kiinnostuksen kohteena on kaavamuutosten ja -ehdotusten metsätalouteen kohdistuvien välittömien ja välillisten vaikutusten arviointi. Tapiolla on osaamista muun muassa metsätalouden kannattavuuteen, metsäluonnon monimuotoisuuteen, metsien virkistyskäyttöön, puukauppaan ja työllisyyteen aiheutuvien vaikutusten arvioinnista. Asiantuntijamme kertoo mielellään lisää Tapion osaamisesta.

 

Lähtökohtana asiakkaan tavoitteiden analyysi, paras mahdollinen metsävaratieto ja metsän tuottoarvon laskenta

Tapion laatimat metsäanalyysit tehdään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kysy lisää ja kerro tarpeesi Tapion asiantuntijoille, niin räätälöimme teille tavoitteidenne mukaisen palvelun. Laskennoissa käytämme aina parhaiten tilanteeseen sopivaa metsävaratietoa, joka voi tilanteesta riippuen olla joko Luonnonvarakeskuksen kartoittamaa VMI-tietoa, Suomen metsäkeskuksen ylläpitämää metsävaratietoa tai asiakkaan omaan metsäsuunnitelmaan perustuvaa tietoa.

Tapion metsäanalyysissa metsätalouden kannattavuutta tarkastellaan useimmiten metsän tuottoarvon kautta, eli metsästä tulevaisuudessa saatavat hakkuutulot ja metsänhoidon kustannukset diskontataan nykyhetkeen asiakkaan kanssa sovitulla, yleensä markkinakorosta johdetulla realistisella korkovaatimuksella.

Metsien kehitystä ennustetaan Luonnonvarakeskuksen laatimilla, alueellisesti kalibroiduilla kasvumalleilla, jotka toimivat sitä paremmin, mitä laadukkaampaa tietoa metsien nykytilasta on olemassa. Hakkuut ja metsänhoitotyöt simuloidaan aina Hyvän metsänhoidon suositusten asettamissa rajoissa siten, että asiakkaan metsätaloudelle asettamat tavoitteet toteutuvat optimaalisesti. Tavoitteissa voidaan esimerkiksi rajoittaa avohakkuiden määrää tai edellyttää tietyn suuruisia vuotuisia hakkuumääriä. Kysy aiheen asiantuntijoilta tarkempia tietoja laskennoista.

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa!

 

Referenssit: