Hyvällä metsänhoidolla saadaan puut riittämään kehittyvän biotalouden tarpeisiin

21.12.2016

Biotalouden uusien investointien myötä puun kysyntä kasvaa merkittävästi jo lähitulevaisuudessa. Tapio Oy:n järjestämässä seminaarissa keskusteltiin metsien kasvupotentiaalista ja mahdollisuuksista vaikuttaa siihen aktiivisen metsänhoidon avulla.

Luonnonvarakeskuksen Metsä 150 -tutkimuksen perusteella talousmetsien puuntuotannossa on vielä runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Tämä mahdollistaisi myös entistä suuremmat vuotuiset hakkuukertymät. Tehostaminen vaatii kuitenkin nykyistä enemmän panostuksia metsänhoitotöiden toteuttamiseen, varsinkin taimikoiden ja nuorten metsien hoitoon. Jalostetun siemenmateriaalin käyttö on esimerkki toimenpiteestä, jolla metsien kasvua on helppo lisätä.

Puuntuotannon määrällinen ja laadullinen tehostaminen ei ole vaikeaa, sillä metsänomistajalle riittää, että soveltaa koko metsäalan yhdessä laatimia Metsänhoidon suosituksia ja erityisesti kannattavan metsätalouden työohjeita. Ekologista kestävyyttä vaalitaan talousmetsän luonnonhoidon toimenpiteillä, jotka ovat kiinteä osa nykyaikaista metsätaloutta. Näihin lukeutuu muun muassa lahopuun määrän turvaaminen ja luontokohteiden säästäminen.

Metsänhoidon suositukset työoppaineen kokoavat uusimmat tutkimustiedot ja käytännön kokemukset hyvästä metsänhoidosta. Tapion tekemän vaikuttavuusarvioinnin perusteella Metsänhoidon suositukset ovat edelleen metsäammattilaisten arvostama ja tarpeelliseksi kokema työväline.

Metsätiedon lähteitä riittää – käytettävyys ratkaisee

Seminaarissa pohdittiin myös, millaisia tietolähteitä ja tarpeita metsänomistajalla on päätöksentekoon nyt ja tulevaisuudessa.

Metsänomistajia palvelevien metsäammattilaisten ammattitaidolla on merkittävä rooli hyvien metsänhoitotoimien jalkauttamisessa ja toteutuksessa. Suomen metsäkeskuksen Markku Remeksen mukaan metsänomistajat odottavat laadukkaita perusteluja metsässä tehtäville toimenpiteille. Tieteelliset ja selkeät perustelut tekevätkin Metsänhoidon suosituksista käyttökelpoisen työvälineen metsäammattilaisille.

Metsänomistajilla on metsäammattilaisten lisäksi käytössään yhä enemmän muitakin tietolähteitä metsällisten päätösten tueksi. Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry:n Eero Mikkolan mukaan ongelma ei olekaan tiedon määrä tai laatu, vaan sen saatavuus ja käytettävyys. Päätöksiä tukeva tieto tulisi tuoda mahdollisimman lähelle metsänomistajaa, uusia verkkoalustoja ja digitalisaation mukana tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Suomen puukauppa Oy:n Aku Mäkelän mukaan digitalisaatio parhaimmillaan yhdistää metsänomistajia ja ammattilaisia tulevaisuudessa ja lisää heidän kohtaamisiaan.

Metsien kasvun tulevaisuudesta ja hyvän metsänhoidon roolista kasvun lisäämisessä keskusteltiin Tapio Oy:n 13.12.2016 järjestämässä tilaisuudessa Lisää puuta kestävästi – Metsänhoidon suositukset tiennäyttäjinä.

Lisätietoja:

Kalle Vanhatalo, kalle.vanhatalo(at)tapio.fi, +358 40 192 1874

Metsänhoidon suositukset verkossa: www.metsanhoitosuositukset.fi