Nya rekommendationer för skogsvård hjälper skogsägarna att göra mer klimatsmarta beslut

1.3.2023

Klimatsmart skogsvård handlar att nyttja skogen för att bromsa upp klimatförändringen och att anpassa skogsbruket till ett klimat i förändring. De nya rekommendationerna för skogsvård hjälper skogsägarna och dem som erbjuder skogstjänster att fatta beslut som grundar sig på bästa tillgängliga kunskap. Rekommendationerna har publicerats på både svenska och finska.

Klimatfrågorna får allt större synlighet i det vardagliga arbetet inom det finländska skogsbruket. Det här gäller just nu i synnerhet kolbalansen: hur skogen binder, frigör och lagrar kol.

– Senast vi hade en lika stor förändring var då nya naturvårdsmetoder togs i bruk i stor skala för 30 år sedan. Mångfalden i naturen spelar en central roll också i det klimatsmarta skogsbruket. Det är de friska och livskraftiga skogarna som klarar sig bäst i ett föränderligt klimat berättar VD Anne Ilola från Tapio.

I rekommendationerna för skogsvård ingår nu de allra senaste forskningsrönen om klimataspekterna i skogsvården: hur klimatet påverkar skogarnas tillstånd och tillväxt och vilka risker vi kan räkna med i framtiden. Råden är praktiskt inriktade och gör det lättare att fatta långsiktiga beslut gällande skogsvården. Rekommendationerna har översatts av Romi Rancken, som också fungerar som lektor i skogsbruk vid Yrkeshögskolan Novia och Hämeen ammattikorkeakoulu.

Olika strategier för att bromsa klimatförändringen

Skogsägarna uppmuntras att göra sådana prioriteringar som ligger i linje med de egna värderingarna och som lämpar sig för den egna skogen. Alternativ som förs fram är att lagra kol i produkter eller skogen, eller att gå in för en modell där man i högre grad tar i beaktande också andra mål som ekonomi, naturvärden och rekreationsbruk. Prioriteringarna kan variera från en skogsfastighet till en annan eller mellan olika bestånd. Det lönar sig att sprida riskerna.

Torvmarksskogarna står i en nyckelposition i det klimatsmarta skogsbruket. Huvuddelen av kolförrådet i dem finns i marken, och det är viktigt att reglera av utsläppen både i atmosfären och i vattendragen. På en del objekt kan kontinuerlig beståndsvård utgöra en lösning, både med tanke på klimatet och vattenvården. Rekommendationerna för olika skogsvårdsåtgärder har förnyats, både beträffande beståndsvård trädskiktsvis och kontinuerlig beståndsvård. Restaureringen av torvmarker behandlas också mer djupgående än tidigare.

Skogarnas roll som kolsänka och kolförråd kan stärkas på olika sätt

I rekommendationerna beskrivs beprövade metoder för att stärka skogarnas tillväxt och roll som kolsänka, parallellt med färska forskningsrön om saken. Skogsvårdsmetoder som förs fram för att åstadkomma en hög virkesproduktion och kolbindning är en snabb och väl utförd förnyelse, utnyttjande av resultaten av skogsträdsförädling, blandskogsbruk, i tid utförda gallringar samt gödsling.

Som ett alternativ för att snabbt öka skogens kolbindning och kolförråd föreslås att minska avverkningsmängderna. Den här metoden ger bäst resultat på objekt där virkesproduktionen också i andra avseenden stöter på utmaningar.

Ett nytt sätt att öka kolförrådet i ett bestånd är att förlänga omloppstiden genom att skjuta upp avverkningar på objekt där det detta är möjligt. Kolförrådet på outnyttjad mark kan likaså fås att öka genom att beskoga marken. Hur det här bäst kan göras beskrivs i rekommendationerna, tillsammans med rekommenderade åtgärdskedjor. En ny artikel om skogsskydd ingår också.

– Rekommendationer för skogsvård presenterar en rad metoder med vars hjälp en skogsägare kan stärka kolsänkan och bygga på kolförrådet i sin skog och samtidigt få avverkningsintäkter. Målsättningarna måste ändå samordnas på fastighetsnivå, eftersom alla mål inte samtidigt kan nås i alla bestånd, konstaterar Kalle Vanhatalo, koordinator för skogsvårdsrekommendationerna på Tapio.

Nödvändigt med anpassning till klimatförändringen

Att det förekommer naturliga störningar i skogen är normalt. Klimatförändringen för emellertid med sig en ökad risk för skogsskador. Det finns därför allt större anledning att förebygga och bekämpa skogsskador och att se till att skogen återhämtar sig om det uppstår skador.

– Varje skogsägare bör i första hand se till att skogen är frisk och livskraftig, säger Tapios klimatexpert Tiina Törmänen.

Ett av de bästa sätten att anpassa skogen till klimatförändringen är att se till att där växer flera olika trädslag. I granbestånd kan till exempel ett inslag av vårtbjörk och tall göra det lättare för granen att klara av torra perioder. Vi ska komma ihåg att dagens plantor är 2070-talet skog. Skogsägaren behöver bereda sig på klimatförändringen redan idag.

Fyra åtgärder för en välmående skog i ett föränderligt klimat

  1. Förutse, följ upp och bygg beredskap. Använd skogsdata för att ta reda på hurdana ståndorter du har i din skog och bedöm hur de kan komma att förändras under de kommande 50 åren. Välj vilka trädslag som lämpar sig för de här ståndorterna. Var medveten om vilka skadegörare skogen kan komma att bli utsatt för. Följ med skogens hälsa. Bered dej på skador på förhand.
  2. Gynna blandskogar. Odla gran tillsammans med björk eller tall. Kontrollera planttätheten och utnyttja naturligt plantuppslag för att uppnå målsatt täthet. Undvik att plantera gran på platser som är utsatta för torka. Skogen blir mer livskraftig och alla bruksformer drar nytta av en skog rik på biologisk mångfald.
  3. Se till att plantorna växer bra. Utför markberedningen så fort som möjligt efter förnyelseavverkningen. Använd förädlat frö eller plantor vid skogsodling. Utför slyröjningen enligt rekommendationerna.
  4. Sprid riskerna. Förvalta din skogsegendom som en helhet. Satsa på mångsidighet, både när det gäller metoder, trädslag och skogens struktur.

Tilläggsinformation

För mer information, kontakta Kalle Vanhatalo, Tapios koordinator för rekommendationer för skogsvård, kalle.vanhatalo@tapio.fi, 029 432 6067

Sammanställning av de nya rekommendationerna för skogsvård: rekommendationerforskogsvard.fi, Klimatsmart skogsvård

Rekommendationer för skogsvård kombinererar forskningsrön och praktisk erfarenhet från fältet i ett kompakt kunskapspaket för det hållbara skogbruket. De utarbetas i ett brett samarbete mellan forskare, experter och aktörer inom skogs-, miljö- och klimatsektorerna. Tapio koordinerar uppgörandet och underhållandet av rekommendationerna, och arbetet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Rekommendationerna för ett klimartsmart skogsbruk förnyades under åren 2020-2022 som en del av verkställandet av den nationella skogsstrategin och klimatlösningarna inom markanvändningssektorn.