Metsäammattilaisille suometsänhoidon koulutusta ja osaamiskoe

5.11.2020

Uutta Suometsäosaaja-koulutusta ja osaamiskoetta valmistellaan Tapiossa. Suometsäosaaja-hankkeen tavoitteena on saada suometsänhoidon parhaat käytännöt laajalti käyttöön sekä vahvistaa ja monipuolistaa metsäammattilaisten suometsäosaamista. Osaamisen todentaminen liittyy tulevaan metsätalouden kannustejärjestelmään, joka edellyttää hankesuunnittelijalta näyttöä suometsien hoidon osaamisesta sekä toimenpiteiden ympäristövaikutusten hallinnasta.

Metsäammattilaisten suometsänhoidon osaamista vahvistetaan jatkossa koulutuksella ja mitataan osaamiskokeessa. Tapiossa valmisteltava suometsäosaajan koulutuskokonaisuus ja osaamisen todentaminen liittyy tulevaan metsätalouden kannustejärjestelmään. Kannustejärjestelmää pohtiva työryhmä tullee esittämään, että hankesuunnittelijalta edellytettäisiin näyttöä suometsien hoidon osaamisesta sekä toimenpiteiden ympäristövaikutusten hallinnasta. Tapio järjesti lokakuun alussa metsäalan sidosryhmien kanssa työpajan, jossa käsiteltiin suometsäosaajan koulutukseen sopivaa mallia ja osaamisvaatimuksia.

“Kannustejärjestelmää pohtivan työryhmän työ on vielä kesken, mutta tämänhetkisen luonnoksen mukaan suometsähankkeiden suunnittelijoilta edellytetään jatkossa osaamisen todentamista suometsien käsittelyn vaihtoehdoista, luonnonhoidosta ja vesiensuojelusta”, sanoo maa- ja metsätalousministeriön johtava asiantuntija Niina Riissanen.

Suometsien hoito vaatii erityisosaamista

Suometsien hoito on kivennäismaihin verrattuna monisyisempää, koska puuston käsittelyssä ja metsän uudistamisessa on luonnon monimuotoisuuden ohella erityisesti huomioitava vesitalous ja ravinnetalous, toimenpiteiden ilmasto- ja vesistövaikutukset sekä kivennäismaista poikkeavat puunkorjuuolosuhteet. Tällaisen kokonaisuuden hallitseminen vaatii monipuolista ammattitaitoa, jonka kehittämiseen suometsäosaaja–hankkeessa haetaan ratkaisua. Uuden metsätalouden kannustejärjestelmän (METKA) valmistelussa on kiinnitetty huomiota ojastojen kunnostuksia, vesiensuojelua ja terveyslannoituksia suunnittelevien henkilöiden riittävään osaamiseen ja sen todentamiseen. Ammattitaidon varmistamiseksi tarvitaan soveltuvaa koulutusta ja näyttö osaamisesta. Koulutusta on tarjottava myös suometsissä työskenteleville koneenkuljettajille ja toteutusvaiheen työnjohdolle.

”Koulutuksella ja osaamisen todentamisella tulee olemaan huomattava merkitys suometsien luonnon monimuotoisuuden säilymiseen, metsätalouden vesiensuojeluun ja ilmastonmuutoksen hillintään. Lisäämällä ymmärrystä eri toimenpiteiden vaikutuksesta suometsiin ja ottamalla käyttöön parhaat käytännöt metsänhoidossa voidaan samalla vaikuttaa myös suometsien käytön yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen”, sanoo johtava asiantuntija Kati Kontinen Tapiosta.

”Jotta voimme hyväksyttävästi ja kokonaiskestävästi toimia suometsissä, täytyy toimijoiden olla hyvin koulutettuja ja tietoisia kulloisten toimenpiteiden vaikutuksista. Vain tällä tavalla pääsemme hyväksyttävään lopputulokseen”, toteaa metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Suometsäosaaja-hankkeen työpaja

Suometsien hoidon osaamiskokonaisuuden hallintaan kehitetään mallia. Suometsäosaaja–hankkeen työpajassa esiteltiin suometsien hoidon osaamistarpeiden taustaselvitys metsäalan toimijoille ja koottiin heiltä kehittämisehdotuksia osaamisen todentamisen ratkaisuihin sekä koulutusten järjestämiseen. Tapiossa kootun taustaselvityksen lisäksi työpajan osallistujille esiteltiin Suomen metsäkeskuksen tarjoamia suometsänhoidon paikkatietoaineistoja ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) vetämässä hankkeessa tuotettavaa suometsien kestävän hoidon suunnittelumallia. Niina Riissanen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoi metsätalouden kannustejärjestelmän valmistelusta sekä Koneyrittäjät ry, Otso Metsäpalvelut Oy, METO Metsäalan yrittäjät ry ja Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme esittivät toimijapuheenvuorot sujuvasta suometsäosaamisen todentamisen käytännöistä.

”Työpajassa oli noin 20 osallistujaa eri organisaatioista ja keskustelu kävi todella vilkkaana. Saimme hyviä näkemyksiä jatkotyöstämiselle. Teemme erittäin tiivistä yhteistyötä Suo-hankkeen toimijoiden Luonnonvarakeskuksen, Suomen Metsäkeskuksen, Geologian tutkimuskeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa, jotta saamme koulutuksista ja osaamisen todentamisesta mahdollisimman toimivan”, toteaa johtava asiantuntija Kati Kontinen Tapiosta.

Tämän vuoden aikana Tapiossa työstetään suometsäosaajan koulutuksen tarkempi sisältö ja koulutusaineistot. Vuoden 2021 aikana valmistellaan osaamiskokeen sisältö ja toteutustapa. Hanke toteuttaa Kansallinen metsästrategia 2025:n ja hallitusohjelman maankäyttösektorin ilmastotavoitteita ja sitä rahoittaa  maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoa

Suometsosaaja-hanke
Metsätalouden kannustejärjestelmän (METKA)
Projektipäällikkö, johtava asiantuntija Kati Kontinen, puh. 050 591 7456, kati.kontinen(at)tapio.fi
Asiantuntija Ari Nieminen, Tapio, puh. 040 718 2595, ari.nieminen(at)tapio.fi

Tapion ja maa- ja metsätalousministeriön logot

  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047