Etusivu » Tiedotteet aihealueittain

Tiedotteet aihealueittain

Tapio on metsäbiotalouden liiketoiminnan ja kestävän kehityksen rakentaja. Olemme puolueeton ja sitoumuksista vapaa organisaatio. Työmme objektiivisuus perustuu asiantuntemuksen ja uusimman tutkitun tiedon hyödyntämisen lisäksi aktiiviseen yhteistyöhön alan muiden toimijoiden kanssa. Kiinteä yhteistyö etenkin julkisen sektorin hankkeissa on onnistuneen lopputuloksen ja työn vaikuttavuuden ehdoton edellytys.

Tapion tiedotteiden aihealueita ovat: kestävästi hoidetut metsät, metsien laadukas uudistaminen, metsä- ja luontotieto kaikkien hyödyksi, biotalous, kestävä kehitys, metsänomistajien identiteetti sekä metsä- ja luontosuhteen vahvistaminen.

Tapio-konserni

Metsän- ja luonnonhoito

Metsätalouden kannattavuus, metsäsuunnittelu ja metsänomistus

Metsäpolitiikka 

Metsien ekosysteemipalvelut, maisema ja kulttuuri

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

Biotalous ja kiertotalous 

Tapio-konserni

 

TIEDOTE 2.10.2018
Avoin metsävaratieto nyt suunnittelun pohjatietona TAPIO ForestKIT -järjestelmässä

TAPIO ForestKIT -järjestelmässä hyödynnetään nyt täysimääräisesti avointa metsätietoa. Julkisin varoin kerätty, avoin metsätieto auttaa metsäalan toimijoita ja helpottaa metsän- ja luonnonhoidon suunnittelua ja toteutusta. Metsäalan toimijat voivat hyödyntää saatavilla olevaa pohjatietoa palvelujen tarjoamisessa metsänomistajille. Avoin metsätieto helpottaa mm. metsäsuunnitelmien ja tila-arvioiden tekemistä. Tärkeimmistä luontokohteista saa myös tarkkaa tietoa.

TIEDOTE 19.6.2018
Tapio-konserniin kuuluva Metsäkustannus Oy on ostanut Karttakeskuksen kuluttajaliiketoiminnan

Metsäkustannus Oy on ostanut CGI Suomi Oy:ltä Karttakeskuksen pääasiassa kuluttajille suunnatut kustannus-, kartta- ja paikkatietoaineistoliiketoiminnat. Myös Karttakeskus-brändi siirtyy uudelle omistajalle. Ostettavan kokonaisuuden liikevaihto on noin 2,2 miljoonaa euroa, ja se siirtyy osaksi Tapio-konsernin medialiiketoimintaa 1.7.2018. Lue tiedote!

TIEDOTE 2.5.2018
Anne Ilola nimitetty Tapio Oy:n toimitusjohtajaksi 2.5.2018 alkaen. 

Tapio Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön hallitus on nimittänyt Tapion toimitusjohtajaksi 2.5.2018 alkaen KTM, MBA, insinööri Anne Ilolan. Ilolan edeltäjä Panu Kallio jättää tehtävän yhteisestä sopimuksesta.

TIEDOTE 27.4.2018
Metsien käytön ympäristövastuullisuudesta koottiin tutkimustietoa

Tapion asiantuntijat ovat perehtyneet 26.4.2018 julkaistuun WWF:n raporttiin Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi ja pitävät sitä selkeänä ja huolellisesti laadittuna.

WWF:n tutkimusraportti on hyödyllistä luettavaa jokaiselle talousmetsien luonnonhoidosta ja vastuullisesta metsien käytöstä kiinnostuneelle. Vaikka raportin esittelemät luonnonhoidon toimenpiteet eivät ole uusia, herättää se ajattelemaan nykyisten toimenpiteiden laajuutta ja vaikuttavuutta. Lue Tapion asiantuntijoiden kommentit!

TIEDOTE 4.4.2018
Haemme digitaalisten ratkaisujen asiantuntijaa

Tapio on metsiin perustuvan biotalouden huippuasiantuntija. Tuotamme asiakaslähtöisiä palveluita ja ratkaisuja laajan ja vahvan osaamisemme pohjalta. Meillä on erityinen rooli tehokkaan ja kestävän metsien hyödyntämisen kehittämisessä sekä metsien käytön talous- ja politiikkakysymyksissä. Toimintaamme sisältyy metsäbiotalouden konsultointi, digitaaliset ratkaisut, lehden- ja kirjankustannus sekä metsäpuiden siementuotanto. Tapio-konserniin kuuluvat emoyhtiö Tapio Oy, tytäryhtiöt Tapio Silva Oy ja Metsäkustannus Oy. Lue tiedote!

TIEDOTE 17.1.2018
Ensimmäinen sato kuusen uuden jalostussukupolven siemenviljelyksiltä

Noin 10 miljoonaa euroa ja yli 20 vuotta työtä. Ensimmäinen erä, 7 kg uuden sukupolven kuusensiemeniä kerättiin Tapion Taavetin siemenviljelyksiltä. Lähivuosina metsänomistajille on luvassa selvästi parempaa siementä, jonka avulla metsien kasvu lisääntyy merkittävästi. Lue tiedote!

 

Metsän- ja luonnonhoito

 

TIEDOTE 20.3.2019
Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä – Metsäpolitiikkafoorumin loppuraportti julkaistu

Metsäpolitiikkafoorumin politiikka- ja tutkimussuositukset metsien monimuotoisuuden turvaamiseseksi on julkaistu. Tulokset esiteltiin loppuseminaarissa 19.3.2019.  Metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja lajien uhanalaistumisen ehkäisemiseksi tarvitaan luonnonsuojelualueiden lisäksi aktiivisia luonnonhoitotoimia talousmetsissä.  Monimuotoisuuden edistämisen toimenpiteet on oleellista suunnata kohteisiin, joissa voidaan saavuttaa tuloksia kustannustehokkaasti uusinta tekniikkaa hyödyntäen.

Tiivistelmä monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä -raportista

Loppuraportti: Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä

 

TIEDOTE 7.9.2018
Auditointi todentaa yrityksen toiminnan laadun

Parhaat metsäpalveluyritykset ovat hyvin johdettuja. Asiakkaat arvostavat ja odottavat entistä enemmän toiminnan laadun todentamista metsäkone-, metsäpalvelu-, kuljetus- ja metsäenergiayrityksiltä sekä yrittäjämetsureilta. Puolueeton toiminnan laadun arviointi auttaa tunnistamaan yrityksen vahvuudet ja kehityskohteet.

TIEDOTE 7.9.2018
Suometsien hoidossa korostuvat ilmastovaikutukset ja vesiensuojelu

Suometsien hoito poikkeaa merkittävästi kivennäismaiden metsien hoidosta. Turvemailla puuston käsittelyn ilmasto- ja vesistövaikutukset sekä puunkorjuuratkaisut edellyttävät ylimääräistä huomiota.  Tapio valmistelee suometsien käsittelystä neuvontamateriaalia, joka julkaistaan vuoden 2018 loppupuolella.

TIEDOTE  5.9.2018
Avohakkuu ja jatkuva kasvatus – kestävä metsätalous mahdollistuu käyttämällä monipuolisia menetelmiä

Avohakkuu vai jatkuva kasvatus? Julkisessa keskustelussa lienee mielekkäin vastaus, että molempia tarvitaan. Tapion asiantuntijat Lauri Saaristo, Arto Koistinen ja Hannes Pasanen tuottivat tiivistelmän metsän kasvatustavoista ja  hoitomenetelmistä.

TIEDOTE  29.8.2018
Metsätiedepaja: Miten sopeuttaa metsänhoito ilmastonmuutokseen?

Metsätiedepajassa käytiin läpi viimeisimmät tutkimustulokset  ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen metsiin.  Miten metsänhoidon tulisi sopeutua  muuttuviin olosuhteisiin ja miten Metsänhoidon suosituksia tulisi päivittää? Metsät tulevat kasvamaan entistä nopeammin, odotettavissa on muutoksia eri lajien menestymiseen sekä tuholais-, tuuli- ja metsäpalotuhoja. Mitä uusia mahdollisuuksia muuttuvat olosuhteet tuovat metsätaloudelle, entä miten uhkiin tulisi varautua?

TIEDOTE  27.4.2018
Metsien käytön ympäristövastuullisuudesta koottiin tutkimustietoa

Tapion asiantuntijat ovat perehtyneet 26.4.2018 julkaistuun WWF:n raporttiin Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi ja pitävät sitä selkeänä ja huolellisesti laadittuna.

WWF:n tutkimusraportti on hyödyllistä luettavaa jokaiselle talousmetsien luonnonhoidosta ja vastuullisesta metsien käytöstä kiinnostuneelle. Vaikka raportin esittelemät luonnonhoidon toimenpiteet eivät ole uusia, herättää se ajattelemaan nykyisten toimenpiteiden laajuutta ja vaikuttavuutta. Lue Tapion asiantuntijoiden kommentit!

 

TIEDOTE 9.4.2018
Parhaat käytännöt jatkuvaan kasvatukseen – metsänhoidon suosituksia päivitetään

Metsän jatkuvan kasvatuksen toteuttamisvaihtoehdot herättävät kiinnostusta ja keskustelua. Tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia jatkuvasta kasvatuksesta kootaan nyt laajalla rintamalla parhaiksi käytännöiksi. Nykyiset jatkuvaa kasvatusta koskevat metsänhoidon suositukset tarkistetaan ja täydennetään siten, että ne voidaan koota eri toimijoiden käyttöön vuonna 2019. Toimitustyöstä vastaa Tapio. Lue tiedote!

TIEDOTE 12.4.2018
Monimetsä-hankkeen koulutuskiertue käynnistyi.

Koulutuskiertue tarjoaa metsäammattilaisille tietoa ja keinoja talousmetsien luonnonhoitoon. Lue tiedote!

TIEDOTE 6.3.2018
Laadukas metsänhoito parantaa metsätalouden kannattavuutta

Tapion asiakkaille on tärkeää varmistaa, että heidän työmaillaan metsätöitä tehdään laadukkaasti. Tapion palvelussa tarkastetaan eri työlajien onnistumista sekä puuntuotannon taloudellisen kannattavuuden että ympäristövaatimusten näkökulmasta. Vaatimustason perustan luovat valtakunnalliset Metsänhoidon suositukset, metsäsertifiointi, lainsäädäntö sekä asiakkaan omat laatutavoitteet. Lue tiedote!

TIEDOTE 21.2.2018
Suometsien hoitoon kaivataan monipuolisempia suosituksia

Tapio on selvittänyt toimijoiden näkemyksiä suometsien käsittelyn kehittämistarpeista. Ojitettujen suometsien hoitoon kaivataan monipuolisempia käsittelytapoja ja suosituksia. Esimerkiksi paksuturpeisten turvemaiden uudistamiseen toivotaan täsmällisempiä suosituksia ja vaihtoehtoja avohakkuulle ja metsänviljelylle. Lisää osaamista tarvitaan vesiensuojelumenetelmien soveltamiseen ja toteuttamiseen. Suometsien käsittelyn monipuolistamisen tarkoituksena on parantaa metsätalouden vesiensuojelua, huomioida turvemaiden osuus kasvihuonekaasujen päästölähteenä ja edistää monimuotoisuutta. Lue tiedote!

TIEDOTE 12.2.2.2018
Metsänhoidon suositukset digiaikaan

Tapio käynnistää hallituksen kärkihankerahoituksella Metsänhoidon suositusten digitalisoinnin. Tarkoituksena on mahdollistaa aina ajantasaisen suositustiedon saatavuus kaikissa metsäalan käyttämissä tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa. Lue tiedote!

Metsätalouden kannattavuus, metsäsuunnittelu ja metsänomistus

TIEDOTE 9.11.2018
Maisematyölupamenettelyä halutaan sujuvoittaa ja löytää uusia tapoja edistää metsien maisema-arvojen turvaamista

Metsät ja kaavoitus -hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa maisematyölupakäytäntöjä ja selvittää tapoja, joilla voidaan edistää maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista. Maisemanhoitoa halutaan edistää metsissä aiempaa monipuolisemmilla tavoilla osana aktiivista metsätaloutta. Lue tiedote!

TIEDOTE 10.8.2018
Auditointi todentaa yrityksen toiminnan laadun

Parhaat metsäpalveluyritykset ovat hyvin johdettuja. Asiakkaat arvostavat ja odottavat entistä enemmän toiminnan laadun todentamista metsäkone-, metsäpalvelu-, kuljetus- ja metsäenergiayrityksiltä sekä yrittäjämetsureilta. Puolueeton toiminnan laadun arviointi auttaa tunnistamaan yrityksen vahvuudet ja kehityskohteet.

TIEDOTE 25.1.2018
Yli miljoonaa suomalaista metsähehtaaria hallitaan TAPIO ForestKIT -sovelluksella – uusi maastosovellus Go on julkaistu käyttäjäpäivillä Kuopiossa

Metsäpalveluyrittäjyys on vahvassa kasvussa ja luo työpaikkoja maaseudulle. Digitaaliset työkalut luovat mahdollisuuksia kehittää uusia palvelukonsepteja metsänomistajille. Metsäpalveluyrittäjien ja ammattimaisten metsänomistajien kotimainen työväline TAPIO ForestKIT on saanut lisäosaksi uuden TAPIO ForestKIT Go -maastosovelluksen. Sovellus julkaistiin käyttäjäpäivillä Kuopiossa 23.-24.1.2018. Lue tiedote!

TIEDOTE 24.1.2018
Kaavoituksen metsäapu – tietoa metsistä kuntien kaavoituksen ja päätöksenteon tueksi 

Kaavoittajille ja kuntien päätöksentekijöille on valmistunut Kaavoituksen metsäapu -esite. Esitteessä kerrotaan, miten metsät on hyvä ottaa huomioon kuntien kaavoituksessa ja maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa. Esite kannustaa yhteistyöhön kuntien, maanomistajien ja metsäalan organisaatioiden kesken. Lue tiedote!

TIEDOTE 24.1.2018
Tapion tietopaketti metsätien kunnossapitoon on valmis

Tapio Oy on saanut valmiiksi tietopaketin metsäteiden ja vastaavien yksityisteiden kunnossapitoon. Metsänomistajien, tiekuntien ja tienpidon ammattilaisten työkalupakkiin on nyt vapaasti ladattavissa oppaat, neuvontamateriaalit ja ohjeet kunnossapidon suunniteluun ja toteutukseen. Ammatillisen kunnossapidon teettämiseen on tarjolla ohje- ja lomakepaketit 12 erillisen kunnossapitotyön tilaamiseen ja viiden kunnossapitokokonaisuuden urakointiin sekä kymmentä eri kunnossapidon työtä kuvaavat tehtäväkortit.  Uutta ovat helppokäyttöinen ja uudella tavalla ajateltu laatupisteytys töiden kilpailuttamiseen ja neljän kesähoidon työkokokonaisuuden urakointiohjeet ja- lomakkeet. Aikaisemmin julkaistua materiaalia ja työkaluja on testattu käytännön kunnossapitotöissä ja päivitetty saatujen kokemusten perusteella. Lue lisää!

Metsäpolitiikka

TIEDOTE 20.3.2019
Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä – Metsäpolitiikkafoorumin loppuraportti julkaistu

Metsäpolitiikkafoorumin politiikka- ja tutkimussuositukset metsien monimuotoisuuden turvaamiseseksi on julkaistu. Tulokset esiteltiin loppuseminaarissa 19.3.2019.  Metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja lajien uhanalaistumisen ehkäisemiseksi tarvitaan luonnonsuojelualueiden lisäksi aktiivisia luonnonhoitotoimia talousmetsissä.  Monimuotoisuuden edistämisen toimenpiteet on oleellista suunnata kohteisiin, joissa voidaan saavuttaa tuloksia kustannustehokkaasti uusinta tekniikkaa hyödyntäen.

Tiivistelmä monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä -raportista

Loppuraportti: Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä

 

TIEDOTE 19.3.2018
Puuta ja muuta – metsien ekosysteemipalveluita rinta rinnan

Metsätalouden toimintaympäristön muuttuessa metsiin perustuvien tuotteiden ja palveluiden kysyntä sekä tarjonta kasvavat selvästi. Tapion Metsäpolitiikkafoorumin mukaan Suomen metsien lisääntyvä kasvu antaa hyvän pohjan ja mahdollisuudet ekosysteemipalvelujen tasapainoiselle tuottamiselle. Metsien tuotteista ja palveluista saadaan samalta alueelta kestävästi enemmän irti tehokkaalla suunnittelulla. Lue tiedote!

Metsien ekosysteemipalvelut, maisema ja kulttuuri

TIEDOTE 20.4.2018
Parempaa kansanterveyttä metsäympäristöjen avulla

Tutkimustieto metsien ja viherympäristöjen myönteisistä vaikutuksista henkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä hyvinvointiin on lisääntynyt. Tieto kannustaa kehittämään tapoja, joilla lisätään kansalaisten motivaatiota ja mahdollisuuksia ottaa käyttöön metsien myönteiset vaikutukset hyvinvointiin osana arkea.

Metsäympäristöjen terveyshyötyjen saatavuutta halutaan lisätä ihmisten arjessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tapio, Lääkäriseura DuodecimHelsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat aloittaneet kehitystyön, joka avaa uusia mahdollisuuksia kuntien, palveluntarjoajien ja metsänomistajien yhteistyöhön. Lue lisää: 

TIEDOTE 20.4.2018
Yksityismetsien luontotietojen vapautumisesta vauhtia luontomatkailupalveluiden kehittämiseen

Metsätietolain uudistumisen myötä Suomen metsäkeskuksen ylläpitämään metsään.fi- palveluun on tullut maaliskuun alusta saataville yksityismetsiin liittyvää ympäristötietoa. Tämä tieto voi olla hyödyllistä palveluyrityksille, joiden toiminta perustuu metsäluontoon. Lue tiedote!

TIEDOTE 19.3.2018
Maa- ja metsätalousministeriön kokoama metsäkulttuurityöryhmä ehdottaa metsäkulttuurisen näkökulman vahvistamista. 

Kansallisessa metsästrategiassa. Metsät ovat suomalaisille tärkeitä, ja siksi ne herättävät voimakastakin julkista keskustelua. Kun puhutaan metsäkulttuurista, on kyse metsiin liittyvästä elävästä, aineellisesta ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja kulttuurista. Metsäkulttuuri tuleekin nähdä prosessina, joka elää ajassa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Lue tiedote!

Metsät tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalle

Luonnon terveysvaikutukset ovat kiistattomia, mutta niiden käyttömahdollisuudet jäävät usein huomaamatta. Luontoavusteiselle kuntoutukselle ja terapialle on kasvavaa käyttöä hoitotyössä, kun pyritään asiakkaiden tarpeiden parempaan huomioimiseen. Monipuoliset ja vaihtelevat metsäalueet tarjoavat myönteisiä terveysvaikutuksia myös omaehtoiseen kuntoutukseen. Lue tiedote!

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

 

TIEDOTE  8.10.2018
Kansalaisille suunnattu viestintäkampanja ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoista käynnistyy tänään 

Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavalla meidän arkeemme. Tänään käynnistyvän Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanjan tavoitteena on jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä innostaa ja herätellä kansalaisia kehittämään toimivia ratkaisuja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Kampanja näkyy tulevalla viikolla laajasti sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #ilmastonmuutoshaltuun ja #hyvänsäänaikana.

 

 

TIEDOTE  29.8.2018
Metsätiedepaja: Miten sopeuttaa metsänhoito ilmastonmuutokseen?

Metsätiedepajassa käytiin läpi viimeisimmät tutkimustulokset  ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen metsiin.  Miten metsänhoidon tulisi sopeutua  muuttuviin olosuhteisiin ja miten Metsänhoidon suosituksia tulisi päivittää? Metsät tulevat kasvamaan entistä nopeammin, odotettavissa on muutoksia eri lajien menestymiseen sekä tuholais-, tuuli- ja metsäpalotuhoja. Mitä uusia mahdollisuuksia muuttuvat olosuhteet tuovat metsätaloudelle, entä miten uhkiin tulisi varautua?

 

TIEDOTE 25.6.2018
Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut

Uuden maarakennusasetuksen toimivuutta testataan käytännössä kesäkuussa käynnistyneessä ARVO-TUHKA hankkeessa. Hankkeessa etsitään uusia tapoja saada entistä suurempi osa tuhkasta hyötykäyttöön; lannoitukseen tai maarakennusaineeksi. Päijät-Hämeeseen rakennetaan mm.testitienpätkä, jolla arvioidaan tuhkan uutta arvoketjua ja tuhkan käytön kustannushyötysuhdetta. Aikaisemman testituloksen mukaan tuhka parantaa metsätien kantavuutta. Lue tiedote!

TIEDOTE 30.1.2018
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii monitieteistä tutkimusta

TIEDOTE 20.12.2017
Yritysten kannattaa varautua ilmastoriskeihin

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat vastuullisten yritysten tärkeimpiä ilmastotekoja. Ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien kasvaessa tarve varautua sään ääri-ilmiöihin ja niiden seurauksiin ymmärretään yhä paremmin.

 

Biotalous ja kiertotalous

TIEDOTE  29.11.2018
Tuhkaa testataan ehkäisemään valumavesien happamoitumista rannikkoalueilla – ravinteet kiertoon, ei vesistöön

Innovatiivisessa vesiensuojelu- ja kiertotaloushankkeessa testataan puu- ja turvetuhkan käyttöä valumavesien happamoitumisen ennaltaehkäisijänä ja kehitetään lähituhkan ravinteiden kierrätystä. Happamat vesistöpäästöt ovat ongelma rannikon happamilla sulfaattimailla. Hallituksen kärkihanke etsii keinoja ehkäistä tuhkan avulla metsänuudistamisen yhteydessä valumaveteen muodostuvaa happamuutta.

TIEDOTE  13.9.2018
Tuhka kiertoon Päijät-Hämeessä

Kiertotaloudessa tavoitteena on, että syntyy mahdollisimman vähän jätteeksi päätyviä sivuvirtoja. Metsäammattilaisia aktivoidaan hyödyntämään puu- ja turvetuhkaa metsätien rakentamisen materiaalina. Uusi MARA-asetus jätteiden hyödyntämisestä maanrakennuksessa astui voimaan 1.1.2018.  Tuhkan hyötykäytön uskotaan lisääntyvän nyt merkittävästi.  Jatkossa tuhkaa voidaan hyödyntää entistä helpommin yksityisteiden ja erityisesti metsäteiden rakentamisessa.

TIEDOTE  14.8.2018
Yritysneuvojille uusi tietolähde biotalousyrittäjien palveluun

Yritysneuvojille on julkaistu uusi tietolähde biotalouden yritysten neuvonnan tarpeisiin. Koottu tieto parantaa yritysneuvojien edellytyksiä tunnistaa biotalousyrittäjä, löytää heille sopivaa rahoitusta ja verkostoja sekä auttaa toiminnan kehittämisessä. Tietolähde on osa biotalous.fi-verkkosivustoa.

TIEDOTE 25.6.2018
Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut

Uuden maarakennusasetuksen toimivuutta testataan käytännössä kesäkuussa käynnistyneessä ARVO-TUHKA hankkeessa. Hankkeessa etsitään uusia tapoja saada entistä suurempi osa tuhkasta hyötykäyttöön; lannoitukseen tai maarakennusaineeksi. Päijät-Hämeeseen rakennetaan mm. testitienpätkä, jolla arvioidaan tuhkan uutta arvoketjua ja tuhkan käytön kustannushyötysuhdetta. Aikaisemman testituloksen mukaan tuhka parantaa metsätien kantavuutta.