Suometsien hoitoon ja vesiensuojeluun tehokkuutta laserkeilauksen avulla

2.2.2023

HYTKY-hankkeessa kehitetään ja testataan laserkeilausaineiston tarkkuutta ojien kuivavaran arviointiin ja hydrologiseen kytkeytyneisyyteen erilaisilla ojituskohteilla. Kuivatuksen suunnittelu ja optimointi ovat avainasemassa puuston kasvun ja hiilensidonnan hallinnassa.

Suometsät muodostavat merkittävän osan Suomen metsäalasta, ja niissä kasvaa merkittävä osa Suomen metsien kokonaispuustosta. Suometsien kestävä käyttö vaatii erityispanostuksia metsänkäsittelyn suunnitteluun, jotta haitallisten ilmastovaikutusten syntyminen voidaan ehkäistä, ja suometsät säilyvät hyväksyttävänä puutavaran lähteenä myös tulevaisuudessa.

Vedenpinnan tasolla on merkittävä vaikutus turpeen hajoamiseen sekä siten suometsien hiilitaseeseen . Talouskäytössä olevilla soilla tuleekin säädellä hakkuiden voimakkuutta ja kohdentaa ojien perkausta siten, että veden pinnan taso säilyy puuston kasvun ja hiilensidonnan kannalta optimaalisella tasolla.

Laserkeilausaineiston avulla voidaan tuottaa kattavasti tietoa ojien kuivavarasta eli ojien vedenpinnan syvyydestä maanpintaan nähden (katso alla oleva kuva). Kuivavaratieto on tärkeää, jotta puiden kasvu ei vaarannu liian märkyyden takia. Kuivavaratiedon avulla ojien kunnostustoimenpiteet voidaan kohdentaa sellaisiin ojaverkon osiin, joissa toimenpiteillä on puuston kasvun kannalta eniten merkitystä. Laserkeilaukseen perustuvien menetelmien avulla voidaan myös arvioida, mitkä osat ojaverkosta ovat hydrologisesti kytkeytyneet toisiinsa. Tunnistamalla kytkeytyneet ojaverkoston osat voidaan suometsien hoitohankkeita yhdistellä ja mm. vesiensuojelutoimenpiteitä sijoitella alueella järkevästi.

Havainnekuva ojitetun suometsän vedenpinnasta kasvukauden lopulla. Esimerkissä oja on 70 cm syvä ja kuivavara (vedenpinnan syvyys ojassa) on 50-60 cm, mikä on saran kuivatuksen kannalta yleensä riittävä. (Metsänhoidon suositukset, Tapio 2023)

Hydrologisen kytkeytyneisyyden tarkastelu laserkeilausaineistoa hyödyntäen (HYTKY) -hankkeessa kehitetään suometsän hoitohankkeen suunnittelua siten, että hankesuunnittelijalla on jo ennen maastokäyntiä kokonaisvaltainen kuva alueella taloudellisesti kannattavista toimista ja perkaustarpeessa olevien ojien määrästä. Menettelyn avulla maastotyötä on mahdollista suunnata sellaisilla alueille, joissa ojien kunnostaminen on tarpeellisinta ja ilmaston näkökulmasta kannattavaa.

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämä maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuus, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015