Energiapuun korjuun suosituksia päivitetään – työpajoista saatiin hyvät lähtökohdat 

12.4.2023

Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen päivitetään 2023 aikana. Tapio järjesti maaliskuussa kaksi asiantuntija- ja tutkijatyöpajaa, joissa koottiin näkemyksiä siitä, mitä tietoja suositusten tulee sisältää. Keskusteluissa korostuivat kohdevalinta, korjuun laatu sekä ympäristövaikutukset. 

Tutkimustieto energiapuun korjuun vaikutuksista ja käytännön tieto hyvistä menetelmistä on merkittävästi karttunut sitten 2015, jolloin metsänhoidon suosituksia viimeksi päivitettiin tästä teemasta. Samaan aikaan energiapuun merkitys suomalaisessa energian omavaraisuudessa on kasvanut.

Logo: metsänhoidon suositukset.

Metsänhoidon suositukset tulevat tiivistämään laajasta tietopohjasta metsänomistajalle oleelliset asiat, joiden avulla hän voi tehdä päätöksen energiapuun korjuusta ja sen toteutustavasta. Uutta kaikissa suosituksissa on, että ne kertovat työn vaikutuksista talouteen, luontoon, virkistyskäyttöön ja ilmastonmuutoksen hillintään. Suositukset antavat myös työohjeita laadukkaaseen energiapuun korjuuseen ja varastointiin.

Lähtökohtia suositusten päivitykseen työstettiin alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa kahdessa Tapion järjestämässä työpajassa.

Tärkeintä on hyvälaatuinen metsänhoito

Ensimmäiseen työpajaan osallistui asiantuntijoita energiapuun korjuuketjun jokaisesta vaiheesta. Tavoitteena oli saada tietoja hyvistä käytännöistä sekä näkökulmia siitä, mihin metsänomistajan kysymyksiin metsänhoidon suositusten tulisi vastata. Työpajassa käytiin läpi energiapuun korjuuta kasvatusmetsistä ja kantojen ja hakkuutähteen korjuuta uudistushakkuualoilta.

Keskustelussa nousi voimakkaasti esille, että pääpaino suosituksissa tulee pitää hyvään metsänhoitoon tähtäävässä toimenpiteiden ketjussa. Suosituksissa voidaan silti kuvata myös vaihtoehtoja hoitamattoman metsän energiapuun korjuuseen.

Toiveena oli, että suosituksissa kuvattaisiin selkeästi seuraavat tekijät:

 • energiapuun korjuun kohdevalinta ja siihen vaikuttavat tekijät, kuten ravinne- ja ympäristövaikutukset
 • eri energiapuun korjuumenetelmien kuvaus
 • selkeät kriteerit laadukkaalle energiapuun korjuulle ja
 • mahdollisuudet minimoida metsätuhojen riskit.

Luonnonhoito huomioitava myös energiapuun korjuussa

Toiseen työpajaan osallistui tutkijoita, jotka olivat erikoistuneet energiapuun ilmasto- ja maaperävaikutuksiin, luonnonhoitoon metsätaloudessa sekä eri korjuumenetelmien kannattavuuteen. Työpajan tavoitteena oli koota uusin tutkimustieto. Tärkeäksi teemaksi nousi monimuotoisuuden huomioiminen energiapuun korjuussa.

Ryhmä katsoi, että suosituksissa nyt kuvattu korjuukohdevalinta on myös uusien ravinnetasapainosta tehtyjen tutkimusten perusteella paikkansa pitävä ja tarvitsee vain pieniä täsmennyksiä. Työpajassa keskusteltiin suosituksissa kuvattavista päätöksenteon kriteereistä, kuten vaikutuksista ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Tarpeelliseksi nähtiin kuvata luonnonhoidon keinona järeiden ja/tai lahojen puiden jättäminen energiapuun korjuun ulkopuolelle.

Ympäristövaikutusten lisäksi keskusteltiin uusien korjuutekniikoiden sisällyttämisestä suosituksiin. Väyläharvennukseen perehtynyt tutkija katsoi, että menetelmästä saadut tutkimustulokset ovat toistaiseksi niin ristiriitaisia, että vielä on liian aikaista sisällyttää sitä suosituksiin.

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa käydyt keskustelut ja tietojen kokoaminen ovat tärkeä vaihe suositusten valmistelussa.

– Saimme työpajoista hyvät lähtökohdat metsänhoidon suositusten päivitykseen. Meillä on Suomessa kovaa asiantuntemusta niin energiapuun korjuun kohdevalintaan kuin laadukkaaseen toteutukseen, kertoo metsien käytön asiantuntija Laura Nikinmaa Tapiosta.

Suositukset energiapuun korjuuseen päivitetään Tapion johdolla hankkeessa Ilmastokestävän metsänhoidon koulutus ja jatkokehitys 2023–2024, joka saa rahoituksen maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelmasta.

Logo Nappaa hiilestä kiinni, maankäyttösektorin ilmastoratkaisut.

Pääkuva: Christer Backlund, metsänhoidon suositukset, Tapio 2023

Lisätietoja antavat

 • Laura Nikinmaa
 • Metsien käytön asiantuntija
 • laura.nikinmaa(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6083
 • Kalle Vanhatalo
 • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
 • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
 • +358 29 432 6067