Metsänhoidon suositusten digitalisointi mahdollistaa uusia käyttömuotoja | Blogi Kati Kontinen

19.6.2018

Sain viime kesänä tehtäväkseni selvittää laajalla toimijahaastattelulla Metsänhoidon suositusten nykyiset käyttötavat ja toiveet tulevaisuuden käytön suhteen. Haastatteluiden yhteenvetona voisi todeta, että suositukset toimivat yksityismetsätalouden organisaatioiden omien ohjeistusten pohjana ja niiden hyödyntäjiä ovat metsänomistajat ja metsäalan toimijat. Metsänhoidon suositukset vaikuttavat metsätalouteen sitä paremmin, mitä enemmän niitä käytetään.

Haastatteluissa keskusteltiin laajemmin myös metsäalan digitalisaatiosta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Yleisesti on nähtävissä, että digitalisaatio kehittää metsätalouden tuottavuutta sekä luo uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa alalle. Digitalisaation seurauksena metsäala tekee ison tuottavuusloikan. Metsien omistusrakenteen muutos lisää entisestään tarvetta sähköisille palveluille ja metsätalouden palvelumarkkinoiden kehittymiselle.

Sujuvuutta suositusten käyttöön

Haastatteluissa saatujen näkemysten sekä lisäselvitysten perusteella Tapio Oy:ssä lähdettiin valmistelemaan Metsänhoidon suositusten digitalisointi -hanketta. Rahoitus vuodelle 2018 saatiin hallituksen Metsätieto ja sähköiset palvelut -kärkihankkeesta.

Tulevaisuuden visiona Metsänhoidon suositukset ovat sähköisesti kaikkien toimijoiden käytettävissä, viimeistään vuonna 2021. Tällöin suositusten ajantasaisuus, käytettävyys ja päivitettävyys paranevat. Tämä johtaa suositusten käyttäjäkunnan laajenemiseen ja suositusten kattavampaan soveltamiseen metsätalouden toimintaketjuissa.

Hyvinä esimerkkeinä voisi mainita muutaman tapauksen tulevaisuuden sähköisestä käytöstä:

Metsänomistaja keskustelee metsäammattilaisen kanssa metsiensä käsittelystä ja heillä on käytössään metsävaratieto tilalta. Kuviotietojen sekä paikkatiedon perusteella he voivat vertailla metsänhoidon suositusten antamia erilaisia käsittelyvaihtoehtoja, niiden taloudellisia vaikutuksia sekä visuaalista näkymää.

Metsuri saapuu taimikonhoitotyömaan reunaan. Hän avaa työmaaohjeen älypuhelimellaan, koska haluaa tarkistaa jätettävän puuston tiheyden. Työmaaohjelma, jossa on rajapinta digitaalisiin Metsänhoidon suosituksiin, hakee kuvio- ja paikkatiedon perusteella näkyviin suositusten mukaisen tiheyden.

Esimerkit kertovat työn sujuvuuden lisääntymisestä ja alalle tarjolla olevista merkittävistä kustannussäästöistä.

 

Kirjoittaja: Kati Kontinen
Kontinen toimii Tapio Oy:ssä biotalouden kestävyysasiantuntijana ja Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hankkeen projektipäällikkönä.