JALOTIE-hankkeessa luodaan avoin tietoalusta (verkkosivusto) Luonnonvarakeskuksen METSÄINFO-tietopalvelun alle. Sivustolle kootaan metsänjalostuksesta ja jalostetun metsänviljelyaineiston käytöstä ajanmukaista asiatietoa erilaisia käyttäjäryhmiä palvelevassa muodossa.

Hanke liittyy Hiilestä kiinni -kehittämishankehaun teemaan 1. Ilmastokestävän metsätalouden edistäminen. Hankkeesta vastaa Luke. Tapio koordinoi eri kohderyhmien tietotarpeiden selvittämistä sekä tietopaketin jalkauttamisstrategian tekemisen ja toteuttamisen. Luke vastaa verkkosivuston tekemisestä ja koordinoi hanketta. Helsingin yliopisto tuottaa verkkosivustolle sisältöä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on:
1. Määrittää hankkeen toteuttajien ja sidosryhmien kanssa tietotarpeet metsänjalostuksesta ja mahdollisuuksista lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia jalostetun aineiston käytöllä. Tietotarpeita ja oppimistavoitteita mietitään niin metsänomistajien, metsäorganisaatioiden asiantuntijoiden, metsäalan ammatti- ja korkeakouluopiskelijoiden kuin suuren yleisön näkökulmasta.
2. Hahmottaa aihekokonaisuuksista eri käyttäjäryhmille suunnatut tietopaketit.
3. Luoda tiedolle toimiva sivusto linkkeineen muualla olevaan tietoon ja työkaluihin.
4. Tuottaa tietopaketit infograafeilla ja muilla oppijaystävällisillä ratkaisuilla sivuston käyttöön.
5. Tuottaa tiedon jalkautusstrategia käyttäjäystävällisen sivuston hyödyntämiseksi, aloitetaan jalkautus koulutustilaisuuksilla sekä linkitetään tieto olemassa oleviin avoimen oppimisen alustoihin.
6. Tuottaa sivuston käytön hyödyntämissäädökset ja suunnitelma sivuston ylläpidosta hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen vaikuttavuus

Hanke:
• Parantaa metsänjalostuksen tavoitteiden, periaatteiden, menetelmien ja käsitteiden ymmärrystä metsänomistajien, metsäalan ammattilaisten ja opiskelijoiden sekä suuren yleisön keskuudessa
• Lisää tietoa jalostetun aineiston hyödyistä ja riskeistä, mukaan lukien ilmastohyödyt
• Oikaisee jalostettuun aineistoon liittyviä väärinkäsityksiä
• Tuottaa faktoihin perustuvaa opetusmateriaalia nykyisille ja tuleville metsäammattilaisille sekä
• Vaikuttaa myönteisesti jalostetun viljelyaineiston käyttöön.

Tulokset

Hankkeessa tuotetaan metsänjalostusta ja sen käytännön sovellutuksia sekä metsäpuiden geenivaratyötä esittelevä avoin tietoalusta, joka mahdollistaa helpon ja käyttäjäystävällisen tiedon saannin aihepiiristä. Alusta antaa mahdollisuuden perehtyä aiheeseen joko yleisellä ja käytän-töä palvelevalla tai tieteellisemmällä, syventävällä tasolla.

Tietoalustan tarjoama tieto parantaa yleistä tietämystä metsänjalostuksesta ja jalostetusta aineistosta, korjaa niihin liittyviä tietoaukkoja sekä hälventää usein kuultavia väärinkäsityksiä. Hanke tuo esiin jalostuksen ilmastohyötyjä ja -riskejä.

Hanke parantaa metsäalan organisaatioiden asiantuntijoiden ja ammattilaisten toimintaedellytyksiä jalostettuun aineistoon liittyvän osaamisen myötä. Hanke luo suoran linkin tutkimustiedon ja sen käytännön soveltamisen välille.

Hankkeessa tuotettava avoin tietoalusta palvelee monipuolisesti useita käyttäjäryhmiä: metsä-alan asiantuntijoita ja alan ammattialaisia, metsänomistajia, yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoita, koulujen biologian opetusta sekä kaikkia ns. suuren yleisön edustajia, joita aiheeseen liittyvät kysymykset kiinnostavat.

Hankeorganisaatio

Luke koordinoi hanketta ja on mukana määrittämässä kohderyhmien tietotarpeita, tuottaa materiaalia metsänjalostuksen perusteista, jalostushyödyistä sekä osallistuu syventävän ja soveltavan tietopaketin sisällön tuottamiseen. Luke tuottaa Metsäinfo tietoalustan alle Metsänjalostuksen tietoalustan, vie sinne materiaalit ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa suunnittelee ja luo linkit muihin tarpeellisiin sivustoihin. Luke osallistuu tiedon jalkauttamissuunnitelmaan tekemiseen ja toteuttamiseen.

Helsingin yliopisto tuottaa ja tarkistaa verkkosivuston asiasisältöjä erityisesti perus- ja syventävällä tasolla, sekä luo sisältöä korkeakoulutasolla.

Tapio koordinoi eri ryhmien käytännön tietotarpeiden selvittämistä, mikä muodostaa olennaisen tietopohjan varsinaiselle sisältötyölle sekä jalkauttamiselle. Tapio tuottaa tietopaketin jalkautusstrategian, jota viedään myös toteutuksen tasolle hyödyntäen Tapion koulutusosaamista. Tapio osallistuu muihin työpaketteihin asiantuntijaorganisaationa.

Hanke toteutetaan vuosina 2021–2023.

Lisätietoa

Juha Ruuska, Kehittämispäällikkö, Tapio, juha.ruuska@tapio.fi, p. 050 593 0342

Anneli Viherä-Aarnio, Erikoistutkija, Luke, anneli.vihera-aarnio@luke.fi, p. 029 532 5512

Tanja Pyhäjärvi, Apulaisprofessori, HY, tanja.pyhajarvi@helsinki.fi, 029 415 7976