Tietoa Tapiosta

Menestystä ja hyvinvointia metsästä ja luonnosta

Tapio – metsän, luonnon ja paikkatiedon asiantuntija

Tarjoamme luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja asiantuntijapalveluita, tehokkaita ratkaisuja sekä työvälineitä metsien kestävään hyödyntämiseen. Tuotamme metsään ja luontoon liittyvää riippumatonta tietoa ja toimintavaihtoehtoja, jotka tuovat mm. ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmat taloudellisten arvojen rinnalle. Toimimme veturina metsänhoidon suositusten laadinnassa, jossa kokoamme yhteiseen pohdintaan ja kehittämistoimintaan niin metsänomistajien, metsäteollisuuden kuin luontojärjestöjen edustajat. Tiedontuottajana ja metsäbiotalouden kehittäjänä työmme vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön jalkautuvat suomalaisiin metsiin metsänomistajien, yritysasiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme toiminnan myötä.

Tapio-konserniin kuuluvat emoyhtiö Tapio Oy sekä tytäryhtiö Tapio Palvelut Oy. Tapio Oy tarjoaa metsän ja luonnon asiantuntijapalveluita valtiolle ja toimii myös konsernin emoyhtiönä. Omistajanohjauksesta vastaa Valtioneuvoston kanslia. Yhtiön toimitusjohtaja on Anne Ilola. Tapio Palvelut Oy tarjoaa erilaisia metsätalouden ratkaisuja metsänomistajille, kunnille ja oppilaitoksille, julkaisee Metsälehteä sekä tarjoaa paikkatieto-osaamista ja aineistoja digitaalisessa ja painetussa muodossa.

Tapion brändit

Tapion tärkeimmät brändit ovat Tapio, Karttakeskus ja Metsälehti.

Tapio, Metsälehti ja karttakeskus logo

 

 

 

 

 

 

Tapio myöntää merkkejä ja mitaleja tunnustukseksi metsätaloudessa tehdystä ansiokkaasta työstä. Lue ansiomerkeistä. 

 

 

Jos metsä ja luonto on sinulle tärkeä

Me Tapiossa luomme energisen ja innostavan työympäristön monen alan ammattilaisille. Ydinosaamistamme on metsien hoito, metsäluonto, puhtaat vedet ja metsien infra, metsävarojen hallinta, paikkatiedon hyödyntäminen sekä viestintä.

Olemme rohkeasti faktan takana. Tuomme metsä- ja luontotiedon jokaisen ulottuville. Nostamme esiin ratkaisuja ilmastonmuutokseen metsien näkökulmasta. Lisäämme keskustelua ja ymmärrystä luonnon suhteesta hyvinvointiimme ja menestykseemme. Meille metsä ja luonto on sekä että, ei joko-tai.

Yli 70 tapiolaisen joukosta löytyy niin metsänhoitajia, toimittajia, paikkatietoasiantuntijoita, maanmittareita, maantieteilijöitä, biologeja, insinöörejä kuin digitaalisuuden ammattilaisiakin. Päätoimipisteemme on Helsingin Pasilassa erinomaisten kulkuyhteyksien varrella.

Toimintamme pohjaa vastuullisuuteen, yhdessä menestymiseen sekä tahtoon uudistua ja uudistaa. Mutta ennen kaikkea metsä ja luonto yhdistää meitä kaikkia.

Avoimet tehtävät

Avoin hakemus

Etsimme kasvavaan joukkoomme uusia kykyjä sekä määräaikaisiin projektitehtäviin, että vakituisiin työsuhteisiin. Arvostamme monialaista osaamista, erityisesti metsäbiotalouden ja uusien digitaalisten ratkaisujen tuntemista. Laita vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen tapio@tapio.fi.

Tapio, Metsälehti ja karttakeskus logo

Yritysvastuu

Vastuullisuus on tärkeässä roolissa kaikessa Tapion toiminnassa. Tunnemme vastuumme metsäbiotalouden kehittäjänä, työyhteisönä ja kumppanina. Kestävän kehityksen periaatteet ovat keskeisellä sijalla kaikkien palveluidemme tuotannossa.

Työssämme metsien ja luonnon parissa korostuu kokonaiskestävyyden merkitys. Tiedontuottajana ja metsäbiotalouden kehittäjänä työmme vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön konkretisoituvat, kun kehitystyön tulokset ja uusi tieto jalkautuu suomalaisiin metsiin metsänomistajien, yritysasiakkaidemme tai muiden sidosryhmiemme toiminnan myötä.

Tuottamamme metsätiedon taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset heijastuvat metsänomistajien ja muiden metsiä aktiivisesti hyödyntävien hyvinvointiin. Taloudellisesti vastuullisen toiminnan kautta tuotamme lisäarvoa niin asiakkaille, sidosryhmille kuin muullekin yhteiskunnalle. Kehitämme aktiivisesti vastuullisuustyötämme ja olemme yritysverkosto FIBSin jäsen.

Tutustu Tapion yhteiskuntavastuuraporttiin 2018.  
Johdon palkat ja palkkiot 2018

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2018

Metsäalan digitalisoitumisen lisäksi toimintaympäristöä leimaavat ilmastomuutokseen sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset, jotka näkyvät vahvasti myös Tapion toiminnassa. Visionamme on tarjota metsiin liittyvää tietoa ja toimintavaihtoehtoja, jotka tukevat mm. ilmaston ja monimuotoisuuden näkökulmien nostamista perinteisten taloudellisten arvojen rinnalle.

Tulevina vuosina työmme monimuotoisuuden turvaamiseksi jatkuu tiiviinä metsäalan yhteistyönä. Samalla olemme aktiivisesti mukana metsien käyttöön ja hiilensidontaan liittyvien ratkaisujen hakemisessa. Ilmastoviisas metsätalous nousee keskeiseksi teemaksi myös Metsänhoidon suosituksissa, joiden laadinnan veturina olemme olleet vuosikymmeniä. Olemme onnistuneet kokoamaan suositusten kehittämiseksi yhteiseen pohdintaan niin metsänomistajien, metsäteollisuuden kuin luontojärjestöjen edustajat. Toimintaympäristön muuttuessa uskomme, että tälle toimintamallille sekä itse suosituksille on tarvetta enemmän kuin koskaan. Näemmekin, että metsänhoidon suositusten ja niiden arvomaailman pohjalle rakennettujen palveluiden kautta olemme yhteiskunnassa kokoamme suurempi vaikuttaja haettaessa ratkaisuja metsien kestävään hyödyntämiseen liittyviin kysymyksiin.

Vuosi 2018 oli Tapio-konsernille monella tavalla merkityksellinen. Heinäkuun alussa konserniin siirtyi Karttakeskuksen kuluttajaliiketoiminta ja sen myötä yksitoista uutta osaajaa. Jo olemassa olevan liiketoiminnan lisäksi näemme suuren potentiaalin paikkatiedon ja metsäosaamisen yhdistämisessä ja sen mahdollistamissa, ennen muuta digitaalisissa, ratkaisuissa. Merkittävää on myös synergia, joka syntyy perinteisen kirjaliiketoimintamme ja uuden karttaliiketoiminnan yhdistämisestä.

Kesän aikana valmistelimme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuunnellen Tapion uutta strategiaa. Toteutimme valmistelun keskustellen laajasti koko henkilöstömme kanssa. Lähdimme ajatuksesta, että Tapio yhdessä ympäröivän toimijaverkoston kanssa pystyy tuottamaan aiempaa enemmän ja merkittävämpiä palveluita niin metsänomistajille kuin luonnossa liikkuville. Näemme, että voimme tuottaa palveluita suoraan loppuasiakkaille, mutta toki myös välissä toimiville yrityksille. Kaikissa palveluissamme yhdistämme uuden tutkitun tiedon markkinoiden hyviin käytäntöihin ja paketoimme niistä kiinnostavan ja innostavan kokonaisuuden. Uuden strategian linjaamana haluamme löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös fokusoida tekemistämme.

Anne Ilola, toimitusjohtaja Tapio Oy

Yhteiskuntavastuuraportit 2015 -2018

Yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2018

 

 

 

 

 

Yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2017

 

Yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2016

 

Yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2015

Tapion tarina

Juuremme ovat vuonna 1907 perustetussa Suomen metsänhoitoyhdistys Tapiossa. Tapion ja suomalaisen metsänhoidon historia kulkevat käsi kädessä itsenäisen Suomen kehityksen kanssa. Metsillä on ollut suuri merkitys maamme hyvinvoinnille aina sotavuosista jälleenrakentamiseen, teollistumiseen ja tämän päivän biotalouteen. Alkuaikoina Tapion keskeinen tehtävä, metsänhoidon neuvonnan ja valistuksen lisäksi, oli metsälain valvonta. Metsänparannuslain myötä tehtävät laajenivat soiden kuivatukseen ja muuhun metsänparannukseen, joita toteutti kenttäorganisaatio metsänparannuspiireineen. Vuonna 1933 perustettu Metsälehti on ollut läpi vuosikymmenten puolueeton metsäalan viestinviejä ja metsätalouden edistäjä, joka on omalta osaltaan välittänyt hyvän metsänhoidon sanomaa metsäammattilaisille ja metsänomistajille.

Metsänhoidon suositusten kautta Tapion kädenjälki on jo vuosisadan näkynyt kaikkialla suomalaisissa talousmetsissä. Suositukset rakentuvat kestävän kehityksen periaatteiden pohjalle, ja nykyään ne tuotetaan yhteistyössä koko metsäsektorin kanssa. Tapion rooli on reilun 110 vuoden aikana vaihtunut metsälain valvojasta metsäbiotalouden asiantuntijapalveluita tarjoavaksi yritykseksi, mutta perustehtävä on aina ollut ja on edelleen kestävän metsien hoidon ja käytön kehittäminen sekä metsä- ja luontotiedon välittäminen.

Tänä päivänä Tapio on metsä- ja luontotiedon kansainvälistyvä huippuosaaja, joka tarjoaa ratkaisuja metsien ja luonnon kestävään, vastuulliseen ja monipuoliseen käyttöön.

Katso kuvia ja tarinoita Tapion taipaleelta →

Tapion vuodet

1907
Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapio perustetaan 3.12.1907, kun Metsänystäväin Seura ja Suomen Metsänhoidonystävien Seura Tapio yhdistyvät
1909
Tapion ja maanviljelysseurojen ensimmäinen yhteinen taimitarha
1910
Föreningen för Skogskultur perustetaan 15.12.1910 edistämään käytännön metsänhoitotyötä Suomen ruotsinkielisillä alueilla
Tapion taskukirja julkaistaan ensimmäisen kerran
1912
Tapio tekee kahden kunnan alueella Suomen ensimmäisen metsäinventoinnin
1917
Suomi itsenäistyy
Läänin metsälautakunnille annetaan tehtäväksi metsälain valvonta
Metsäntutkimuslaitos perustetaan
1918
Torpparilain ja sitä seuraavien lakien myötä Suomeen syntyy 90 000 uutta maanomistajaa kahdessa vuosikymmenessä
1922
Ensimmäinen valtakunnallinen metsien inventointi alkaa
Ruotsinkieliset maanviljelysseurat siirtyvät Tapiosta Föreningen för Skogskultur:iin1928
Keskusmetsäseura Tapio tulee suomenkielisten ja Centralskogssällskapet för Skogskultur ruotsinkielisten metsänhoitolautakuntien keskuselimeksi
Metsän hävittämisen kieltävä yksityismetsälaki vahvistetaan
Metsänhoitolautakunnat vastaavat yksityismetsätalouteen liittyvistä valvonta- ja neuvontatehtävistä
Metsänparannuslain myötä valtion varoja myönnetään soiden kuivatukseen ja muiden vähätuottoisten metsäalojen parantamiseen
1930
Tapiossa perustetaan metsänparannusosasto, metsänparannuspiirejä ensialkuun kuusi
Skogsbruket-lehti perustetaan
Metsänhoitoyhdistykset alkavat saada valtion tukea ja niiden merkitys kasvaa
1932
Tapio-lehden (1906–1931) seuraajaksi Metsälehti
1939
Talvisota ja sen jälkeen pika-asutuslaki (1940), pula-aika, säännöstely, alueluovutukset, maanhankintalaki (1945) ja jälleenrakentaminen heijastuvat pitkään yksityismetsätalouden toimintaan
1942
Maataloustuottajain keskusliiton metsävaltuuskunta perustetaan metsänhoitoyhdistysten keskuselimeksi ja yksityismetsänomistajien edunvalvojaksi
1948
Harsintajulkilausumassa tuomitaan jatkuva kasvatus ja poimintahakkuut metsänuudistamismenetelmänä
1949
Metsänparannuslakiin sisällytetään metsäteiden rakentaminen
1950
Metsämarssin myötä painotetaan metsänomistajille ja koko kansalle metsänhoitotyön tärkeyttä, tapahtumassa puoli miljoona osanottajaa
Metsänhoitoyhdistyslain myötä jokaiseen kuntaan tulee metsänhoitoyhdistys ja metsänhoitomaksut otetaan käytäntöön
1957
Siemen-Tapio perustetaan eduskunnan tekemällä päätöksellä
1963
Laki metsänviljelyn edistämisestä
Tuottamaton tuottavaksi -metsämarssi (1963–65) tähdentää metsänviljelyn merkitystä
1964
MERA I-III ja muilla ohjelmilla pyritään turvaamaan raaka-aineen riittävyys kasvavalle metsäteollisuudelle
1968
Keskusmetsäseurat metsänparannuspiireineen Keskusmetsälautakunniksi
Uusi metsänparannuslaki
Metsänhoitolautakunnat muuttuvat piirimetsälautakunniksi
1978
Kansallispuisto-ohjelma ja sitä seuraavat suojeluohjelmat, mietinnöt ja lait nostavat ympäristöasiat entistä tärkeämmälle sijalle metsätaloudessa
1980
Tilakohtaisia metsäsuunnitelmia laadittiin ensimmäistä kertaa yli 500 000 ha vuodessa
1982
Kustannusosakeyhtiö Metsälehti perustetaan
1985
Metsä 2000 -ohjelmalla tehostetaan teollisuuden raakapuun saantia
1987
Piirimetsälautakunnat ja Keskusmetsälautakuntien metsänparannuspiirit yhdistyvät metsälautakunniksi
1989
Taimi-Tapio Oy perustetaan
1991
Keskusmetsälautakunnat muuttuvat metsäkeskuksiksi
1992
Rio de Janeiron ympäristö- ja kehityskonferenssin myötä mm. ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja monimuotoisuus tulevat mukaan metsäpolitiikkaan
1993
Metsäverolainsäädännön uudistuksessa aletaan siirtyä puun myyntitulojen verotukseen
1994
Tapiossa laaditaan ”Luonnonläheinen metsänhoito” -suositukset, joissa otetaan huomioon metsien monikäyttö ja maisemanhoito
1995
Suomi liittyy EU:hun
1996
Metsäkeskus Tapio ja Skogscentralen Skogskultur yhdistyvät kaksikieliseksi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapioksi, joka sen jälkeen toimii asiantuntija- ja kehittämisorganisaationa eikä Tapiolla ole julkiseen valtaan liittyviä tehtäviä
Metsäkeskukset siirtyvät maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen ja vastaavat alueellaan metsälakien valvonnasta ja metsätalouden edistämisestä, metsänomistajien palveluista ja alueellisista metsäohjelmista
Helsingin metsälautakunta ja Pohjanmaan metsälautakunta yhdistyvät muodostaen ruotsinkieliset alueet kattavan Rannikon metsäkeskuksen
1997
Uusi metsälaki koskee kaikkia Suomen metsiä ja sen tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä
1998
Kansallinen metsäohjelma 2010 valmistuu tavoitteena turvata metsissä talouden rinnalla monimuotoisuus ja virkistysmahdollisuudet
Uusi metsänhoitoyhdistyslaki astuu voimaan, metsänhoitoyhdistysten yhdistyminen jatkuu
1999
FFCS-sertifiointi käynnistyy Suomessa
2006
Tapion päätehtävänä metsäkeskusten valtakunnallisen yhteistoiminnan kehittäminen ja koordinointi
Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten teema on ”Monta tietä hyvään metsään”. Suositukset tarjoavat metsänomistajille uusia vaihtoehtoja metsätalouden erilaisten tavoitteiden toteuttamiseksi
2007
Itsenäinen Suomi 90 vuotta
Tapio 100 vuotta
2012
Laki Suomen metsäkeskuksesta astui voimaan 1.1.2012. Alueelliset metsäkeskukset yhdistyivät Suomen metsäkeskukseksi ja Tapion metsäkeskusten kehittämistehtävät siirtyivät uuteen metsäkeskukseen.
2014
Uudistunut metsälaki ja Tapion Metsänhoidon suositukset tulivat voimaan. Suositusten teemana on ”Tavoitteidesi mukainen metsä”. Eri-ikäisrakenteisen metsän hoito tuli metsänhoidon suosituksiin. Lisätietoa: www.metsanhoitosuositukset.fi
2015
2.1.2015 Tapiosta muodostettiin valtion kokonaan omistama ja sille metsä- ja biotalouden asiantuntijapalveluja tarjoava osakeyhtiö Tapio Oy. Samalla perustettiin muita tahoja palveleva tytäryhtiö Tapio Silva Oy.
2018
Tapion tytäryhtiö Tapio Silva sulautuu sisaryhtiöönsä Metsäkustannukseen. Yhdessä ne muodostavat uuden tytäryhtiön Tapio Palvelut Oy.
Karttakeskuksen kuluttajaliiketoiminnan osto vahvistaa Tapion asemaa metsä- ja luontotiedon, ulkoiluharrastajien ja matkailijoiden kaipaamien tuotteiden kustantajana. Samalla liiketoiminta laajenee myös kartankustantajaksi ja paikkatiedon osaajaksi.

Yhteystiedot

Tapio Oy

Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki
Puh: 0294 32 6000
Fax: 0294 32 6001
Toimitusjohtaja Anne Ilola
Y-tunnus: 2660009-8
Tapio Oy:n laskutusosoite (pdf)

Tapio Palvelut Oy

Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki
Puh: 0294 32 6000
Fax: 0294 32 6001
Y-tunnus: 0498749-8
Tapio Palvelut Oy:n laskutusosoite (pdf)
Tapio Palvelut Oy:n laskutusosoite (pdf)

Tapion henkilöstön yhteystiedot

 

Hallitus

 

Tapio Oy:n hallitus

Karri Koskela, puheenjohtaja
Harri Lauslahti
Tuula-Riitta Markkanen
Timo Virolainen
Leena Westerholm

Tapio Palvelut Oy:n hallitus

Anne Ilola, puheenjohtaja
Minna Dahlström
Simo Jaakkola