Metsänhoidon suosituksilla lisäpotkua metsitykseen

26.4.2021

Metsitystä koskevat metsänhoidon suositukset on päivitetty. Niissä kerrotaan aiempaa yksityiskohtaisemmin, miten joutoalueiden metsitys voidaan toteuttaa. Mahdollisuus saada toteutukseen valtion tukea on lisännyt kiinnostusta metsitykseen.

Metsityksessä perustetaan uusi metsä puuttomalle, muussa kuin metsätalouden käytössä olleelle alueelle. Se tuottaa uutta kasvavaa puustoa, joka sitoo hiiltä ja hillitsee näin ilmastonmuutosta. Puiden ansiosta hiiltä sitoutuu sekä puuainekseen että maaperään. Ojitetut turvemaat, kuten viljelystä poistuneet pellot ja turvetuotannosta vapautuneet alueet ovat puuttomina merkittäviä hiilidioksidin päästölähteitä.

Metsitys on vaativa työ, joka kannattaa suunnitella huolellisesti. Tavanomaisten metsänuudistamistöiden lisäksi siinä joudutaan usein panostamaan vesitalouden säätelyyn, ravinteisuuden hoitoon ja rikkakasvien torjuntaan. Suosituksissa on kuvattu eri kasvupaikkojen metsitysketjut sekä tilanteita, joissa muu käyttö on metsitystä parempi vaihtoehto esimerkiksi alueen luonto- tai kulttuuriarvojen vuoksi.

Metsänhoidon suositukset auttavat metsänomistajia ja metsäammattilaisia metsityksen toteutustavan suunnittelussa. On tärkeää, että metsitettäväksi valitaan kohteita, joissa on parhaat edellytykset onnistua kohtuullisella työmäärällä. Yksityisille metsänomistajille myönnettävä metsitystuki on kiinteä, eli se perustuu keskimääräisiin hehtaarikohtaisiin kustannuksiin. Jos kohde on työläs, omarahoituksen osuus voi muodostua suureksi.

Suositusten sähköinen palvelu käytössäsi

Kaikki metsänhoidon suositukset ovat saatavissa Tapion tuottamasta sähköisestä palvelusta. Ruotsinkielinen versio suosituskokonaisuudesta on tarkoitus julkaista alkusyksystä 2021. Lisätietoja joutoalueiden metsitystuesta ja tuen hakemisesta saa Suomen metsäkeskuksesta.

Tapio on koonnut päivitetyt suositukset yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen kanssa. Työtä on ohjannut laaja asiantuntijajoukko metsä- ja ympäristöalan organisaatioista.

Metsänhoidon suositukset kokoavat parhaat keinot suomalaisen metsän kestävään hoitoon. Metsänhoidon suositukset perustuvat tieteellisiin tutkimustuloksiin ja käytännön metsätaloudessa saatuihin kokemuksiin tuloksekkaasta ja vastuullisesta metsänhoidosta. Metsänhoidon suositukset ovat maa- ja metsätalousministeriön tarjoama palvelu suomalaiselle metsätaloudelle ja osa kansallisen metsästrategian tavoitteiden toteutusta.

Tutustu: https://metsanhoidonsuositukset.fi

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067