Summa-arvo metsän arvonmäärityksessä

Summa-arvomenetelmän taulukoista ajantasaiset tiedot metsän arvonmääritykseen, tila-arvioiden laadintaan ja vahingonkorvausten määrittämiseen.

Metsän arvonmääritys summa-arvomenetelmän aputaulukoiden avulla

Summa-arvomenetelmä on yleisin metsän arvonmäärityksessä käytettävä menetelmä. Sitä hyödynnetään esimerkiksi tila-arvioiden laatimisessa, perinnönjako- ja lahjoitustilanteissa, vahingonkorvausten arvioinnissa ja metsämaan lunastusarvon määrittämisessä. Summa-arvomenetelmässä metsän arvo muodostuu maapohjan ja taimikoiden arvosta, puuston hakkuuarvosta sekä puuston odotusarvosta. Maapohjan ja taimikoiden arvot sekä kasvatettavan puuston odotusarvokertoimet poimitaan summa-arvomenetelmän aputaulukoista, jotka on laskettu viimeksi vuonna 2013. Viimeisimmät julkaistut taulukot ovat ostettavissa Tapion kaupasta.

Seuraava päivitys taulukkoarvoihin on luvassa elokuussa 2020. Edellisen laskennan jälkeen metsiköiden kasvumallit ovat kehittyneet, sillä uusissa Motti-kasvumalleissa taimikoiden varhaiskehitys on parempien viljelymenetelmien ansiosta nopeampaa ja uusien tutkimusten mukaan kasvatettava puusto reagoi aiempia malleja voimakkaammin harvennusten tuomaan lisätilaan latvuskerroksessa. Yleisen hintakehityksen myötä myös taimikon perustamiskustannukset ovat kasvaneet ja eri puutavaralajeista saatavat kantohinnat ovat nousseet. Myös sijoitusmielessä maailma on muuttunut, sillä vaihtoehtoisista matalan riskin sijoituskohteista saatava korko on tällä hetkellä selvästi pienempi kuin muutama vuosi sitten.

Havainnekuva yksittäisen kuvion kokonaisarvon muodostumisesta erillisarvojen summana kiertoajan eri vaiheissa. Maan arvo, taimikon arvo ja odotusarvolisän suuruus on saatu diskonttaamalla tulevaisuudessa ennustetut tulot ja menot niiden nykyarvoon. Kasvatusmetsille lasketaan odotusarvoa, koska kiertoajan loppupuolella puuston arvokasvu ylittää selvästi koko kiertoajan keskimääräisen arvokasvun ja realistisen pääoman tuottovaatimuksen metsätaloudessa.

Tapion summa-arvotaulukoista kehitetään vuosittain päivittyvä palvelu

Summa-arvotaulukoiden laskenta perustuu alueittain, puulajeittain ja kasvupaikoittain laskettuihin metsiköiden mallikehityssarjoihin. Lähtökohtana kehityssarjojen laadinnassa on Metsänhoidon suositusten mukainen metsien käsittely. Taimikon perustamis- ja hoitotyöt, kasvatushakkuut sekä metsän uudistaminen simuloidaan suositusten mukaisesti. Tulevien kassavirtojen nykyarvon laskennassa käytettävän diskonttokoron suuruutta kalibroidaan kehityssarjojen sisäisten korkojen perusteella eri maantieteisiin ja eri kasvupaikoille sopivaksi.

Summa-arvotaulukoita hyödyntäen arvotetaan vuosittain suuri määrä metsämaan hehtaareja, joten taulukoilla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Aputaulukoiden sisältö vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi omistajaa vaihtavien metsätilojen tila-arvioihin ja metsänomistajien saamien vahingonkorvausten suuruuteen. Summa-arvomenetelmän selkein vahvuus on sen pedagoginen yksinkertaisuus muihin arvonmäärityksessä käytettäviin menetelmiin verrattuna. Lisäksi summa-arvon käytöllä on pitkät perinteet ja se on todettu lainvoimaiseksi menetelmäksi metsän arvon määrittämisessä Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja myöten.

Tiedon ajantasaisuuden varmistamiseksi Tapion summa-arvotaulukoista tulee jatkossa vuosittain päivitettävä palvelu, jossa metsänhoitotöiden kustannuksissa ja puutavaralajien kantohinnoissa tapahtuvat muutokset huomioidaan joka vuosi. Taulukoita hyödyntävät organisaatiot saavat lisenssihintaa vastaan päivitetyt taulukot vuosittain käyttöönsä ja voivat olla varmoja, että taulukoiden laskenta perustuu aina senhetkiseen hintatasoon. Taulukkoarvojen laskennassa hyödynnetään aina uusimpia ja luotettavimpia olemassa olevia valtakunnallisia metsiköiden kasvumalleja.

Uudistettu Summa-arvomenetelmän aputaulukot -palvelu julkaistaan elokuussa 2020. 

 • Lisätietoa
 • Mikko Niemi

  Metsätietoasiantuntija

  mikko.niemi(at)tapio.fi

  +358 40 593 9334

 • Mikko Lumperoinen

  Palvelualueen päällikkö, ratkaisut

  mikko.lumperoinen(at)tapio.fi

  +358 50 358 6020