Laho- ja lehtipuista tarvitaan lisää puhetta – Monimetsän neuvontamateriaalista apua

19.12.2023

Nora Arnkil, Luonnonhoidon asiantuntija

Metsäammattilainen, milloin olet viimeksi keskustellut metsänomistajan kanssa lahopuiden ja lehtipuiden hyödyistä hänen metsälleen? Ylläpitämällä laho- ja lehtipuita metsänomistaja voi turvata paitsi metsäluonnon monimuotoisuutta, myös parantaa metsänsä puuntuotantoa ja hillitä metsätuhojen syntymistä.

Säästetään lahopuita, kasvatetaan sekametsiä, säilytetään puulajimäärä, tehdään tekopökkelöitä ja jätetään säästöpuuryhmiä! Näillä kaikilla luonnonhoidon keinoilla pyritään turvaamaan lahopuita ja lehtipuita osana talousmetsien hoitoa. Laho- ja lehtipuiden vaaliminen metsässä tuo mukanaan monipuolisia hyötyjä. Hyötyjen tuominen esiin metsänomistajalle on tärkeä osa laadukkaan metsän- ja luonnonhoidon toteuttamisen ketjua.

Uusi neuvontamateriaali tuo esiin laho- ja lehtipuiden tutkittuja hyötyjä

Monimetsä-hankkeessa on julkaistu Lahopuiden ja lehtipuiden hyödyt ja lisäämiskeinot -neuvontamateriaali, jonka avulla metsänomistaja ja metsäammattilainen voivat perehtyä lahopuiden ja lehtipuiden moniin hyötyihin esimerkiksi puuntuotannolle, luonnon monimuotoisuudelle, virkistyskäytölle ja metsien tuhonkestävyydelle. Hyötyjen pohjalla ovat tutkimukset ja metsänhoidon suositukset.

Neuvontamateriaalin avulla metsänomistaja kanssa asioiva ammattilainen voi painottaa laho- ja lehtipuiden hyötyjä sen mukaan, mitä metsänomistaja kokee itselleen tärkeäksi ja mahdolliseksi toteuttaa omassa metsässään. Hyödyt ja lisäämiskeinot on julkaistu myös omana paperinaan, jota voi jakaa metsänomistajalle ja hyödyntää viestinnässä sekä koulutuksissa.

Millaisia hyötyjä laho- ja lehtipuista voi olla?

Laho- ja lehtipuihin liittyviä hyötyjä löytyy joka lähtöön. Esimerkiksi:

Sekä lahopuilla että lehtipuilla on tutkitusti vaikutusta metsämaan viljavuuteen. Lehtipuiden karike eli maahan putoavat lehdet vähentävät maan happamuutta, kun taas lahoavien puiden myötä puihin sitoutuneet ravinteet palautuvat takaisin metsän ravinnekiertoon.

Ilmaston muuttuessa havupuuvaltaiset metsät ovat yhä alttiimpia hyönteistuhoille, jonka vuoksi havupuiden joukossa olevat lehtipuut (jotka eivät kelpaa esimerkiksi kirjanpainajalle tai muille kaarnakuoriaistuholaisille) pienentävät tuhojen todennäköisyyttä. Lahopuut myös auttavat metsätuhojen hillinnässä, koska niissä elää esimerkiksi kirjanpainajia saalistavia petohyönteisiä.

Laho- ja lehtipuut ovat tärkeä ravinnon lähde tai elinympäristö useille sadoille metsälajeille: linnuille, hyönteisille, sienille, sammalille ja jäkälille. Niitä säästämällä voi siis hyödyttää monipuolisesti metsäluontoa ja sen erilaisia eläjiä.

Lehtipuista ja lahopuista on huikean paljon erilaisia hyötyjä. Säästöpuuryhmä on hyvä keino turvata niitä metsänhoidossa. Kuva: Päivi Mäki

Lisää puhetta laho- ja lehtipuista, lisää konkreettisia valintoja metsässä

Miten laho- ja lehtipuita voi sitten lisätä osana metsänhoitoa ja metsänkasvatuksen eri vaiheita? Tähänkin kysymykseen löytyy vastaus materiaaliin kootuista keinolistoista. Keinot ovat tuttuja metsänhoidon suosituksista ja niitä kannattaa toteuttaa niin taimikonhoidossa, harvennuksissa kuin päätehakkuissa, omaan metsään soveltaen.

Ennen tekoja tarvitaan kuitenkin puhetta: jotta metsänomistaja voi tehdä omien tavoitteidensa mukaisia ja omaan metsäänsä sopivia valintoja laho- ja lehtipuiden määrän lisäämisestä, tulee hänen saada tavoitteitaan tukevaa tietoa. Neuvontamateriaali vastaa tähän tarpeeseen.

P.S. Testasimme neuvontamateriaalia peräti 15 metsänomistajan kanssa. Haastatteluiden tavoitteena oli hioa materiaalin sisällöt huippuunsa. Keskustelut myös lisäsivät metsänomistajien positiivista suhtautumista ja ymmärrystä laho- ja lehtipuiden turvaamisesta. Voit lukea lisää Monimetsän harjoittelijan, metsätalousinsinööriopiskelija Pia Lehmusvuoren opinnäytetyöstä.

Kirjoittaja työskentelee Tapiossa luonnonhoidon asiantuntijana ja Monimetsä-hankkeen projektipäällikkönä.Monimetsä-hanketta toteuttavat Tapio ja Suomen metsäkeskus yhdessä Metsäteollisuus ry:n, MTK ry:n ja Koneyrittäjät ry:n kanssa. Hanke on osa Kansallista metsästrategiaa ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Lue lisää