Lehdoilla on monimuotoisuuden ja esimerkiksi uhanalaisten lajien suhteen pinta-alaosuuttaan paljon suurempi rooli. Lehtojen sijaintiin ja ekologiaan liittyy useita tietopuutteita, joita korjataan Tapion ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeessa. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö osana METSO-rahoitusta.

Lehdot ovat Suomen metsäluonnon runsaslajisin luontotyyppi, ja lehdoissa lajiston uhanalaisuusaste on suhteellisesti erittäin korkea. Lehtojen kokonaispinta-ala on pieni, vain 1‒2 prosenttia Suomen metsäpinta-alasta. Lehtometsät ovat kuitenkin tärkeä elinympäristö monelle uhanalaiselle metsälajille: lähes puolet metsien uhanalaisista lajeista elää lehdoissa. Lehtolajeista uhanalaisiksi on luokiteltu 14 %.

Lehtoja löytyy Etelä-Suomesta aina Lappiin asti, mutta niiden sijainti on suurelta osin tuntematon. Myöskään lehtojen ekologista tilaa ei tunneta riittävästi. Tapion ja Luken yhteistyönä toteutettavassa Lehtokartoituksen käytäntöjen kehittäminen -hankkeessa tuotetaan lehtojen laajamittaiseen kartoitukseen tarvittava tietopohja. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan pisteytysjärjestelmä, joka mahdollistaa tulosperusteisten tukien pilotoinnin.

Tavoitteet ja toteutus

Hankkeen tavoite on lehtojen määrällisen ja laadullisen kartoituskäytännön kehittäminen. Hanke jakautuu seuraaviin osiin:

 • Lehtoluontotyypin määrittely metsävaratietokantaan tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Lehtoihin soveltuvan pisteytysmenetelmän laatiminen. Pisteytystä voidaan hyödyntää rahoituspäätöksissä kustannushyötysuhteeltaan parhaiden kohteiden valitsemiseksi.
 • Metsävaratietokannan määrällinen ja laadullinen kehitys lehtoja koskien – infrastruktuurin parannus.
 • Kartoituksen liittyvät esityöt, potentiaalisten lehtojen (maastotyöalueiden) tunnistaminen eri tietolähteiden avulla.
 • Maastotyömenetelmän laatiminen.
 • Maastotyön mahdollinen pilotointi – lehtojen kartoitus Raaseporin ja Kuopion kunnissa.
 • Maastotyön tarkoituksenmukaisuuden arviointi kokemuksen perusteella ja maastotyömenetelmän jatkojalostus.

Lehtokartoituksen käytäntöjen kehittäminen luo edellytykset valtakunnallisen kartoituksen toteuttamiseen vuodesta 2025 eteenpäin (Lehtojen kartoitus metsätietojärjestelmiin -hanke).

Tulokset

Lyhyellä aikajänteellä hanke tuottaa tarvittavan tietopohjan lehtojen laajamittaiselle kartoitukselle. Pitkällä aikajänteellä, lehtoja koskevan paikkatiedon parantuessa, pystytään vähentämään lehtolajien ja lehtoluontotyypin uhanalaisuutta kohdentamalla eri toimenpiteitä optimaalisella tavalla, ja siten parantamaan metsätalouden ympäristökestävyyttä. Lisäksi kehitetään metsätalouden toimijoiden osaamista niin lehtokohteiden tunnistamisen kuin niiden käsittelynkin suhteen.

Yhteistyökumppanit ja rahoittajat

Lehtokartoituksen käytäntöjen kehittäminen -hanke toteutetaan Tapion ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeena vuoden 2024 aikana. Hankkeen muita yhteistyötahoja ovat Suomen metsäkeskus, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy, Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset ja Metsähallitus luontopalvelut.

Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut hankkeen osana METSO-rahoitusta.

Lisätietoja

 • Lauri Saaristo
 • Johtava asiantuntija
 • lauri.saaristo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6055