Metsäammattilaisuus on jatkuvaa uudistumista. Suositellut toimintatavat muuttuvat, ja metsänomistajat kaipaavat neuvoja niin luonnonhoidon kuin ilmastonmuutoksen huomioimiseen. Suomessa erityisesti suometsät ovat huomion keskipisteessä. Olet lämpimästi tervetullut uudistamaan monimuotoisuus- ja suometsäosaamistasi maksuttomissa täydennyskoulutuksissa. Koulutus on tarkoitettu metsien parissa työskenteleville ja metsäalan koulutuksen saaneille.

Koulutukset käynnistyvät johdantojaksolla 14. joulukuuta 2023. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Molemmat koulutukset ovat 10 op laajuisia, mutta voit suorittaa myös lyhyempiä opintojaksoja. Maasto-osuudet voit suorittaa Tampereen, Rovaniemen tai Joensuun oppilaitosten lähialueilla tai korvata ne erikseen sovittavalla tavalla.

Opiskeltavat kokonaisuudet ja ajankohdat

Monimuotoisuutta metsiin (10 op),12/2023–10/2024

Koulutuksen vastuutaho ja ilmoittautuminen: Tampereen ammattikorkeakoulu

Metsien kasvun ja hiilensidonnan edistäminen – Johdanto metsien kestävään hoitoon ja käyttöön (1 op)
Webinaari 14.12.2023 klo 14

Metsien monimuotoisuuden edistämisen ekologiset perusteet (3 op)
Webinaarit 13.3.2024 klo 13 ja 20.3.2024 klo 13
Maastopäivät 5.6.2024 (Karelia), 11.6.2024 (TAMK) tai 11.6.2024 (Lapin amk)

Metsien sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja metsätuhojen torjuminen (3 op)
Webinaarit 9.4.2024 klo 13 ja 16.4.2024 klo 13
Maastopäivät 6.6.2024 (Karelia), 12.6.2024 (TAMK) tai 12.6.2024 (Lapin amk)

Metsien monimuotoisuuden edistämisen käytännön keinot (3 op)
Webinaarit 22.8.2024, 12.9.2024 ja 19.9.2024 klo 13-16
Maastopäivät 24.9. (Karelia) 25.9. (Lapin amk) tai 26.9. (TAMK)

Ilmoittautuminen päättynyt, opiskelupaikat täynnä.

Suometsät kuntoon (10 op), 12/2023–10/2024

Koulutuksen vastuutaho ja ilmoittautuminen: Lapin ammattikorkeakoulu

Metsien kasvun ja hiilensidonnan edistäminen – Johdanto metsien kestävään hoitoon ja käyttöön (1 op)
Webinaari 14.12.2023 klo 14

Suometsien hoito (4 op)
Webinaarit 5.2.2024 klo 14 ja 15.2.2024 klo 14
Maastopäivät 22.5.2024 (TAMK), 24.5.2024 (Karelia) tai 29.5.2024 (Lapin amk)

Vesitalous suometsissä (3 op)
Webinaarit 4.4.2024 klo 14 ja 23.4.2024 klo 14
Maastopäivät 21.5.2024 (TAMK), 23.5.2024 (Karelia) tai 28.5.2024 (Lapin amk)

Suometsien hoidon suunnittelutyö (2 op)
Webinaarit 4.6.2024 klo 14 ja 15.8.2024 klo 14
Maastopäivät 5.6.2024 (TAMK), 6.6.2024 (Lapin amk) tai 7.6.2024 (Karelia)

Ilmoittautuminen päättynyt, opiskelupaikat täynnä.

Toteutus

Koulutusta toteuttavat Tapio Oy, Lapin ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Tampereen ammattikorkeakoulu.

Koulutuskokonaisuudet sopivat työn ohessa opiskeltavaksi. Toteutukseen sisältyy itseopiskeluna luettavia, katsottavia ja kuunneltavia materiaaleja. Lisäksi toteutukseen kuuluu maasto-opetusta, joka on mahdollista korvata erikseen sovittavalla tavalla. Oppimisympäristönä on Moodle. Katso tarkemmat opintojaksokuvaukset sivun lopusta.

Koulutus on osallistujalle ja työnantajalle maksutonta.

Koulutus sopii sinulle, jos

 • Työskentelet metsien parissa tai sinulla on metsiin liittyvä koulutustausta
 • Et tällä hetkellä suorita kokonaista tutkintoa (pois lukien yamk-tutkinnot tai tohtorin tutkinnot, joita opiskelevat voivat hakea koulutukseen)
 • Olet kiinnostunut metsien käytöstä ja ilmastonmuutoksesta
 • Haluat lisäpätevyyttä osaamiseesi
 • Etsit uusia uranäkymiä

Koulutuksen hyödyt

 • Olet mukana kehittämässä kestävää metsäalaa
 • Osaat hyödyntää uusinta tutkimustietoa työssäsi
 • Saat eväitä muiden metsäammattilaisten kanssa työskentelyyn ja metsänomistajien neuvontaan
 • Voit hyväksilukea osan opinnoista, jos hakeudut myöhemmin opiskelemaan metsätalousinsinööriksi

Ilmoittautuminen

Kumpaankin koulutuskokonaisuuteen ilmoittaudutaan erikseen. Voit ilmoittautua myös molempiin 10 op kokonaisuuksiin. Koulutuskokonaisuuksista on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Valitset ilmoittautuessasi, minkä ammattikorkeakoulun lähistöllä mieluiten kävisit koulutuksen maasto-opetusjaksot.

Paikkoja on runsaasti, mutta rajoitettu määrä. Ilmoittaudu hyvissä ajoin ja varmista opiskelumahdollisuutesi! Keskustele tarvittaessa etukäteen työnantajasi kanssa koulutukseen ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumisesi on sitova. Mikäli olet työtön, selvitäthän etukäteen opintojen vaikutuksen työttömyysturvaan TE-palveluista.

Ilmoittautuminen koulutuksiin on päättynyt.

Taustatietoa koulutuksesta

Koulutuskokonaisuudet järjestetään osana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa -koulutushankintaa, jonka tavoitteena on tukea ilmastokestävää metsätaloutta ja maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisätietoa 

Opintojaksot*

Monimuotoisuutta metsiin -kokonaisuus (10 op*)

1 op = n. 27 opiskelijatyötuntia

Metsien kasvun ja hiilensidonnan edistäminen – Johdanto metsien kestävään hoitoon ja käyttöön (1 op)  
12/2023–1/2024

Osion tavoitteena on antaa hyvä yleiskäsitys metsätalouden vaikutuksista metsäympäristöön ja metsien tarjoamiin eri ekosysteemipalveluihin. Osiossa käydään läpi keskeiset metsien kestävän käytön ja hoidon ohjeistot ja pohditaan, miten kestävyyden idea näkyy metsien käytön suunnittelussa ja toteutuksessa eri tarkastelutasoilla. Johdantojakson avauswebinaari pidetään 14.12.2023.

Toteutus: Webinaari, itseopiskelu

Metsien monimuotoisuuden edistämisen ekologiset perusteet (3 op) 
3–6/2024

Osiossa tutustutaan metsäekosysteemien toiminnan perusteisiin ja metsien monimuotoisuuden perustekijöihin metsä- ja suoluonnon näkökulmasta. Nämä liitetään metsien hoidon ja käytön kokonaisuuteen avaten taustoja ja perusteluja metsän- ja luonnonhoidon toimille ja suojeluratkaisuille.

Toteutus: Webinaarit (2), itseopiskelu, maasto-opetuspäivä

Metsien sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja metsätuhojen torjuminen (3 op) 
4–6/2024

Osion tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat Metsät ja ilmasto -teeman peruskäsitteistön, ymmärtävät metsien roolin hiilinieluina ja –varastoina, tuntevat ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen keskeiset mahdollisuudet metsätaloudessa sekä näiden toimien vaikutukset metsien muihin arvoihin.

Toteutus: Webinaarit (2), itseopiskelu, maasto-opetuspäivä

Metsien monimuotoisuuden edistämisen käytännön keinot (3 op)  
9–10/2024

Osiossa keskitytään metsien hoidon ja käytön suunnittelussa sekä toteutuksessa käyttökelpoisiin, monimuotoisuutta edistäviin keinoihin, joilla ehkäistään haitallisia luonto- ja ympäristövaikutuksia sekä edistetään luonnon monimuotoisuutta.

Toteutus: Webinaarit (3), itseopiskelu, maasto-opetuspäivä

Suometsät kuntoon -kokonaisuus (10 op*)

1 op = n. 27 opiskelijatyötuntia

Metsien kasvun ja hiilensidonnan edistäminen – Johdanto metsien kestävään hoitoon ja käyttöön (1 op)  
12/2023–1/2024

Osion tavoitteena on antaa hyvä yleiskäsitys metsätalouden vaikutuksista metsäympäristöön ja metsien tarjoamiin eri ekosysteemipalveluihin. Osiossa käydään läpi keskeiset metsien kestävän käytön ja hoidon ohjeistot ja pohditaan, miten kestävyyden idea näkyy metsien käytön suunnittelussa ja toteutuksessa eri tarkastelutasoilla. Johdantojakson avauswebinaari pidetään 14.12.2023.

Toteutus: Webinaari, itseopiskelu

Suometsien hoito (3 op)
3–5/2024

Osion tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys suometsien onnistuneista hoitoratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Puuston käsittelyn suunnittelussa tulee tarkastella kohteen vesitalouden tilaa, hakkuutavan vaikutusta pohjaveden tasoon ja ravinnetalouden hoitoa.

Toteutus: Webinaarit (2), itseopiskelu, maasto-opetuspäivä

Vesitalous suometsissä (3 op)
4–5/2024

Osiossa perehdytään siihen, miten puusto ja erilaiset metsien käsittelyvaihtoehdot vaikuttavat suometsän vesitalouteen, kasvihuonekaasupäästöihin, vesistövaikutuksiin ja ojien kunnostustarpeeseen. Lisäksi käydään läpi vesiensuojelua ja -rakenteita.

Toteutus: Webinaarit (2), itseopiskelu, maasto-opetuspäivä

Suometsien hoidon suunnittelutyö (3 op)
6/2024, 9/2024

Osio perehdyttää uuteen suometsien kestävän hoidon toimintamalliin, joka astuu voimaan uuden Metka-rahoituksen myötä. Toimintamalli kuvaa suometsänhoidon suunnittelun eri vaiheet lähtötietojen kartoituksesta vaikutusten arviointiin.

Toteutus: Webinaarit (2), itseopiskelu, maasto-opetuspäivä

*Pidätämme oikeuden opintojaksojen oppimistavoitteiden, toteutustapojen sekä aikataulujen tarkennuksiin.


Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja

 • Reetta Pilhjerta
 • Metsänhoidon asiantuntija
 • reetta.pilhjerta(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6085