Etusivu » Tapio-konserni » Tapion tarina

Tapion tarina

Tapio on metsäbiotalouden laaja-alainen asiantuntija, jonka toiminta perustuu monipuoliseen tietoon metsästä ja luonnosta. Juuremme ovat vuonna 1907 perustetussa Suomen metsänhoitoyhdistys Tapiossa. Tapion ja suomalaisen metsänhoidon historia kulkevat käsi kädessä itsenäisen Suomen kehityksen kanssa. Metsillä on ollut suuri merkitys maamme hyvinvoinnille aina sotavuosista jälleenrakentamiseen, teollistumiseen ja tämän päivän biotalouteen. Alkuaikoina Tapion keskeinen tehtävä, metsänhoidon neuvonnan ja valistuksen lisäksi, oli metsälain valvonta. Metsänparannuslain myötä tehtävät laajenivat soiden kuivatukseen ja muuhun metsänparannukseen, joita toteutti  kenttäorganisaatio  metsänparannuspiireineen. Vuonna 1933 perustettu Metsälehti on ollut läpi vuosikymmenten puolueeton metsäalan viestinviejä ja metsätalouden edistäjä, joka on omalta osaltaan välittänyt hyvän metsänhoidon sanomaa metsäammattilaisille ja metsänomistajille.

Metsänhoidon suositusten kautta Tapion kädenjälki on jo vuosisadan näkynyt kaikkialla suomalaisissa talousmetsissä. Suositukset rakentuvat kestävän kehityksen periaatteiden pohjalle,  ja nykyään ne tuotetaan yhteistyössä koko metsäsektorin kanssa. Tapion rooli on reilun 110 vuoden aikana vaihtunut metsälain valvojasta metsäbiotalouden asiantuntijapalveluita tarjoavaksi yritykseksi, mutta perustehtävä on aina ollut ja on edelleen kestävän metsien hoidon ja käytön kehittäminen sekä metsä- ja luontotiedon välittäminen.

Tänä päivänä Tapio on metsä- ja luontotiedon kansainvälistyvä huippuosaaja. Tarjoamme ratkaisuja metsien ja luonnon kestävään, vastuulliseen ja monipuoliseen käyttöön. Lue lisää 

Tapion tarina

Täältä löydät Kuvia ja tarinoita Tapion taipaleelta

Tapion vuodet

1907

 • Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapio perustetaan 3.12.1907, kun Metsänystäväin Seura ja Suomen Metsänhoidonystävien Seura Tapio yhdistyvät

 1909

 • Tapion ja maanviljelysseurojen ensimmäinen yhteinen taimitarha

1910

 • Föreningen för Skogskultur perustetaan 15.12.1910 edistämään käytännön metsänhoitotyötä Suomen ruotsinkielisillä alueilla
 • Tapion taskukirja julkaistaan ensimmäisen kerran

1912

 • Tapio tekee kahden kunnan alueella Suomen ensimmäisen metsäinventoinnin

1917

 • Suomi itsenäistyy
 • Läänin metsälautakunnille annetaan tehtäväksi metsälain valvonta
 • Metsäntutkimuslaitos perustetaan

1918

 • Torpparilain ja sitä seuraavien lakien myötä Suomeen syntyy 90 000 uutta maanomistajaa kahdessa vuosikymmenessä

1922

 • Ensimmäinen valtakunnallinen metsien inventointi alkaa
 • Ruotsinkieliset maanviljelysseurat siirtyvät Tapiosta Föreningen för Skogskultur:iin1928
 • Keskusmetsäseura Tapio tulee suomenkielisten ja Centralskogssällskapet för Skogskultur ruotsinkielisten metsänhoitolautakuntien keskuselimeksi
 • Metsän hävittämisen kieltävä yksityismetsälaki vahvistetaan
 • Metsänhoitolautakunnat vastaavat yksityismetsätalouteen liittyvistä valvonta- ja neuvontatehtävistä
 • Metsänparannuslain myötä valtion varoja myönnetään soiden kuivatukseen ja muiden vähätuottoisten metsäalojen parantamiseen

1930

 • Tapiossa perustetaan metsänparannusosasto, metsänparannuspiirejä ensialkuun kuusi
 • Skogsbruket-lehti perustetaan
 • Metsänhoitoyhdistykset alkavat saada valtion tukea ja niiden merkitys kasvaa

1932

 • Tapio-lehden (1906–1931) seuraajaksi Metsälehti

1939

 • Talvisota ja sen jälkeen pika-asutuslaki (1940), pula-aika, säännöstely, alueluovutukset, maanhankintalaki (1945) ja jälleenrakentaminen heijastuvat pitkään yksityismetsätalouden toimintaan

1942

 • Maataloustuottajain keskusliiton metsävaltuuskunta perustetaan metsänhoitoyhdistysten keskuselimeksi ja yksityismetsänomistajien edunvalvojaksi

1948

 • Harsintajulkilausumassa tuomitaan jatkuva kasvatus ja poimintahakkuut metsänuudistamismenetelmänä

1949

 • Metsänparannuslakiin sisällytetään metsäteiden rakentaminen

1950

 • Metsämarssin myötä painotetaan metsänomistajille ja koko kansalle metsänhoitotyön tärkeyttä, tapahtumassa puoli miljoona osanottajaa
 • Metsänhoitoyhdistyslain myötä jokaiseen kuntaan tulee metsänhoitoyhdistys ja metsänhoitomaksut otetaan käytäntöön

1957

 • Siemen-Tapio perustetaan eduskunnan tekemällä päätöksellä

1963

 • Laki metsänviljelyn edistämisestä
 • Tuottamaton tuottavaksi -metsämarssi (1963–65) tähdentää metsänviljelyn merkitystä

1964

 • MERA I-III ja muilla ohjelmilla pyritään turvaamaan raaka-aineen riittävyys kasvavalle metsäteollisuudelle

1967

 • Yksityismetsälakia uudistetaan

1968

 • Keskusmetsäseurat metsänparannuspiireineen Keskusmetsälautakunniksi
 • Uusi metsänparannuslaki
 • Metsänhoitolautakunnat muuttuvat piirimetsälautakunniksi

1978

 • Kansallispuisto-ohjelma ja sitä seuraavat suojeluohjelmat, mietinnöt ja lait nostavat ympäristöasiat entistä tärkeämmälle sijalle metsätaloudessa

1980

 • Tilakohtaisia metsäsuunnitelmia laadittiin ensimmäistä kertaa yli 500 000 ha vuodessa

1982

 • Kustannusosakeyhtiö Metsälehti perustetaan

1985

 • Metsä 2000 -ohjelmalla tehostetaan teollisuuden raakapuun saantia

1987

 • Piirimetsälautakunnat ja Keskusmetsälautakuntien metsänparannuspiirit yhdistyvät metsälautakunniksi

1989

 • Taimi-Tapio Oy perustetaan

1991

 • Keskusmetsälautakunnat muuttuvat metsäkeskuksiksi

1992

 • Rio de Janeiron ympäristö- ja kehityskonferenssin myötä mm. ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja monimuotoisuus tulevat mukaan metsäpolitiikkaan

1993

 • Metsäverolainsäädännön uudistuksessa aletaan siirtyä puun myyntitulojen verotukseen

1994

 • Tapiossa laaditaan ”Luonnonläheinen metsänhoito” -suositukset, joissa otetaan huomioon metsien monikäyttö ja maisemanhoito

1995

 • Suomi liittyy EU:hun

1996

 • Metsäkeskus Tapio ja Skogscentralen Skogskultur yhdistyvät kaksikieliseksi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapioksi, joka sen jälkeen toimii asiantuntija- ja kehittämisorganisaationa eikä Tapiolla ole julkiseen valtaan liittyviä tehtäviä
 • Metsäkeskukset siirtyvät maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen ja vastaavat alueellaan metsälakien valvonnasta ja metsätalouden edistämisestä, metsänomistajien palveluista ja alueellisista metsäohjelmista
 • Helsingin metsälautakunta ja Pohjanmaan metsälautakunta yhdistyvät muodostaen ruotsinkieliset alueet kattavan Rannikon metsäkeskuksen

1997

 • Uusi metsälaki koskee kaikkia Suomen metsiä ja sen tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä

1998

 • Kansallinen metsäohjelma 2010 valmistuu tavoitteena turvata metsissä talouden rinnalla monimuotoisuus ja virkistysmahdollisuudet
 • Uusi metsänhoitoyhdistyslaki astuu voimaan, metsänhoitoyhdistysten yhdistyminen jatkuu

1999

 • FFCS-sertifiointi käynnistyy Suomessa

2006

 • Tapion päätehtävänä metsäkeskusten valtakunnallisen yhteistoiminnan kehittäminen ja koordinointi
 • Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten teema on ”Monta tietä hyvään metsään”. Suositukset tarjoavat metsänomistajille uusia vaihtoehtoja metsätalouden erilaisten tavoitteiden toteuttamiseksi

2007

 • Itsenäinen Suomi 90 vuotta
 • Tapio 100 vuotta

2012

 • Laki Suomen metsäkeskuksesta  astui voimaan 1.1.2012. Alueelliset metsäkeskukset yhdistyivät Suomen metsäkeskukseksi ja Tapion metsäkeskusten kehittämistehtävät siirtyivät uuteen metsäkeskukseen.

2014

 • Uudistunut metsälaki ja Tapion Metsänhoidon suositukset tulivat voimaan. Suositusten teemana on ”Tavoitteidesi mukainen metsä”. Eri-ikäisrakenteisen metsän hoito tuli metsänhoidon suosituksiin. Lisätietoa: www.metsanhoitosuositukset.fi

2015

 • 2.1.2015 Tapiosta muodostettiin valtion kokonaan omistama ja sille metsä- ja biotalouden asiantuntijapalveluja tarjoava osakeyhtiö Tapio Oy. Samalla perustettiin muita tahoja palveleva tytäryhtiö Tapio Silva Oy.

2018

 • Tapion tytäryhtiö Tapio Silva sulautuu sisaryhtiöönsä Metsäkustannukseen. Yhdessä ne muodostavat uuden tytäryhtiön Tapio Palvelut Oy.
 • Karttakeskuksen kuluttajaliiketoiminnan osto vahvistaa Tapion asemaa metsä- ja luontotiedon, ulkoiluharrastajien ja matkailijoiden kaipaamien tuotteiden kustantajana. Samalla liiketoiminta laajenee myös kartankustantajaksi ja paikkatiedon osaajaksi.