Etusivu » Uutiset

Uutiset

16.9.2019
Mitä suometsät merkitsevät metsätaloudelle tulevaisuudessa?

Mikä merkitys niillä on hiilinieluna ja hiilivarastona? Entä vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta? Kysymyksiin paneutuivat Jaakkoinsuolla metsäammattilaiset, tutkijat ja opiskelijat. Jaakkoinsuolla on ollut tutkimustoimintaa jo 110 vuoden ajan. Lue kooste ja katso esitykset. 

1.9.2019
Koko metsäala kutsutaan kehittämään Digitaalisia metsänhoidon suosituksia.

Tapion MetsäDigi-työpajaan 27.8.2019 osallistui sähköisten palveluiden ja digitaalisuuden parissa toimivia asiantuntijoita kymmenestä eri metsäalan organisaatiosta. Työpajassa kartoitettiin Metsänhoidon suositusten nykyisiä käyttötapoja ja tulevaisuuden toiveita. Metsänhoidon suositusten digitalisointiprojekti etenee nyt järjestelmän rakentamiseen. Lue lisää!

28.8.2019
TAPIO ForestKIT -järjestelmästä voi lähettää leimikon suoraan Kuutioon

Puukaupan digitaalinen markkinapaikka Kuutio.fi ja Tapio ovat laajentaneet yhteistyötään. Puukauppa on TAPIO ForestKIT -metsätietojärjestelmän käyttäjille aiempaa helpompaa. Puukaupan tarjouspyyntöjä pääsee lähettämään Kuutioon suoraan TAPIO ForestKIT -järjestelmästä. Lue lisää!

17.6.2019
Metsänhoidon suosituksia päivitettiin jatkuvan kasvatuksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta

Metsien kasvatus- ja käsittelytapoja on tarve monipuolistaa, jotta metsänomistajien erilaisiin tavoitteisiin voidaan vastata aiempaa paremmin. Ilmaston lämpenemiseen varautuminen vaatii puolestaan metsänhoidolta suunnitelmallisuutta ja aktiivisuutta. Metsänhoidon suosituksia on nyt päivitetty molempien asiakokonaisuuksien osalta.
Lue maa- ja metsätalousministeriön ja Tapio Oy:n yhteistiedote. 

15.5.2019
Metsänhoidon suositustietoa voi tulevaisuudessa lukea, kuunnella ja katsoa

Digitaaliset metsänhoidon suositukset mahdollistavat suositustiedon saatavuuden metsäalan käyttämissä tietojärjestelmissä ja sähköisissä palveluissa vuoteen 2021 mennessä. Metsänhoidon suositusten digitalisointiprojekti etenee järjestelmän rakentamisvaiheeseen. Lue tiedote

29.4.2019
Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi

Metsämiesten Säätiön valtakunnallinen ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi on myönnetty Tapio Oy:n johtavalle asiantuntijalle Lauri Saaristolle. Lue Metsämiesten Säätiön tiedote.

17.4.2019
Suometsien kokonaisanalyysi – Metsäpolitiikkafoorumin tutkijapaneeli

Metsäpolitiikkafoorumin vuoden 2019 teemana on Suometsien kokonaisanalyysi, jossa pohditaan suometsien merkitystä puuntuotannossa, vesiensuojelussa, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa sekä luonnonsuojelussa. Analyysin pohjalta foorumissa tuotetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia.  Ensimmäisen tutkijapaneelin aiheena oli soiden merkitys puuntuotannossa. Lue lisää

11.4.2019
Kulttuuriympäristöille laaditaan monitieteinen mittaristo kestävästi kasvavaa matkailua varten

Matkailu jatkaa kasvuaan.  Matkailun kasvaessa sen hallittu kehittäminen on yhä tärkeämpää. Kestävästi kasvavaan matkailuun tarvitaan uusia mittareita, jotka huomioivat kulttuuriympäristön rakennukset, luonnon ja kulttuuriperinnön.  Lapin yliopiston vetämä konsortiohanke rakentaa uudenlaista kestävän matkailun mittaristoa. Mittarit tuottavat kulttuuriympäristöjen rakennusten, luonnon ja kulttuurin arviointiin työkalun kasvavan matkailun vaikutusten tasapainottamiseksi ja tunnistamiseksi. Lue Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä -hankkeesta.

8.4.2019
Hydrologia-LIFE -hanke etsii kestäviä ratkaisuja suojelusuon vesitalouteen

Kestäviä ratkaisuja suojelusuon vesitalouteen etsitään. Kuivuneita soita halutaan palauttaa luonnontilaisempaan suuntaan ojasuunnittelijoiden ja suojeluasiantuntijoiden yhteistyötä kehittämällä. Veden palauttaminen hyödyttää ojien kunnostushankkeen toteuttajaa ja parantaa myös kuivahtaneen suojelusuon vesitaloutta ja luonnonarvoja. Tapio ja Suomen metsäkeskus etsivät Hydrologia-LIFE -hankkeessa keinoja veden palauttamisella edistää suoluonnon monimuotoisuutta sekä puhtaan veden kiertoa. Lue Hydrologia-LIFE -hankkeesta

8.4.2019
Better science-policy interaction needed

There is a growing need to streamline the processes bringing forest science to international and national policy support. Nordic and Northern European countries possess a very good potential to contribute more value towards our sustainable future through more active cooperation in identifying best practices in interactive mechanism. SNS-EFINORD Network’s international workshop was held in Biri, Norway in May 15-16, 2018. Tapio’s publication number 36 contains the proceedings from this workshop. The following countries  have provided their input related to this subject: Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Norway, Poland and UK.

Tapios report number 36: ”Tools for improving science-policy interaction in forestry”

3.4.2019
Tapion yhteiskuntavastuuraportti 2018 julkaistu

Metsänhoidon suositusten digitalisointi, paikkatiedon hyödyntäminen, ilmastonmuutos, metsätalous ja metsien monimuotoisuuden turvaaminen olivat Tapion toiminnan tärkeimpiä aiheita viime vuonna. Kestävän kehityksen periaatteet ovat keskeisellä sijalla kaikkien palveluidemme tuotannossa, sanoo Tapion toimitusjohtaja Anne Ilola. Lue toimitusjohtajan katsaus viime vuoteen ja katso Tapion yhteiskuntavastuuraportti

25.3.2019
Suositulle Monimetsä-hankkeelle haetaan jatkoa

Tiiilikaisen ja Lepän pyöreän pöydän kokouksessa 21.3.2019 oli esillä Monimetsähankkeen jatko. Vuonna 2018 Monimetsäkoulutuskiertue kävi yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla perehdyttämässä yli 700 metsäalan ammattilaisia talousmetsien luonnonhoidon käytännön keinoihin. Monimetsä-hanke on selvittänyt, kehittänyt ja vienyt käytäntöön toimintamalleja, joiden avulla metsänomistajalle palveluita tarjoavat ja toteuttavat toimijat voivat edistää metsänkäytön kestävyyttä sekä talousmetsien luonnonhoidon laadun paranemista. Katso Tapion johtavan asiantuntijan Lauri Saariston esitys Monimetsähankkeen tuloksista ja jatkosuunnitelmista:  Suositulle Monimetsä-hankkeelle suunnitellaan jatkoa

20.3.2019
Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä – Metsäpolitiikkafoorumin loppuraportti julkaistu

Metsäpolitiikkafoorumin politiikka- ja tutkimussuositukset metsien monimuotoisuuden turvaamiseseksi on julkaistu. Tulokset esiteltiin loppuseminaarissa 19.3.2019.  Metsien monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja lajien uhanalaistumisen ehkäisemiseksi tarvitaan luonnonsuojelualueiden lisäksi aktiivisia luonnonhoitotoimia talousmetsissä.  Monimuotoisuuden edistämisen toimenpiteet on oleellista suunnata kohteisiin, joissa voidaan saavuttaa tuloksia kustannustehokkaasti uusinta tekniikkaa hyödyntäen.

Tiivistelmä monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä -raportista

Loppuraportti: Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä

 

11.3.2019
Koulutus tiekuntien tienpidon kehittämiseen – uuden yksityistielain muutokset ja mahdollisuudet

Uuden yksityistielain koulutukset lähtivät käyntiin. Koulutuskiertue kattaa kymmenen paikkakuntaa ympäri Suomea ja kouluttajina toimivat yksityistielain sekä rahoitusten huippuosaajat.

Yksityisteiden periaatteet säilyvät tulevaisuudessakin ennallaan eli tiekunnan osakkuus perustuu maanomistukseen ja kustannukset jaetaan tiestä osakkaille saatavan hyödyn mukaisesti. Hyvin hoidettu tiekunta voikin jatkaa toimintaansa lähes entiseen tapaansa. Uuden yksityistielain tavoitteena on antaa edellytykset mm. yksityistieverkon kehittämiselle ja ylläpidolle nykyisissä olosuhteissa. Koulutukset on tarkoitettu tiekuntien osakkaille- ja toimijoille sekä muille tieasioista kiinnostuneille. Lue koulutuksista!

14.2.2019
Tapio on mukana Suomen tieyhdistyksen alueellisilla yksityistiepäivillä

Tapion luennolla ja näyttelyosastolla käsitellään metsätien kunnossapitoa, tuhkarakenteita ja vesieliöille ystävällisiä rumpurakenteita. Suomen tieyhdistyksen alueellisia  yksityistiepäikviä on kuudellatoista paikkakunnalla. Katso tiedot.

Tapion sivuilta löytyy  Työkalupakki metsä- ja yksityisteiden kunnossapitoon tiekunnille ja alan toimijoille

 

13.2.2019
Tervetuloa Monimetsään – loppuraportti opastaa metsänomistajien palveluun

Tuore julkaisu kertoo metsänomistajaa palvelevalle ammattilaiselle, kuinka toimitaan ”Monimetsä” -nimisellä metsätilalla. Metsänomistaja-tutkimusten valossa suurin osa suomalaisten yksityisten maanomistajien metsäomistuksista voisi toimia esimerkkinä ”Monimetsä” -nimisestä tilasta, jossa kannattavan metsätalouden harjoittamisen rinnalla metsäluonto kehittyy monimuotoisemmaksi ja metsätalouden vesistövaikutukset minimoidaan. Katso Monimetsä-hankkeen 2016-2018 loppuraportti.

04.12.2018
Karttakeskus hakee projektipäällikköä paikkatieto- ja karttahankkeisiin

Tapio-konserniin kuuluva Karttakeskus hakee projektipäällikköä vaativiin paikkatieto- ja karttaprojekteihin sekä paikkatietoaineistojen käsittelytehtäviin. Olet jo kokemusta hankkinut alan ammattilainen, jolla on intohimoa paikkatietoihin ja karttoihin. Pystyt luomaan, kehittämään ja ylläpitämään asiakassuhteita ja viemään samanaikaisesti eteenpäin useita hankkeita. Asiakastyytyväisyys on sinulle kaikki kaikessa. Lue tehtävästä.

19.11.2018
Tuhkaa testataan ehkäisemään valumavesien happamoitumista rannikkoalueilla – ravinteet kiertoon, ei vesistöön

Innovatiivisessa vesiensuojelu- ja kiertotaloushankkeessa testataan puu- ja turvetuhkan käyttöä valumavesien happamoitumisen ennaltaehkäisijänä ja kehitetään lähituhkan ravinteiden kierrätystä. Happamat vesistöpäästöt ovat ongelma rannikon happamilla sulfaattimailla. Hallituksen kärkihanke etsii keinoja ehkäistä tuhkan avulla metsänuudistamisen yhteydessä valumaveteen muodostuvaa happamuutta. Lue lisää!

19.11.2018
Ojituksen suunnittelijan työkalupakki

Laserkeilaus tuo tehoa ojien kunnostuksen suunnitteluun ja auttaa vesiensuojelussa. Uusi ojituksen suunnittelijan työkalupakki auttaa määrittämään onko ojien kunnostaminen kannattavaa kyseisellä kohteella, syntyykö alueille leimikkoa ja milloin puutavara olisi korjattavissa. Se auttaa myöskin ojituksen suunnittelijaa maanpinnan korkeuksien ja kaltevuuksien hahmottamisessa, ojien kunnon arvioinnissa sekä vesiensuojelurakenteiden sijoittamisessa ja mitoituksen suunnittelussa. Paikkatietotyöpaja kokoontui 14.11.2018  Tapiossa, lue kooste Laserkeilaus tuo tehoa ojien kunnostuksen suunnitteluun ja auttaa vesiensuojelussa.

09.11.2018
Metsät ja kaavoitus -hanke käynnistyi

Uuden Metsät ja kaavoitus -hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa maisematyölupakäytäntöjä ja selvittää tapoja, joilla voidaan edistää maisema-arvojen turvaamista ja maiseman hoitamista. Maisemanhoitoa halutaan edistää metsissä aiempaa monipuolisemmilla tavoilla osana aktiivista metsätaloutta. Lue lisää!

05.11.2018
Uutta – Tapion asiantuntijoiden blogit

Tapion asiantuntijoiden blogeissa aihealueita ovat metsänhoito, luonnonhoito, metsätalous, metsäpolitiikka ja metsien monikäyttö sekä kestävä kehitys, biotalous, kiertotalous ja metsänomistaminen. Uusin blogi on Airi Matilan ”Lisää metsän terveyshyötyjä hyvinvointityöhön”.  Katso kaikki blogit!

30.10.2018
Monimuotoisuuden huomioimisen keinot metsätilalla -tilaisuus 30.10.2018 Helsingissä

Millä keinoilla metsänomistaja voi huolehtia luonnon monimuotoisuudesta ja vesiensuojelusta metsätilallaan? Miten monimuotoisuutta voi huomioida ja tehdä puukauppaa?  Lue tilaisuudesta ja katso Tapion johtavan asiantuntijan Lauri Saariston  esitys. 

 

29.10.2018 
Bioenergian tuottajan metsätietopaketti

Bioenergian tuottajan metsätietopakettiin on koottu tietoa kestävästä metsätaloudesta, puuntuotannosta ja puunhankinnasta, metsänhoidosta ja metsien suojelusta sekä monimuotoisuudesta. Pakettia tai sen osia voivat käyttää energiantuottajat ja muut bioenergia-alan toimijat koulutus- ja esitysmateriaalina. Tapio auttoi asiantuntemuksellaan Bioenergia ry:tä tietopaketin koostamisessa. Työn toteutuksesta Tapiossa vastasi asiantuntija Ari Kotiharju, jolla on laaja-alainen osaaminen tietopaketin aihesisällöstä. Lue lisää ja lataa materiaali täältä.

22.10.2018
Tapion siemenviljelyksillä käpyjen keräykset ovat hyvässä vauhdissa

Tämän syksyn sato on keskimääräistä pienempi. Yleensä lämmin kesä lisää hieman käpyjen kokoa ja siemensatoa, mutta tällä kertaa lämpöä oli vähän liikaakin. Osa kävyistä on jäänyt pienehköiksi. Pohjalla on myös viileä ja sateinen kesä vuodelta 2017, jonka vaikutuksesta kukinta ja pölytys olivat keskimääräistä heikommat. Lue lisää!

12.10.2018
Metsäpolitiikkafoorumin tutkijapaneeli talousmetsien luonnonhoidon keinoista

Metsäpolitiikkafoorumin tutkijapaneelissa 3.10.2018 paneuduttiin talousmetsien luonnonhoidon edistämisen politiikkakeinoihin. Paneelissa mietittiin uusia keinoja edistää talousmetsien monimuotoisuutta ja tapoja sujuvoittaa nykyisten keinojen implementointia. Lue lisää!


11.10.2018
Metsälehti 85 vuotta 

Metsälehti on pitänyt lukijansa ajan tasalla metsäalan tapahtumista – nousuista ja laskuista – jo 85 vuoden ajan. Juhlanumero alkuvuosien asussa. Juttuja menneiltä vuosilta podcastina. Lue lisää

 

11.10.2018
Hakkuut lisääntyneet – ympäristöhaittojen torjumiseen ja toiminnan seurantaan panostetaan

Uusi Luontolaatuhanke kehittää talousmetsien laadunseurantaa tulevalle vuosikymmenelle. Järjestelmän avulla metsäala voi entistä läpinäkyvämmin todentaa hakkuiden ja metsänhoidon vaikuttavuutta ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Lue tiedote. 

8.10.2018
Kansalaisille suunnattu viestintäkampanja ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoista käynnistyi

Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavalla meidän arkeemme. Tänään käynnistyvän Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanjan tavoitteena on jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä innostaa ja herätellä kansalaisia kehittämään toimivia ratkaisuja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Lue tiedote!

 

2.10.2018
Avoin metsävaratieto nyt suunnittelun pohjatietona TAPIO ForestKIT -järjestelmässä

TAPIO ForestKIT -järjestelmässä hyödynnetään nyt täysimääräisesti avointa metsätietoa. Julkisin varoin kerätty, avoin metsätieto auttaa metsäalan toimijoita ja helpottaa metsän- ja luonnonhoidon suunnittelua ja toteutusta. Metsäalan toimijat voivat hyödyntää saatavilla olevaa pohjatietoa palvelujen tarjoamisessa metsänomistajille. Avoin metsätieto helpottaa mm. metsäsuunnitelmien ja tila-arvioiden tekemistä. Tärkeimmistä luontokohteista saa myös tarkkaa tietoa. Lue lisää!

20.09.2018
Metsäpuiden siementuotantoa kehitetään

Metsäpuiden siementuotannon kehittäminen -hanke käynnistyi. Tavoitteena on kehittää kuusen siemenviljelyksen kukintaa lisääviä sekä käpy- ja siementuhoja vähentäviä hoitomenetelmiä. Keinoja siemensadon tarkempaan talteenottoon myös etsitään.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt 0,5 miljoonaa euroa hankkeeseen. Hanke toteutetaan yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Tapio Palvelut Oy:n ja Siemen Forelia Oy:n kanssa.

1.10.2018
Tapio Silva Oy:stä ja Metsäkustannus Oy:stä Tapio Palvelut Oy

Tapio Silva Oy on sulautunut sisaryhtiöönsä Metsäkustannus Oy:hyn 1.10.2018. Sulautumisen jälkeen molempien yhtiöiden toiminta jatkuu nimellä Tapio Palvelut Oy. Sulautumisen yhteydessä Tapio Silva Oy:n y-tunnus poistuu ja yritys lakkaa olemasta. Metsäkustannus Oy:n osalta sulautuminen tarkoittaa vain yhtiön nimen muutosta. Toimintamme jatkuu muutoksista huolimatta täysin samanlaisena ja yhteyshenkilönne sekä heidän yhteystietonsa pysyvät ennallaan.

26.9.2018
METSO-ohjelma täytti 10-vuotta

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma on ollut merkittävä metsien vapaaehtoisen suojelun edistäjä sekä sillanrakentaja metsätalous- ja luonnonsuojelutoimijoiden välillä. Tapio on ollut mukana valmistelemassa ohjelmaa, edistämässä sen toteuttamista lukuisten kehittämishankkeiden kautta.

23.9.2018
Tuli takaisin metsiin – asiantuntijaraportti

Uuden asiantuntijaraportin mukaan tuli turvaa metsäluonnon monimuotoisuuden — yksityismetsien kulotuksia tulisi lisätä merkittävästi nykytasosta — toimiva kulostusrahoitus ja riittävät resurssit on mietittävä. Lue Tuli takaisin metsiin – raportti!

 

20.9.2018 
Metsät puhkuvat terveyshyötyjä, mutta miten ne saadaan käyttöön? Ota kantaa

Metsät puhkuvat terveyshyötyjä, mutta miten ne saadaan käyttöön? #Talousmetsä on hyvä paikka tarjota palveluja. Miten lisätä metsien monikäyttöä ja saada palvelutarjoajat, #metsänomistajat ja asiakkaat kohtaamaan? Lue Lauri Saariston blogi biotalous.fi/sivustolla ja vaikuta Otakantaa.fi-sivustolla metsäpolitiikkaan.

5.9.2018
”Ilmastonmuutos haltuun — Ennakoi, varaudu, sopeudu” -kampanja

Järjestöjen yhteinen viestintäkampanja ”Ilmastonmuutos haltuun — ennakoi, varaudu ja sopeudu”  toteutetaan lokakuun toisella viikolla.  Kampanjaa on ollut suunnittelemassa yli 20 järjestöä ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Tapio suunnittelee ja koordinoi kampanjan. Lue lisää!

5.9.2018
Avohakkuu ja jatkuva kasvatus – kestävä metsätalous mahdollistuu käyttämällä monipuolisia menetelmiä

Tapion asiantuntijat Lauri Saaristo, Arto Koistinen ja Hannes Pasanen tuottivat tiivistelmän metsän kasvatustavoista ja metsän hoitomenetelmistä:
Tiedote: Avohakkuu ja jatkuva kasvatus – kestävä metsätalous mahdollistuu käyttämällä monipuolisia menetelmiä 
Tiivistelmä: Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa?

 

4.9.2018
Uusi ominaisuus Maastotaulukot-mobiilisovellukseen

TAPIO Maastotaulukot -mobiilisovelluksessa on nyt uusi hakutoiminto, jonka avulla etsimäsi tieto löytyy helposti, olitpa metsässä, autossa tai toimistossa.
Metsäosaajan perustyökalussa on #harvennusmallit, #relaskooppitaulukot, puun arvo- ja tilavuuslaskuri, metsänhoidon suositukset, #metsäsertifiointi (PEFC, FSC) ja monta muuta hyödyllistä ominaisuutta. Metsänomistajan ja metsäammattilaisen perustyökalusta voit lukea lisää täältä.

21.8.2018
Tiilikaisen ja Lepän pyöreän pöydän kokouksessa aiheena metsänkasvatustapojen vaikutus monimuotoisuuteen

Metsä- ja ympäristöorganisaatiot keskustelivat monimuotoisuudesta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän ja asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen kanssa. Tapion projektipäällikkö, Lauri Saaristo piti tilaisuudessa esityksen metsänkasvatustapojen monimuotoisuusvaikutuksista. Esityksen diat löytyvät täältä!

 

17.8.2018
Asiantuntijat kokosivat näkemyksiä metsäpaloympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen

Ennallistamisen ja luonnonhoidon asiantuntijaryhmä Metsä-ELO kokosi tutkimusesitelmiin ja asiantuntijakeskusteluun pohjautuvan muistion, jossa perustellaan tarve lisätä Suomessa hallittua tulenkäyttöä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kuinka paljon ja minkälaisilla keinoilla? Työryhmän puheenjohtaja, Tapion Lauri Saaristo toivoo muistion tukevan pyrkimyksiä lisätä hallitun tulenkäytön resursseja Suomessa. Lue lisää

 

15.8.2018
Yritysneuvojille uusi tietolähde biotalousyrittäjien palveluun

Yritysneuvojille on julkaistu uusi tietolähde biotalouden yritysten neuvonnan tarpeisiin. Koottu tieto parantaa yritysneuvojien edellytyksiä tunnistaa biotalousyrittäjä, löytää heille sopivaa rahoitusta ja verkostoja sekä auttaa toiminnan kehittämisessä. Tietolähde on osa biotalous.fi-verkkosivustoa. Lue tiedote!

10.8.2018
Kolme uutta tuhkan hyötykäyttöön liittyvää hanketta käynnistyi

Hankkeissa etsitään keinoja saada entistä suurempi osa tuhkasta hyötykäyttöön, koska tuhkan määrä on kasvanut. Käynnistyneet hankkeet ovat:

 

6.8.2018
Uusi luonnonhoidon asiantuntijana aloitti Tapiossa

MMT Hannes Pasanen on aloitti 6.8.2018  luonnonhoidon asiantuntijana talousmetsien monimuotoisuuteen liittyvissä projekteissa. ”Olen erityisen kiinnostunut yhdistämään ekologista tutkimustietoa metsänhoitoon. Metsien luontoarvot, metsäkulttuuri ja -historia kiinnostavat myös minua. ”  Tutustu tarkemmin uuteen osaajamme!

 

19.6.2018
Tapio-konserniin kuuluva Metsäkustannus Oy on ostanut Karttakeskuksen kuluttajaliiketoiminnan

Metsäkustannus Oy on ostanut CGI Suomi Oy:ltä Karttakeskuksen pääasiassa kuluttajille suunnatut kustannus-, kartta- ja paikkatietoaineistoliiketoiminnat. Myös Karttakeskus-brändi siirtyy uudelle omistajalle. Ostettavan kokonaisuuden liikevaihto on noin 2,2 miljoonaa euroa, ja se siirtyy osaksi Tapio-konsernin medialiiketoimintaa 1.7.2018. Lue tiedote

 

30.5.2018
Kestävän kehityksen edistäminen

Euroopan kestävän kehityksen viikko alkoi 30.5.2018. Me Tapiossa työskentelemme näiden tavoitteiden eteen: luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja metsätalouden vesistövaikutusten minimointi – puun käytön lisääminen – ilmastonmuutoksen hillitseminen – suomalaisten metsäsuhteen vahvistaminen – metsien käytön monipuolistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen – metsänuudistamisen varmistaminen laadukkailla siemenillä.

Joulukuussa 2017 annoimme kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa lupaamme käyttää toimistolla ja tapahtumissamme pulloveden sijaan ainoastaan hanavettä. Vesitarjoilujen yhteydessä kerromme metsien merkityksestä puhtaalle vedelle. Haluamme nostaa puhtaan suomalaisen veden arvostusta, ja haastamme muut toimijat mukaan sitoumukseen. Katso Tapion yhteiskuntavastuuraportti 2018

 

24.5.2018
Parempaa kansanterveyttä metsäympäristöjen avulla

Metsäympäristöjen terveyshyötyjen saatavuutta halutaan lisätä ihmisten arjessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tapio, Lääkäriseura DuodecimHelsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat aloittaneet kehitystyön, joka avaa uusia mahdollisuuksia kuntien, palveluntarjoajien ja metsänomistajien yhteistyöhön. Lue tiedote!

 

 

12.5.2018
Economic impacts of setting reference levels for the forest carbon sinks in the EU on the European forest sector- tutkimuksen loppuraportti on julkaistu.

Suomalais-norjalainen tutkimus toteutettiin 2017-2018. Tutkimusryhmän raportti on nyt vertaisarvioitu ja julkaistu tieteellisenä julkaisuna. Suomesta mukana olivat Luonnonvarakeskus ja Tapio. Tutkimustulosten mukaan EU:n mahdolliset tiukennukset metsäsektorin hiilinielutavoitteisiin eivät johtaisi toivottuun tulokseen. Näin siksi, että hakkuiden sopeuttaminen referenssitasoihin EU:ssa johtaisi hakkuiden ja metsäteollisuuden tuotannon lisääntymiseen muualla maailmassa. Sen sijaan EU:n oman metsäbiotalouden kehittyminen voisi vaikeutua ja puun ja metsäteollisuustuotteiden hinnat nousisivat. Lue raportti!

 

 

8.5.2018
Tapio-konsernin uuden vetäjän Anne Ilolan ajatuksia

Tapio ja kaiken kaikkiaan metsäsektori ovat mielenkiintoisessa vaiheessa. Tapion vahva perusdna — taloudellisen ja kestävän metsien käytön edistäminen — on ja pysyy. Toimintaympäristömme on vahvassa myllerryksessä, näemme biotalouden käytännön toteutuksia ja investointeja kiihtyvällä vauhdilla. Kansalaiset ja yhteiskunta odottavat luontoarvojen ja muiden vastuullisuusnäkökulmien entistä vahvempaa huomioimista.

Meille asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat toiminnan ja palveluiden lähtökohta. Haluamme kuunnella asiakkaita aina vaan herkemmillä korvilla ja tehdä yhdessä töitä palveluiden kehittämiseksi. Digitaalisuuden avulla kehitämme palveluidemme helppokäyttöisyyttä ja myös kokonaan uusia palveluita. Jatkossa haluamme olla entistäkin vahvempi metsä- ja luontotiedon asiantuntija ja palveluyritys. Roolimme kautta olemme mukana kehittämässä ja innoittamassa metsäalaa eteenpäin. Rakennetaan yhdessä menestystä metsästä koko Suomelle!

 

7.5.2018
Juurikäävän torjunta alkoi. Tarkista kasvinsuojelututkinnon ajantasaisuus! 

Juurikäävän torjuntakausi hakkuutyömailla on käynnistynyt. Laki metsätuhojen torjunnasta edellyttää, että metsän hakkaaja huolehtii männyn ja kuusen juurikäävän torjunnasta toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana juurikäävän leviämisen riskialueilla. Torjuntatyö aloitetaan toukokuussa, kun terminen kasvukausi on alkanut, ilman lämpötila on tarpeeksi korkea eikä maassa ole yhtenäistä lumipeitettä.

Metsätalouden ammattimaisessa kasvinsuojeluaineiden käytössä vaaditaan vähintään ns. suppea kasvinsuojelututkinto, joka oikeuttaa ostamaan kasvinsuojeluaineita ja käyttämään niitä juurikäävän torjunnassa sekä metsänhoitotöissä. Lue lisää ja tutustu kasvinsuojelututkintoon.

2.5.2018
Tapiolle uusi toimitusjohtaja

Tapio Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön hallitus on nimittänyt Tapion toimitusjohtajaksi 2.5.2018 alkaen KTM, MBA, insinööri Anne Ilolan. Ilolan edeltäjä Panu Kallio jättää tehtävän yhteisestä sopimuksesta. Lue tiedote

20.4.2018
Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen -hankkeen loppuraportti

Yksityisten talousmetsien aineettomien hyötyjen tuotteistaminen palveluiksi on uusi asia, johon liittyy mahdollisuus monipuolistaa metsien käyttöä ja laajentaa yksityisten metsänomistajien ansaintamahdollisuuksia. Maa- ja metsätalousministeriö ja Tapio käynnistivät vuonna 2015 aiheeseen liittyvän kehittämistyön kolmevuotisella ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen hankkeella. Hanke on tuottanut merkittävää uutta tietoa ja työkaluja metsissä toimivien palveluyrittäjien ja metsänomistajien yhteistyön tueksi.

Lue raportti: Luontoon perustuvat palvelut yksityismetsissä

Raportti esittelee toimenpiteitä, joilla yksityismetsien aineettomat ekosysteemipalvelut saadaan paremmin käyttöön matkailu-, virkistys-, ja terveyspalveluliiketoiminnassa. Tuotantoekosysteemipalvelut, kuten puu ja keruutuotteet, on rajattu tarkastelun ulkopuolelle hankkeen toimeksiantajan päätöksellä.  Julkaisu antaa lukijoilleen lisää innostusta harjoittaa metsäluontoon perustuvaa palveluelinkeinoa, tarjota oma metsä palveluyritykselle työtilaksi tai muuten edistää metsien aineettomiin hyötyihin perustuvaa elinkeinotoimintaa!

Lue tiedote: Yksityismetsien luontotietojen vapautumisesta vauhtia luontomatkailupalveluiden kehittämiseen

 

12.4.2018
Metsänhoidon suositukset on Instagramissa

Hyvän metsänhoidon suositukset on nyt Facebookin lisäksi Instagramissa.   Näillä sosiaalisen median tileillä kerromme ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Monimetsähankkeen koulutuskohteilta tulee esimerkkejä luonnonhoidon suositusten soveltamisesta.

 

 

13.4.2018
Tapion yhteiskuntavastuuraportti 2017

Vuosi 2017 oli Tapio-konsernissa strategian toimeenpanon vuosi. Samalla se oli myös juhlavuosi, sillä Tapio on tarjonnut vastuullista metsäosaamista jo 110 vuotta. Vastuullisuus on tärkeä toimintaamme ohjaava arvo, joka on integroitu tiiviisti strategiaamme ja liiketoimintaamme.

Vuodelle 2017 asetetut keskeisimmät taloudelliset tavoitteet olivat liiketoimintojen kannattavuuden merkittävä parantaminen sekä konsernin kiinteiden kulujen vähentäminen. Molemmat tavoitteet toteutuivat. Liiketoimintojen tuloskehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla oli positiivinen. Vastuuraportissa katsaus viime vuoteen ja tulevaisuuden näkymiin.

Lue raportti: Kestävää kasvua metsästä -yhteiskuntavastuuraportti.

 

12.4.2018
Monimetsähankkeen koulutuskiertue alkoi

Monimetsä-hankkeen laaja koulutuskierros on alkamassa. Tapahtumia on yli 20 eri puolella Suomea. Metsäalan toimijoille suunnatussa koulutuspäivässä esitellään talousmetsien luonnonhoidon kustannustehokkaita keinoja ja toimintatapoja puuntuotannon rinnalla sekä kerrotaan, miten metsänomistajan toiveet voidaan entistä paremmin ottaa huomioon monimuotoisuuden turvaamisessa ja vesiensuojelussa.

Lue tiedote: Monimetsähankkeen koulutuskiertue käynnistyi. 

Katso kuvakooste koulutuspäivästä: Talousmetsien luonnonhoidon keinot – esimerkkejä Monimetsän maastokohteilta

Lue koulutuksesta: Tervetuloa Monimetsä-koulutukseen