Uudet suositukset liito-oravan huomioon ottamiseksi metsänkäsittelyssä

Metsäalan toimijat ja metsänomistajat ovat saaneet käyttöönsä neuvontamateriaalin liito-oravan huomioon ottamiseksi metsänkäytön yhteydessä. Materiaalissa annetaan metsänhoidon suositusten mukaisia esimerkkejä metsätaloudesta metsätilalla, jolla elää liito-orava.

”Neuvontamateriaalille on erityistä tarvetta, koska luonnonsuojelulain 15.4.2016 voimaan tulleen muutoksen myötä liito-oravan suojelun käytännöt metsätaloudessa muuttuivat”, ympäristöneuvos Esko Hyvärinen ympäristöministeriöstä toteaa.

Liito-oravan suojeluvaatimukset ovat ennallaan eli lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on edelleen kiellettyä. ELY-keskukset eivät kuitenkaan enää jatkossa tee rajauspäätöksiä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista.

”Lakimuutos tarkoittaa, että metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden vastuu lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilymisestä korostuu”, neuvotteleva virkamies Ville Schildt maa- ja metsätalousministeriöstä lisää.

Neuvontamateriaalin avulla metsäalan toimijat sekä maanomistajat voivat soveltaa metsänhoidossa hyviä käytäntöjä ja ottaa huomioon liito-oravan luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla. Kaikki metsälain mukaiset hakkuutavat ovat mahdollisia lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen ympärillä tietyin rajoituksin. Liito-oravan huomioon ottamisen keinot ovat kuitenkin hakkuutavasta riippuen osin erilaisia.

Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä -neuvontamateriaali on laadittu Tapio Oy:ssä ja se on maksutta saatavilla maa- ja metsätalousministeriön ja Tapion verkkosivuilla. Tapio julkaisee myöhemmin tänä vuonna materiaaliin perustuvan verkkokurssin, joka auttaa metsänomistajia ja metsässä työtä tekeviä ammattilaisia omaksumaan suositellut toimintatavat. Maa- ja metsätalousministeriö rahoitti neuvontamateriaalin laadinnan.

Neuvontamateriaali:
Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä (PDF)

Lisätietoa ympäristöministeriöstä:
Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, p. 0295 250 094, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, p. 0295 16 2190, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lisätietoa Tapio Oy:stä:
Projektipäällikkö Lauri Saaristo, Tapio Oy, p. 040 573 9168, etunimi.sukunimi@tapio.fi