Auditoinnit

Ari Nieminen, Asiantuntija

Auditoimme yritysten ja aliurakoitsijoiden johtamisjärjestelmiä, toimintatapoja sekä vastuiden hoitamista. Palvelumme sopii kaikille metsäalan pk-yritykselle, jotka tarvitsevat riippumattoman osapuolen arvioinnin omasta tai aliurakoitsijoidensa toiminnasta.

Tapion auditointipalvelu sopii kone- ja metsäpalveluyrityksille, puunhankintayrityksille, metsänhoitoyhdistyksille ja julkisyhteisöille. Palvelua voidaan myös toteuttaa yritysten alihankintakumppannien arviointiin.

Yrityksen toiminnan ja johtamisjärjestelmän auditointi

Yrityksen toiminnan ja johtamisjärjestelmän auditointi on määrämuotoinen ja objektiivinen arviointi yrityksen johtamisesta ja menettelytavoista. Auditointi todentaa, täyttääkö yritys toiminnalle asetetut vaatimukset, jotka voivat perustua esimerkiksi:

 • toimialalla yleisesti hyväksyttyihin auditointikriteereihin
 • yrityksen omaan toiminta- tai johtamisjärjestelmään
 • asiakkaiden edellyttämiin laatukriteereihin, ohjeisiin ja alihankintapalvelujen sopimusehtoihin.

Tapion tekemät yritysauditointipalvelut perustuvat ensisijaisesti metsäurakoinnin yhtenäisiin auditointikriteereihin. Auditointi koostuu auditoijan tekemästä yrityskäynnistä ja haastatteluista, tutustumisesta yrityksen toimintakäsikirjaan, työohjeisiin ja sopimuskäytäntöihin sekä lakisääteisten velvoitteiden dokumentteihin.

Yritys saa auditoinnista raportin, jolla se voi todentaa auditointivaatimusten toteutumisen. Auditointiraportti sisältää myös koosteen mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ja auditoijan havainnot keskeisistä kehittämistarpeista.

Alihankkijoiden toiminnan todentaminen

Palvelullamme voidaan varmistaa, että alihankintakumppanit menettelevät säädösten ja alan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Säännöllinen auditointi varmistaa, että alihankintakumppanit toimivat tilaajan edellyttämien toimintatapojen mukaisesti. Palvelu myös tukee alihankintayritysten tavoitteellisesta kehittämisestä.

Tapion auditointipalvelu on metsäkone-, puutavaran kaukokuljetus- ja metsäpalveluyritysten erikoispiirteet huomioiva. Auditoinnit voidaan tehdä metsäalan yhtenäisillä auditointikriteereillä tai laatia auditointipalvelun tilaajalle yrityskohtaiset auditointikriteerit, joissa huomioidaan esim. urakointisopimuksen ja tilaajan työlajiohjeiden vaatimukset.

Tapio raportoi auditoinnit tilaajan kanssa sovittavan käytännön mukaisesti.

Ulkomaisen työvoiman auditointi

Ulkomaisen työvoiman käyttämisessä metsäalan töissä tulee huolehtia työnantajaa ja työn tilaajaa koskevien velvoitteiden toteutumisesta. Auditointi todentaa tilaajavastuulain velvoitteiden ja suomalaisen työlainsäädännön toteutuminen ulkomaisen työvoiman käytössä. Yritysten on noudatettava yleissitovaa työehtosopimusta ja varmistettava työntekijöidensä työnteko-oikeus Suomessa. Työntekijöiden asianmukaiset työ- ja asumisolosuhteet, työturvallisuuden ohjeistuksen noudattaminen ja osaaminen voidaan todentaa työntekijöiden haastatteluilla ja työmaakäynnillä.

Auditointikriteereissä voidaan huomioida yleisten ulkomaista työvoimaa koskevien kriteerien lisäksi yrityskohtaisia tarpeita, kuten työohjeet ja urakointisopimusehdot sekä mm. metsäsertifioinnin vaatimukset.

Tutustu töihimme

Tapiolla on monipuolinen kokemus metsäalan pk-yritysten toiminnan auditoinneista ja yritysten laatutyön kehittämistä. Tutustu, kuinka auditointi todentaa yrityksen toiminnan laatua.

 • Olemme tehneet metsäkoneyritysten, puutavaran kaukokuljetusyritysten ja metsäpalveluyritysten toimittaja-auditointeja Stora Enso Metsälle jo kymmenen vuoden ajan.
 • Tapio on kehittänyt metsäalan pk-yritysten auditointiprosessia ja -kriteerejä Metsätehon koordinoimassa projektissa.
 • Tapio toteutti vuonna 2021 auditoinnin ulkomaisen työvoiman käytön velvoitteiden toteutumisesta Tornatorin sopimusyrityksissä.

Ota yhteyttä

Sovi palvelun tarkemmasta esittelystä!

 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067
 • Ari Nieminen
 • Asiantuntija
 • ari.nieminen(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6047