Projektit 6.9.2023

Toteutuneiden suojavyöhykkeiden tulkinta

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa kehitetään kaukokartoitus- ja paikkatietoaineistoihin pohjautuva menetelmä vesistöjen suojavyöhykkeiden tulkintaan.

Projektit 12.6.2023

Metsäojien madaltumiskehityksen mallintaminen

Projektissa tuotetaan tietoa metsäojien kehittymisestä ja kunnostustarpeesta 30 vuoden ajanjaksolta sekä tuotetaan ennustemalli, jolla ojien umpeenkasvunopeutta voidaan ennustaa.

Projektit 8.3.2023

Metsänhoidon suositukset

Ajankohtaista tietoa metsänhoidon suosituksista: projektit, tapahtumat, uutiset ja aineistopankki. Projektit: Ilmastokestävä metsänhoito, Luonnonhoito, Dynaamiset harvennusmallit, Digitaaliset metsänhoidon suositukset. Tietoa Metsänhoidon suositusten avainkouluttaja -verkostosta ja pyöreästä pöydästä.

Projektit 3.3.2023

Salon pölyttäjälinna

Salon pölyttäjälinna -hankkeessa monimuotoisuudeltaan ja kulttuuriperinnöltään arvokas alue, Nakolinna, saa hoitosuunnitelman ja toteutuksen. Hankkeen avulla kerrotaan, miten pölyttäjät huomioivalla luonnonhoidolla pystytään turvaamaan monimuotoisuutta ja välttämättömiä ekosysteemipalveluita. Keskeiset viestit liitetään osaksi laajempaa pölyttäjiä ja monimuotoisuutta koskevaa viestintää.

Projektit 3.3.2023

Ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattaminen biotaloudessa – EKOARVO

Kokonaiskuvan saamiseksi biotalouden ekosysteemipalveluiden arvonlisäpotentiaalista ja niiden kehittämismahdollisuuksista tarvitaan tutkimusten ja selvitysten läpikäyntiä ja analysointia etenkin uusista ekosysteemipalveluista. Näihin lasketaan arvoketjut, jotka eivät ole vielä vakiintuneet markkinoilla tai joiden arvottamisesta on olemassa saatavilla heikosti tai vanhentunutta tietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi keräilytuotteet ja niihin perustuvat palvelut sekä luonnon terveysvaikutuksiin ja maisemaan liittyvät palvelut.

Projektit 30.11.2022

Monitavoitteisen metsätalouden tulevaisuuden neuvontamenetelmät (METNE)

Metsäalan toimintaympäristö muuttuu ja tämä tulee asettamaan uusia vaatimuksia metsäneuvonnalle nyt ja tulevaisuudessa. METNE-hankkeessa neuvontakäytänteitä kehitetään vastaamaan monitavoitteisen metsänomistajan vaatimuksia. Uusissa käytänteissä huomioidaan puuntuotannon kannattavuuden, hiilensidonnan, ekosysteemipalveluiden tuottamisen, luontomatkailun ja kulttuuripalveluiden näkökulmat.

Projektit 15.11.2022

Luontolaatu 2030 – Tavoitteena uuden sukupolven seurantajärjestelmä talousmetsien luonnonhoidon laatuun

Luontolaatu 2030 -hanke tavoittelee talousmetsien luonnonhoidon laadunseurannan uudistamista siten, että suomalaisten talousmetsien luonnonhoidon laatutasosta on saatavilla nykyistä kattavampaa ja luotettavampaa tietoa metsäalan toimijoiden eri tarpeisiin. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut voivat palvella talousmetsien luonnonhoidon laadunseurantatietojen käyttäjiä yksittäisen puunkorjuutyömaan ja toimijan tasolta aina valtakunnallisen tason yhteenvetoihin saakka.

Projektit 31.5.2022

Preparedness for Emerging Forest Pest Risks in Finland (PREPARE)

Due to a changing climate, it is expected that Finland will soon face the same problems with European spruce bark beetle (Ips typographus L.) (SBB) outbreaks, as have been experienced in Central Europe and Sweden. The objective of the ”PREPARE” project is to suggest an organization and a modus operandi of a SBB Risk Management System for Finland.