Metsätalouden toimenpiteet aiheuttavat merkittävän osan vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormituksesta. Vaikutukset korostuvat etenkin alueilla, joilla on runsaasti ojitettuja metsiä. Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen johtamalla ojitusvesiä kuivuneille soille – Ojasta allikkoon -hankkeessa kehitetään toimintamalli vesiensuojelun tehostamiseen hyödyntämällä heikkotuottoisia ja kuivuneita soita. Hankkeessa tehdään pilottikohteille suunnitelmat vesien ohjaamisesta metsäojitusalueilta viereisille kuivuneille soille. Kohteiden valinnassa korostetaan alueellisen yhteistyön kehittämistä yksityisten maanomistajien kesken sekä yhteistyössä valtion omistamien maiden kanssa. Vesiensuojelun lisäksi näillä toimilla parannetaan suoalueiden vesitalouden luonnontilaisuutta ja edistetään metsätalouden ilmastokestävyyttä.

Tausta

Metsätalousmaiden ojitukset kuormittavat vesistöjä ja ojittaminen johtaa usein myös viereisten suoalueiden osittaiseen kuivumiseen. Metsätalouden ojitusten haitallisia vaikutuksia vesistöille voidaan ehkäistä johtamalla ojitusalueen vesiä reunoilta ojitetuille ja kuivuneille aapasoille, vähätuottoisille ojitetuille suoalueille, suojelusoille sekä vesiensuojelukosteikoiksi soveltuville käytöstä poistuville turvetuotantoalueille. Vesien ohjaaminen suoalueelle voidaan yhdistää ojien kunnostushankkeen yhteyteen tai toteuttaa erillisenä luonnonhoitohankkeena. Suoalue toimii pintavalutuskenttänä, mikä estää ravinteiden ja kiintoaineen kulkeutumista vesistöihin ja parantaa samalla suoalueen vesitaloutta. Vesien johtaminen soille on luonnonmukainen vesiensuojelukeino, jolla edistetään myös suoelinympäristöjen tilaa ja hillitään turpeen hajoamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Hanke kohdistuu Iijoen valuma-alueelle, jonka kokonaispinta-ala on 14 191 km². Iijoen valuma-alueella on runsaasti vesien palauttamiseen soveltuvia kohteita, joista useat sijaitsevat vesistöjen lähellä. Hankkeessa selvitetään etenkin yksityismailla sijaitsevia potentiaalisia vesienpalautuksen kohteita, sillä valtion maiden ohella yksityismailla on suuri potentiaali toimintamallin laajempaan käyttöönottoon.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää vesiensuojelumenetelmien käyttöönottoa alueellisesti yhteistyössä maanomistajien ja metsätaloustoimijoiden kanssa. Alueellisen pilotoinnin pohjalta kehitetään valtakunnallinen toimintamalli työn käytännön toteutuksesta, vaiheista, kustannuksista ja vaikuttavuudesta. Tähän mennessä muissa hankkeissa on kehitetty toimintamallia etenkin vesien palautukseen valtion mailta viereisiin suojelusoihin (mm. Suo-OHKE, Hydrologia-LIFE).

Toiminta

Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan paikkatietoaineistojen avulla Iijoen valuma-alueelta vesiensuojelun toimenpiteisiin soveltuvia kohteita. Tässä hyödynnetään myös aiempaa tietoa potentiaalisista kohteista. Hankkeeseen valitaan neljä pilottialuetta Iijoen valuma-alueelta. Pilottialueiden maanomistajiin ollaan yhteydessä ja selvitetään alustavaa kiinnostusta vesiensuojelutoimenpiteiden toteutukseen.

Kohteille tehdään maastokäynnit, joilla varmistetaan kohteiden soveltuvuus vesiensuojelutoimenpiteiden toteutukseen. Vesien johtamisen mahdollisuus ja viereisen metsätalousmaan riittävä kuivavara mitataan tasolaserin ja mittalatan avulla. Lisäksi verrataan dronella tuotetun korkeusmallin, maastomittausten ja paikkatietoaineistojen eroja vedenpalauttamisen suunnittelussa. Ennakkoon tehdyn paikkatietoanalyysin ja maastokäynnin perusteella suunnitellaan sijainnit johdeojille, jotta ojitussuunnittelijan on helppo hyödyntää tietoa käytännön toteutuksessa.

Hankkeessa painotetaan myös yhteistyötä maanomistajien kanssa. Pilottialueilla järjestetään yleisötilaisuuksia, joissa keskustellaan toimenpiteiden vaikutuksista ja alueellisista hyödyistä. Hankkeessa laaditaan käytännön etenemispolku soiden käyttämiseen metsätalouden vesiensuojelussa yhdessä metsätalouden toimijoiden ja Iijoen neuvottelukunnan kanssa.
Pilottialueilla toteutetuista toimista kootaan toimintamalli menetelmän vaiheista, toteutettavuudesta, kustannuksista ja vaikuttavuudesta. Toimintamallia jalkautetaan alueellisesti käytännön etenemispolun avulla vuoden 2022 aikana. Toimintamallia esitellään myös valtakunnallisessa yleisötilaisuudessa ja hankkeen tulokset viedään osaksi SUO-hankkeen toimintamallia sekä esitetään menetelmää metsänhoidon suosituksiin osana metsätalouden vesiensuojeluvalikoimaa.

Hyödynsaajat

Ojasta allikkoon -hanke auttaa erityisesti Iijoen toimijoita ottamaan käyttöön uuden eri tavoitteita yhteensovittavan mallin metsätalouden vesiensuojeluun. Toimintamallin alueellisen pilotoinnin myötä menetelmää voi jatkossa hyödyntää laajasti koko Suomessa. Hankkeessa tuotettavat aineistot tulevat vapaasti hyödynnettäviksi toimijoiden käyttöön.

Hankkeen kesto

Hanke alkoi 4.5.2021 ja se päättyy 15.11.2022.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen osarahoittajia ovat Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsähallitus Luontopalvelut ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Yhteistyökumppanit

Hanketta hallinnoi Iin Micropolis Oy ja sen osatoteuttajia ovat Tapio Oy ja Suomen Metsäkeskus. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Metsähallitus Luontopalvelut ja Metsähallitus Metsätalous Oy.

Lisätietoja

Asiantuntija Jani Antila, Tapio Oy, jani.antila(at)tapio.fi, puh. +358 50 472 6204
Hankkeen projektipäällikkö, Iijoen kehittämiskoordinaattori Lauri Rantala, Iin Micropolis Oy, lauri.rantala(at)micropolis.fi, +358 40 647 5475

 • Jani Antila
 • Asiantuntija
 • jani.antila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6006
 • Tarja Anttila
 • Asiantuntija
 • tarja.anttila(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6014
 • Samuli Joensuu
 • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
 • samuli.joensuu(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6015