Summa-arvotaulukot

Summa-arvotaulukoista saat ajantasaiset tiedot metsän arvonmääritykseen, tila-arvioiden laadintaan ja vahingonkorvausten määrittämiseen. Tapion summa-arvotaulukot myydään vuosilisenssillä. Yksityiset metsänomistajat voivat tilata vuosilisenssin Tapion verkkokaupasta.

Metsän arvonmääritys summa-arvomenetelmän aputaulukoiden avulla

Summa-arvomenetelmä on yleisin metsän arvonmäärityksessä käytettävä menetelmä. Sitä hyödynnetään esimerkiksi tila-arvioiden laatimisessa, perinnönjako- ja lahjoitustilanteissa, vahingonkorvausten arvioinnissa ja metsämaan lunastusarvon määrittämisessä. Summa-arvomenetelmässä metsän arvo lasketaan neljän omaisuusosan erillisarvojen summana: maapohjan arvo, taimikon odotusarvo sekä kasvatusmetsien hakkuu- ja odotusarvo. Summa-arvomenetelmän suosio perustuu sen pitkään historiaan, soveltamisen helppouteen sekä pedagogiseen yksinkertaisuuteen.

Havainnekuva yksittäisen kuvion kokonaisarvon muodostumisesta erillisarvojen summana kiertoajan eri vaiheissa. Maan arvo, taimikon arvo ja odotusarvolisän suuruus on saatu diskonttaamalla tulevaisuudessa ennustetut tulot ja menot niiden nykyarvoon. Kasvatusmetsille lasketaan odotusarvoa, koska kiertoajan loppupuolella puuston arvokasvu ylittää selvästi koko kiertoajan keskimääräisen arvokasvun ja pääoman tuottovaatimuksen metsätaloudessa.

Tilaa vuosilisenssi organisaatiosi käyttöön

Tiedon ajantasaisuuden varmistamiseksi Tapion summa-arvotaulukot myydään vuosilisenssillä, joka oikeuttaa soveltamaan taulukoiden tietosisältöä kaupallisessa käytössä sopimuksessa rajoitetun ajan. Lisenssin hankkineet organisaatiot saavat päivitetyt taulukot vuosittain käyttöönsä ja voivat olla varmoja, että taulukoiden laskenta perustuu aina puukauppojen ja metsänhoitotöiden senhetkiseen hintatasoon. Taulukkoarvojen laskennassa hyödynnetään aina uusimpia ja luotettavimpia olemassa olevia valtakunnallisia metsiköiden kasvumalleja.

Yksityiset metsänomistajat voivat tilata vuosilisenssin Tapion verkkokaupasta.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Nimi(Pakollinen)
Kirjoita tähän yhteydenottosi aihe
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
  • Esko Välimäki
  • Metsätietopalveluiden päällikkö
  • esko.valimaki(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6079

Tapion summa-arvotaulukot vuosittain päivitettynä

Summa-arvotaulukoiden laskenta perustuu alueittain, puulajeittain ja kasvupaikoittain laskettuihin metsiköiden mallikehityssarjoihin. Lähtökohtana kehityssarjojen laadinnassa on Metsänhoidon suositusten mukainen metsien käsittely. Taimikon perustamis- ja hoitotyöt, kasvatushakkuut sekä metsän uudistaminen simuloidaan suositusten mukaisesti. Tuottoarvon laskennassa käytettävää diskonttokorkoa kalibroidaan metsänkasvatukseen liittyvät riskit sekä mallikehityssarjojen sisäinen korko huomioiden.

Vuonna 2020 summa-arvotaulukot uudistettiin. Laskenta-alueiden jakoa tiivistettiin yhteensä 13 eri alueeseen, jotka noudattelevat pääosin maakuntarajoja. Nyt odotusarvokertoimet voidaan hakea myös puuston keskipituuden perusteella, ellei metsikön ikä ole luotettavasti tiedossa. Uudet kantohinnat ja metsänhoitotöiden yksikkökustannukset tuodaan laskentaan vuosittain, jotta tieto pysyy luotettavana ja ajantasaisena.

Summa-arvotaulukoita hyödyntäen arvotetaan vuosittain suuri määrä metsämaan hehtaareja, joten taulukoilla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus. Aputaulukoiden sisältö vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi omistajaa vaihtavien metsätilojen tila-arvioihin ja metsänomistajien saamien vahingonkorvausten suuruuteen. Summa-arvomenetelmän selkein vahvuus on sen pedagoginen yksinkertaisuus muihin arvonmäärityksessä käytettäviin menetelmiin verrattuna. Lisäksi summa-arvon käytöllä on pitkät perinteet ja se on todettu lainvoimaiseksi menetelmäksi metsän arvon määrittämisessä Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja myöten.

Miksi nuorille metsille pitää määrittää odotusarvo?

Suomalaisessa metsätaloudessa investointien takaisinmaksuajat ovat pitkiä, koska taimien istutuksesta merkittävien hakkuutulojen saamiseen kestää useita kymmeniä vuosia. Metsä on vuosikymmeniä sellaisessa kasvutilassa, jossa puuston senhetkinen hakkuuarvo on hyvin pieni, ja merkittävin taloudellinen arvokasvu on vasta edessä. Olisi väärin arvottaa taimikko tai nuori kasvatusmetsikkö pelkästään puuston senhetkisen hakkuuarvon mukaan, koska nuoreen metsään on tehty paljon investointeja, joiden satoa odotetaan myöhemmin tulevaisuudessa. Tämän takia metsän arvonmäärityksessä tulee ottaa huomioon tulevaisuudessa saatavien tulojen odotusarvo.

” Puuston keskipituus antaa huomattavasti ikää paremman kuvan puuston kehitysvaiheesta ja arvosta. Se on myös helppo määrittää. Siksi Metsä Groupissa päädyttiin käyttämään keskipituutta.”

– metsänhoitopäällikkö Teppo Oijala, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut

”Meille LähiTapiolassa on ensiarvoisen tärkeää, että asiakkaamme saavat metsävahingoista aina oikeudenmukaisen korvauksen. Se edellyttää, että käyttämämme summa-arvotaulukot perustuvat ajantasaiseen kustannus- ja hintatasoon ja että hyödynnämme luotettavinta olemassa olevaa tutkimustietoa esimerkiksi valtakunnallisista metsiköiden kasvumalleista.”

johtava asiantuntija Marika Makkonen, metsätalouden palvelut, LähiTapiola Palvelut Oy