Tuhkatie -hankkeen tavoitteena oli edistää tuhkan hyötykäyttöä maarakentamisessa, erityisesti metsäteiden ja muiden yksityisteiden rakentamisessa. Samalla hankkeella pyrittiin edistämään alueellista elinkeinotoimintaa ja luomaan tuhkaan liittyen liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke toteutettiin vuosina 2011 – 2014. Hankkeessa perustettiin syksyn 2011 aikana Karstulaan metsätien perusparannuskohteille 18 testitiepätkän sarja, yht. 4,4 km, jossa testattiin tuhkan ja kalliomurskeen erilaisilla seossuhteilla tuhkamurskerakenteiden käyttömahdollisuuksia tienrakennuksessa, erityisesti perusparannettavan tien pintamateriaalina. Testauksessa käytettiin myös tuhkapatjarakennetta murskekerroksen alla. Tiet rakennettiin käyttäen pääosin normaalia metsäteiden perusparannuksen tekniikkaa.

Rakentamisvaiheesta saadut kokemukset olivat hyviä. Tulokset osoittavat, että tuhkalla perusparannetut tiet paranevat kantavuudeltaan vuosien edetessä. Tulokset antavat viitteitä myös siitä, että käytetyllä tuhkamäärällä on merkitystä. Tuhka-murskeseoksista parhaimmat tulokset saatiin teillä, joissa käytettiin tuhkaa 15 – 20 paino %:a murskeeseen sekoitettuna. Hankkeen tuloksena voidaan todeta, että tuhkan käyttö muodossa tai toisessa tien rakenteissa parantaa tien kantavuutta perinteiseen pelkkään kalliomurskeeseen verrattuna. Tuhkapatjarakenteella toteutettu tie osoittautui jonkin verran kantavammaksi rakenteeksi kuin tuhka-murskeseoksella toteutettu tie.

Testikohteilla otetut pohja- ja pintavesinäytteet osoittavat, että tuhkan käyttö tienrakennuksen materiaalina ei merkitsevästi muuta pinta- tai pohjaveden laatua. Tuhkaa on siten mahdollista käyttää ympäristön kannalta turvallisella tavalla, kunhan varmistutaan tuhkan ympäristökelpoisuudesta sekä suunnitellaan ja toteutetaan tuhkaa sisältävä tierakenne ammattitaidolla. Tierungon kuivatuksesta on tärkeä huolehtia. TuhkaTie – hankkeen tuloksia on hyödynnetty päivitettäessä MARA-asetusta (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa; 591/2006).

Tuhkan käyttö tienrakennuksen materiaalina – ympäristövaikutusten seuranta, Tuhkatie –hankkeen seurantatulokset (pdf)

Lisätietoa

Johtava vesiensuojelun asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio Oy, samuli.joensuu(at)tapio.fi, puh. +358 40 534 1043