Etusivu » Konsultointi » Käynnissä olevia hankkeita » Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä 2018

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä 2018

Tapio selvitti maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa suometsien käyttöä ja toteutuneita toimintamalleja vuonna 2017, tarkoituksena edistää suometsien puuvarojen hyödyntämistä ja monipuolistaa suometsien käsittelytapoja. Selvityksen perusteella maanmuokkausten ja kunnostusojitusten vesiensuojelun toteutusta ja ojitettujen suometsien kasvattamista peitteisenä tulisi edistää sekä yhteishankkeiden kannustinjärjestelmää ja toteutusta kehittää. Vuoden 2018 aikana hankkeessa valmistellaan koulutuskonsepti ja neuvontamateriaalia peitteisestä metsänkasvatuksesta sekä vesitalouden hallinnasta ojitetuissa suometsissä.

Hankkeen tausta ja tavoite

Suomessa suometsien osuus metsätalouden maasta on noin kolmannes ja kasvullisesta metsämaasta suometsiä on noin neljännes. Soiden kokonaispinta-alasta puolet on ojitettu. Suomen metsien puuvarannosta noin 25 % on suometsissä mutta vuosittain korjattavasta puumäärästä hieman yli 20 % kertyy suometsistä. Puun käytön lisäystavoite kohdistuu ojitettuihin suometsiin, joissa on runsaasti harvennustarvetta ja myös uudistusajankohtaa lähestyviä metsiä.

Monipuoliset metsänhoitomenetelmät käyttöön suometsissä -hankkeen tavoitteena on monipuolistaa suometsien käsittelytapoja ja lisätä metsäammattilaisten ja metsänomistajien tietoisuutta eri käsittelyvaihtoehtojen vaikutuksesta puuntuotannon kannattavuuteen, metsien virkistyskäyttöön, vesiensuojeluun, hiilitalouteen ja suometsien monimuotoisuuteen.

Hankkeen toteutus ja hyödyt

Hankkeessa kootaan tutkimustiedosta ja metsänhoidon suosituksista hyviä käytäntöjä suometsien peitteiseen kasvattamiseen sekä myös uudistamiseen ja kunnostusojitusten suunnitteluun. Aineisto julkaistaan tapio.fi sivustolla ja tulee tätä kautta vapaaseen käyttöön. Hankkeessa tehdään koulutuskonsepti suometsien peitteisestä käsittelystä ja koulutuksessa tarvittava taustamateriaali. Koulutus pilotoidaan syksyn 2018 aikana ja tarkoitus on toteuttaa laajempi koulutuskierros yhteistyökumppaneiden kanssa 2019. Hankkeessa kartoitetaan myös suometsien käsittelyn esimerkkikohteita, joiden perusteella arvioidaan soveltuvia käsittelytapoja peitteiseen metsänkasvatukseen.

Hankkeen hyötyinä on metsänhoidon suositusten toimenpide-ehdotusten monipuolisempi hyödyntäminen, suometsien ilmastovaikutusten tutkimustiedon jalkauttaminen ja luonnonhoitoa painottavien ratkaisujen yleistyminen. Ammattilaisten näkemys peitteisestä metsänkasvatuksesta monipuolistuu ja metsänomistajille on todellisia vaihtoehtoja suometsien käsittelyyn. Tämä vahvistaa suometsien käytön hyväksyttävyyttä ja turvaa puuntuotannon ohella metsien muun käytön mahdollisuudet.