FSC®-metsäsertifiointi yleistyy, koulutukselle on tarvetta

27.9.2018

FSC-metsäsertifioinnissa metsiä hoidetaan FSC:n periaatteiden ja kriteerien mukaan. Niiden toteutumista seurataan vuotuisissa auditoinneissa. Näin varmistetaan, että metsien hoito vastaa FSC:n tavoitteita. Suomalaiseen metsälainsäädäntöön verrattuna FSC asettaa useita lain minimivaatimukset ylittäviä vaatimuksia. Puun jäljitettävyys koko tuotantoketjun lävitse on oleellinen osa metsäsertifointia. Kuluttajille tulee voida todistaa, mistä puu on peräisin.

FSC:n perustamiskokous pidettiin Torontossa 1993. Suomen FSC-työryhmä järjestyi vuonna 2000, mutta kesti pitkään ennen kuin FSC-sertifioitu metsäpinta-ala lähti Suomessa kunnolla kasvuun. Sysäyksen kasvulle antoi UPM Metsä, joka hankki vuonna 2011 FSC-sertifikaatin merkittävälle osalle metsistään. Tällä hetkellä (9/2018) FSC-sertifioitua metsää on Suomessa noin 1,58 miljoonaan hehtaaria. Kansainvälistä FSC-perjantaita vietetään  28.9.2018. Päivän tarkoituksena on korostaa eettisiä ja ekologisia valintoja.

FSC-sertifiointi muuttaa käytäntöjä metsissä

Tapiolla on kattava kokemus FSC-sertifioinnin toteutuksesta Suomessa. Olemme kiertäneet arvioimassa satoja FSC:n vaatimusten mukaisia metsänhoito- ja hakkuutyömaita eri puolella Suomea sekä toteuttaneet aiheeseen liittyviä koulutuksia niin metsänomistajille kuin metsäalan ammattilaisille.  Aiheesta lisää täällä:  Metsän- ja luonnonhoidon laadunseuranta

“Käytännön kokemuksesta voimme todeta, että FSC on muuttanut käytäntöjä niissä metsissä, joissa se on otettu käyttöön. Vaikka eroa perinteisempään metsän käsittelyyn ei tieltä kuljettuna heti huomaisikaan, niin tarkempi tarkastelu esimerkiksi rantametsien käsittelyyn ja harvennushakkuiden jäävään puustoon nostavat eroja esille.” sanoo Kalle Vanhatalo Tapiosta.

“Sertifioitu puu on todistus siitä, että puu on kestävästi tuotettu. Sertifioidun puun kysyntä on kovassa kasvussa”, sanoo Henry Schneider Tapiosta.

FSC-metsäsertifioinnin keskeisiä vaatimuksia metsätalouden toimenpiteisiin

  • Metsätaloutta harjoitetaan suunnitelmallisesti ja metsäsuunnitelma pidetään ajan tasalla.
  • Metsänomistaja säästää vähintään 5 % metsämaasta kokonaan metsätalouden ulkopuolelle luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
  • Metsänomistaja jättää vesistöjen (mukaan lukien merenrannat) sekä purojen ja lähteiden ympärille suojavyöhykkeet, joita ei käsitellä.
  • Harvennuksissa ja taimikonhoidossa säilytetään 10 %:n lehtipuuosuus.
  • Metsänomistaja jättää uudistushakkuukuviolle pysyvästi keskimäärin vähintään 10 järeää elävää säästöpuuta hehtaaria kohden sekä tietyt monimuotoisuuden kannalta arvokkaat elävät puut.
  • Metsänomistaja jättää määritellyt arvokkaat elinympäristöt ja eräät lajiensuojelun kannalta erityisen tärkeät kohteet metsätalouden ulkopuolelle. Näitä ovat esimerkiksi kaikki vesistaloudeltaan luonnontilaset korvet, rämeet, nevat, letot ja metsäluhdat.

 

”Tällaiset vanhat puujättiläiset jätetään FSC-metsissä koskematta.”

Tapio kouluttaa FSC-metsäsertifiointia

Räätälöidyt FSC-koulutukset  ja -webinaarit

Tapio järjestää räätälöityjä koulutuksia asiakkaan toivomuksen mukaan, olipa kysymyksessä tunnin kertauskurssi, usean kerran webinaari tai seminaari. Kysy koulutuksistamme!

Verkkokurssit itseopiskeluun

Sertiseriffi FSC Toteuttaja -verkkokurssi on saanut paljon kiitosta sen innostavasta tavasta opastaa FSC:n saloihin.  Sertiseriffi Toteuttaja-kurssi on tarkoitettu metsureille, metsäkoneenkuljettajille ja metsänomistajille.  Kurssilla esitellään selkeät työohjeet metsätöiden tekemiseen FSC:n tuomien ympäristövaatimusten mukaisesti.

Sertiseriffi FCS Neuvoja -verkkokurssi on tarkoitettu metsäasiantuntijoille, metsäneuvojille, puunostajille sekä metsäsuunnittelijoille. Kurssilla käydään läpi FSC:n metsätaloudelle asettamat vaatimukset. Kurssilta saa ajanmukaiset tiedot ja taidot FSC-sertifioidussa metsässä toimimisesta sekä osaamistodistuksen.

Metsäosaajan perustyökalut

Maastotaulukot-mobiilisovellus auttaa olitpa metsässä, autossa tai toimistossa.  Maastotöissä olemme huomanneet, että kovinkaan asiantuntija ei muista kaikkea. Tähän tarpeeseen olemme laatineet kätevät palvelut, joilla tarvittavat tiedot tarkistaa nopeasti vaikka omasta puhelimesta. Tapio Maastotaulukoista löytyy muun tiedon lisäksi koottuna keskeiset FSC:n mukaiset luonnonhoidon vaatimukset. Uuden hakutoiminnon avulla tieto löytyy helposti.

Tapio Metsänhoitokortistostosta   löytyy kattavasti tietoa FSC:stä —  ja muista tärkeistä metsäaiheista

Tapion laadunarviointia syyskuussa 2018