Toimiva peruskuivatus on tärkeää niin maanviljelyn kuin metsätaloudenkin kannalta. Tarve vanhojen kuivatushankkeiden peruskorjaukseen ja kunnostamiseen on lisääntymässä. Ojituksessa tulee ottaa mahdollisimman hyvin huomioon kuivatuksen lisäksi ojien ja ennestään perattujen purojen luontoarvot sekä vaikutukset vedenlaatuun ja vesien tilaan. OK – Ojat kuntoon hankkeessa tiedotetaan toimijoita ja maanomistajia peruskuivatuksesta sekä järjestetään maastokäyntejä ojien kunnostus- ja vesiensuojelukohteille. Tiedottamisella mahdollistetaan luonnonmukaisen vesirakentamisen vieminen käytäntöön sekä edistetään maaseudun elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta.

Tausta

Vuosina 2012–2014 Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä, OPET -hankkeessa testattiin lähinnä maatalouteen soveltuvia luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmiä käytännön kohteilla. Hankkeessa todettiin, että etenkin suunnittelijoiden osaamisen vahvistamiselle ja toisaalta maanomistajille ja ojitusyhteisöille suunnatulle tiedottamiselle on tarvetta. Kunnostushankkeita toteuttavien urakoitsijoiden tavoittaminen koettiin haastavaksi, ja siihen toivottiin jatkossa panostettavan enemmän.

Ok – Ojat kuntoon hanke on Hämeen ammattikorkeakoulun vetämä kolmivuotinen hanke (2016-2019). Hankkeessa järjestetään eri kohderyhmille tiedotus- ja seminaaripäiviä sekä maastokäyntejä ojien kunnostus- ja vesiensuojelukohteille. Lisäksi hankkeella laaditaan opetusmateriaalia. Hankkeella digitoidaan vanhoja ojitushankkeita paikkatietoaineistoksi. Toimijat voivat hyödyntää digitoitua aineistoa vapaasti suunnitellessaan omia kuivatus- tai kunnostushankkeitaan. Ojitusyhteisöjä ja metsänomistajia aktivoidaan 2 – 4 pilottialueella. Alueen maanomistajille tarjotaan tilakohtaista neuvontaa perus- ja paikalliskuivatukseen sekä ojien kunnostuksen kehittämiseen. Hankkeella laaditaan selvitys vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon hyvistä käytänteistä ja tehdään käytännön ohjeet vesiensuojelurakenteiden kunnossapitoon. Tapio toimii hankkeessa metsätalouden vesiensuojelun asiantuntijan roolissa ja välittää vesiensuojeluun liittyvää tietoa hankkeessa järjestettävissä työpajoissa ja muissa tilaisuuksissa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on motivoida maanomistajia sekä ojitusyhteisöjä maa- ja metsätalouden peruskuivatuksessa, mikä parantaa maaseudun elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta sekä mahdollistaa luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden viemisen käytäntöön.

Keskeisimmät hyödynsaajat

Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen ojitusyhteisöjen sekä maanomistajien aktivointi ja kannustaminen kuivatushankkeiden peruskorjaukseen ja niihin liittyviin vesiensuojelutoimiin parantaa maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä, kun peltojen ja metsän kuivatustila säilyy. Samalla edistetään luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmien käyttöä hyödyttäen luontoa ja se eliöstöä.

Hankkeen kesto

Hanke on päättynyt Tapion osalta (2016-2019).

Yhteistyökumppanit

Hankkeen kohderyhmänä ovat vesiensuojeluyhdistykset, suunnittelijat, urakoitsijat, neuvonta- ja edistämisorganisaatiot sekä viranomaiset.

Ok – Ojat kuntoon -hankkeen päätoteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu. Muita hankekumppaneita ovat Etelä-Suomen Salaojakeskus / ProAgria Etelä-SuomiMetsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme. Hankkeen rahoittaja on Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoa

Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio, samuli.joensuu(at)tapio.fi, puh. +358 40 5341 043

Hankkeen projektipäällikkö Minna Palos, HAMK, minna.palos(at)hamk.fi, puh. +358 40 567 7627