Projektit 1.2.2024

Ojasta allikkoon II – Yksityis-Vespa

Vedenpalautus on tehokas keino parantaa ojituksista kärsineiden soiden tilaa. Ojasta allikkoon II – Yksityis-Vespa -hankkeessa pyritään vauhdittamaan vesienpalautuksen laajempaa käyttöönottoa yksityismailla.

Projektit 6.9.2023

Toteutuneiden suojavyöhykkeiden tulkinta

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa kehitetään kaukokartoitus- ja paikkatietoaineistoihin pohjautuva menetelmä vesistöjen suojavyöhykkeiden tulkintaan.

Projektit 12.6.2023

Metsäojien madaltumiskehityksen mallintaminen

Projektissa tuotetaan tietoa metsäojien kehittymisestä ja kunnostustarpeesta 30 vuoden ajanjaksolta sekä tuotetaan ennustemalli, jolla ojien umpeenkasvunopeutta voidaan ennustaa.

Projektit 8.3.2023

Metsänhoidon suositukset

Ajankohtaista tietoa metsänhoidon suosituksista: projektit, tapahtumat, uutiset ja aineistopankki. Projektit: Ilmastokestävä metsänhoito, Luonnonhoito, Dynaamiset harvennusmallit, Digitaaliset metsänhoidon suositukset. Tietoa Metsänhoidon suositusten avainkouluttaja -verkostosta ja pyöreästä pöydästä.

Projektit 3.3.2023

Salon pölyttäjälinna

Salon pölyttäjälinna -hankkeessa monimuotoisuudeltaan ja kulttuuriperinnöltään arvokas alue, Nakolinna, saa hoitosuunnitelman ja toteutuksen. Hankkeen avulla kerrotaan, miten pölyttäjät huomioivalla luonnonhoidolla pystytään turvaamaan monimuotoisuutta ja välttämättömiä ekosysteemipalveluita. Keskeiset viestit liitetään osaksi laajempaa pölyttäjiä ja monimuotoisuutta koskevaa viestintää.

Projektit 3.3.2023

Ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattaminen biotaloudessa – EKOARVO

Kokonaiskuvan saamiseksi biotalouden ekosysteemipalveluiden arvonlisäpotentiaalista ja niiden kehittämismahdollisuuksista tarvitaan tutkimusten ja selvitysten läpikäyntiä ja analysointia etenkin uusista ekosysteemipalveluista. Näihin lasketaan arvoketjut, jotka eivät ole vielä vakiintuneet markkinoilla tai joiden arvottamisesta on olemassa saatavilla heikosti tai vanhentunutta tietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi keräilytuotteet ja niihin perustuvat palvelut sekä luonnon terveysvaikutuksiin ja maisemaan liittyvät palvelut.

Projektit 30.11.2022

Monitavoitteisen metsätalouden tulevaisuuden neuvontamenetelmät (METNE)

Metsäalan toimintaympäristö muuttuu ja tämä tulee asettamaan uusia vaatimuksia metsäneuvonnalle nyt ja tulevaisuudessa. METNE-hankkeessa neuvontakäytänteitä kehitetään vastaamaan monitavoitteisen metsänomistajan vaatimuksia. Uusissa käytänteissä huomioidaan puuntuotannon kannattavuuden, hiilensidonnan, ekosysteemipalveluiden tuottamisen, luontomatkailun ja kulttuuripalveluiden näkökulmat.