Hieskoivu on kolmanneksi yleisin puulaji Suomessa tilavuudella mitattuna. Hieskoivuvaltaisia metsiköitä esiintyy erityisesti turvemailla ja Pohjois-Suomessa. Hieskoivulla on myös merkittävä rooli sekapuulajina. Energiapuun kasvava kysyntä ja Venäjältä tulevan puuntuonnin loppuminen ovat vaikuttaneet kuitupuun markkinoihin, mikä korostaa hieskoivun merkitystä suomalaisessa metsätaloudessa.

Hieskoivun kasvatusta ja käyttöä on tutkittu vuosikymmenien kuluessa. Tässä hankkeessa tarkastellaan hieskoivun kasvatuksen ja käytön nykytilannetta sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Keskeisiä aiheita ovat:

 • hieskoivun mahdollisuudet metsä- ja energiateollisuuden raaka-aineena
 • soveltamiskelpoiset hieskoivun kasvatustavat puulajille soveltuvilla kasvupaikoilla
 • kuinka tulevaisuudessa voimme hyödyntää hieskoivua nykyistä paremmin osana metsätaloutta.

Hankkeessa myös tarkastellaan hieskoivun kasvatuksen ympäristövaikutuksia ja havainnollistetaan potentiaalisia hieskoivun kasvatuskohteita paikkatietoanalyysien avulla.

Hankkeessa tehdään tiivis synteesi nykyisestä hieskoivutietämyksestä kirjallisuuden ja käytännön kokemusten pohjalta. Tavoitteena on saada selkeä käsitys hieskoivun nykyisestä roolista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista suomalaisessa metsätaloudessa sekä tarvittavista toimenpiteistä puulajin hyödyntämiseksi. Keskeinen ajankohtainen tietämys kootaan yhdeksi raportiksi, jossa myös tunnistetaan tietämyksen puutteet.

Hankkeessa tuotettavasta tietopaketista hyötyvät erityisesti metsänomistajat seuduilla, joissa hieskoivua esiintyy luontaisesti runsaasti. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi metsityskohteilla, joissa hieskoivu on potentiaalinen puulaji, kuten turvesoiden pohjilla.

Hanke aloitettiin toukokuussa 2024 ja se päättyy lokakuussa 2024. Hankkeen projektipäällikkö on Nuutti Kiljunen Tapiosta.

Yhteistyökumppanit ja rahoittajat

Hieskoivun kasvupotentiaali ja hyödyntämisen mahdollisuudet -hankkeen päävastuullisena toteuttajana on Tapio. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa tutkimustiedon koostamisessa.

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hieskoivun kasvupotentiaali ja hyödyntämisen mahdollisuudet -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lue lisää toimenpidekokonaisuudesta.

Nappaa Hiilestä kiinni - Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut logo

Lisätietoja

 • Nuutti Kiljunen
 • Metsänhoidon asiantuntija
 • nuutti.kiljunen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6012
 • Airi Matila
 • Metsäasiantuntija
 • airi.matila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6041