Suometsäosaajaksi

29.6.2023

Suometsät ovat nousseet keskiöön viime vuosien metsäkeskustelussa. Suometsissä tehtävillä toimilla on merkittäviä vaikutuksia niin ilmastolle, vesistöille kuin myös kansantaloudelle. Järkevillä toimilla suometsien kasvihuonekaasupäästöjä- ja vesistökuormitusta on mahdollista hillitä. Se vaatii kuitenkin metsäalan ammattilaisilta monipuolista osaamista ja tarkkaa suunnittelua.

Puolet Suomen soista on metsäojitettu 1960–1980-luvuilla metsänomistajien ja yhteiskunnan rahoituksella. Näiden mittavien investointien ansiosta suometsissä on puuta lähes neljännes metsiemme puustosta. Suometsistä on vuosittain hakattavissa 15 miljoonaa kuutiometriä metsäteollisuuden käyttöön, mikä on noin viidennes teollisuuden käyttämästä puusta.

Suometsät ovat myös merkittävä hiili- ja ravinnevarasto. Metsissä tehtävät toimenpiteet voivat lisätä kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vesistöihin ja heikentää monimuotoisuutta. Tämän vuoksi on tärkeää, että suometsien hakkuut ja hoitotoimet toteutetaan kestävästi ja parhaimman tiedon perusteella.

Uudistuva metsätalouden kannustejärjestelmä Metka

Vuoden 2024 alussa odotetaan uuden metsätalouden kannustejärjestelmän voimaantuloa. Suurin muutos tulee suometsänhoidon tukeen, sillä tukea ei jatkossa enää myönnetä ojien kunnostustöihin, vaan suometsien hoidon kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, piennarteiden rakentamiseen ja vesiensuojelun toteutukseen. Suometsien hoidon suunnitelman pitää olla ammattimaisesti laadittu ja siitä tulee selvitä, kuinka suometsän hoitotyössä vähennetään vesistö- ja ilmastovaikutuksia sekä huomioidaan luonnon monimuotoisuus. Vaatimus lisää ammattitaidon tarvetta ja ymmärrystä toimenpiteiden vaikutuksista. Tätä varten olemme tuottaneet kattavat, avoimet opiskelupaketit metsänomistajille ja metsäalan ammattilaisille.

Suometsäosaaja.fi

Suometsäosaaja-verkkosivusto on suometsien rakenteeseen ja käsittelyyn sekä ojituksen ja metsänkasvatuksen ympäristövaikutuksiin perehdyttävä itseopiskeluaineisto. Aineistoa voivat hyödyntää kaikki suometsien hoidosta tietoa tarvitsevat, kuten metsäammattilaiset, metsänomistajat, opiskelijat ja viranomaiset.

Sivusto koostuu neljästä verkkokurssista ja lisätietoa tarjoavasta materiaalipankista. Opiskeluaineistot löytyvät sekä suomeksi että ruotsiksi. Osaamista voi testata ja osaamisensa osoittaa suorittamalla Suomen metsäkeskuksen ylläpitämän suometsäosaajan osaamiskokeen.

Metsänhoidon suositukset

Opiskeluaineistot pohjautuvat päivitettyihin metsänhoidon suosituksiin. Suometsien hoidon ja vesiensuojelun osiot on juuri päivitetty ja näitä aineistoja olemme käyttäneet suometsäosaajan verkkokursseilla.

Hyödynnä opiskelumateriaalit ja käy tutustumassa sivustoon!

  • Tarja Anttila
  • Suometsien asiantuntija
  • tarja.anttila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6014
  • Maija Kauppila
  • Ympäristöasiantuntija
  • maija.kauppila(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6024