Metsänhoidon suosituksia päivitettiin jatkuvan kasvatuksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta

17.6.2019

Maa- ja metsätalousministeriön ja Tapio Oy:n yhteistiedote 17.6.2019

Metsien kasvatus- ja käsittelytapoja on tarve monipuolistaa, jotta metsänomistajien erilaisiin tavoitteisiin voidaan vastata aiempaa paremmin. Ilmaston lämpenemiseen varautuminen vaatii puolestaan metsänhoidolta suunnitelmallisuutta ja aktiivisuutta. Metsänhoidon suosituksia on nyt päivitetty molempien asiakokonaisuuksien osalta.

Metsänhoidon suositukset ovat metsä-, ympäristö- ja energia-alan toimijoiden yhdessä laatima, vapaaehtoisesti noudatettava ohjeistus metsänhoidon perusteista ja menetelmistä. Suositukset tarjoavat metsien käsittelyyn erilaisia vaihtoehtoja, joista metsänomistaja voi kulloinkin valita itselleen sopivimman. Suosituksilla kannustetaan metsänomistajia metsien aktiiviseen, monipuoliseen ja kestävään käyttöön, ja niitä päivitetään jatkuvasti Tapio Oy:n johdolla uusimpien kokemusten ja tutkimustiedon perusteella.

”Metsänhoidon suositukset on mainittu myös tuoreessa hallitusohjelmassamme. On hienoa, että parhaiksi havaitut käytännöt saadaan suositusten avulla nopeasti metsänomistajien ja metsäammattilaisten tietoisuuteen. Kiitos kaikille päivitystyöhön osallistuneille. Nyt jos koska eri intressitahot on tärkeää saada säännöllisesti saman pöydän ääreen keskustelemaan hyvästä metsänhoidosta ja sen käytännön toteutuksesta”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Jatkuva kasvatus sopii parhaiten turvemaille

Jatkuvaan kasvatukseen liittyvä ohjeistus lisättiin Metsänhoidon suosituksiin vuonna 2014 metsälain uudistamisen yhteydessä. Suosituksissa kuvataan muun muassa sitä, mitä eri tekijöitä on hyvä ottaa huomioon kasvatustapaa valittaessa. Metsänomistajan omat tavoitteet ja arvostukset sekä metsän ominaisuudet määrittävät sen, miten metsää kannattaa hoitaa ja käyttää.

Jatkuvaan kasvatukseen liittyviä suosituksia tarkennettiin nyt erityisesti turvemaiden ja männyn ylispuukasvatuksen osalta. Parhaimpia kohteita jatkuvan kasvatuksen soveltamiseen ovat juuri turvemaat. Ylispuukasvatus, jossa siemenpuita jätetään tavallista enemmän, sopii puolestaan suositusten mukaan hyvin valtaosalle männyn kasvupaikkoja.

“Uudistuneet suositukset jatkuvan kasvatuksen menetelmistä tulevat hyvään aikaan. Menetelmät kiinnostavat, joten on tärkeää, että saatavilla on uusimpaan tutkimukseen sekä käytännön kokemuksiin pohjautuvaa tietoa”, sanoo neuvotteleva virkamies Satu Rantala maa- ja metsätalousministeriöstä.

Metsätuhoja voidaan ehkäistä hyvällä metsänhoidolla

Ilmaston muuttuminen aiempaa lämpimämmäksi ja sään ääriolosuhteiden voimistuminen lisäävät olennaisesti riskiä metsätuhoihin. Tuhoriskiä voidaan kuitenkin pienentää suunnitelmallisella ja aktiivisella metsänhoidolla, jossa tavoitteeksi asetetaan metsien monipuolisesta puu- ja eläinlajistosta sekä puuston terveydestä huolehtiminen. Elinvoimainen ja monimuotoinen metsä kestää paremmin myrskyjä ja kuivuusjaksoja ja on myös vastustuskyvyltään parempi erilaisia tuholaisia kohtaan.

“Muuttuva ilmasto tuo haasteita ja mahdollisuuksia metsänhoitoon. Nyt tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uusia keinoja. Meidän on syytä varautua ilmaston lämpenemisen aiheuttamiin muutoksiin, kuten tuhoriskien kasvuun ja puunkorjuuolojen vaikeutumiseen. On ilmastoviisasta ennakoida muuttuvat olosuhteet metsänhoidossa”, sanoo neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen maa- ja metsätalousministeriöstä

Metsänhoitosuositukset ovat osa Kansallisen metsästrategian toteutusta, ja niiden ylläpitoa ja päivittämistä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Päivitetty julkaisu löytyy osoitteesta Metsanhoitosuositukset.fi

Aiheesta lisää:

Ilmastonmuutokseen sopeudutaan metsiä hoitamalla – Metsänhoidon suositukset 2019
Jatkuva kasvatus tarjoaa kiinnostavan vaihtoehdon – Metsänhoidon suositukset 2019

Lisätietoja:

Satu Rantala, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö, 0295162045 , satu.rantala@mmm.fi
Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies , maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2162, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Olli Äijälä, Metsänhoidon suositusten ohjausryhmän puheenjohtaja, liiketoimintajohtaja, Tapio Oy, 040 582 9676, olli.aijala@tapio.fi

Metsänhoidon suositukset 2019 – nyt uutta

Metsänhoidon suositukset kokoaa parhaat keinot suomalaisen metsän kestävään hoitoon. Suositukset tarjoavat metsänomistajalle perusteita metsänhoidon ja -käytön valintoihin. Alan ammattilaiset hyödyntävät käytännön toimenpidesuosituksia, joilla metsänomistajan tavoitteet toteutetaan menestyksekkäästi. Suositukset ovat riippumattomia ja perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen. Ne on laadittu Tapiossa laajassa yhteistyössä metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Metsänhoidon suositukset on osa Kansallisen metsästrategian toteutusta. www.metsanhoitosuositukset.fi