Tapio mukana kansallisen metsästrategian uusissa hankkeissa

12.3.2021

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoitusta kolmelle kansallista metsästrategiaa edistävälle hankkeelle. Tapio on mukana kaikissa hankkeissa yhtenä toteuttajana.

Kansallisella metsästrategialla pyritään edistämään Suomen metsien aktiivista ja monipuolista käyttöä. Lisäksi tavoitteena on muun muassa metsien hoidon ja käytön kokonaiskestävyyden edistäminen. Kansallisen metsästrategian tavoitteita jalkautetaan hanketoiminnan kautta.

Vuoden 2020 lopussa päättyneessä hankehaussa painotettiin metsien omistusjärjestelyitä ja kestävyyden eri tavoitteiden yhteensovittamista. Rahoitusta myönnettiin kolmelle hankkeelle vuodelle 2021 yhteensä 450 000 euroa. Tapio on mukana toteuttamassa kaikkia hyväksyttyjä hankkeita:

Sujuvaan metsänomistukseen 2025 -hankkeessa kehitetään työkaluja ja toimintamalleja yhteismetsien laajenemiseen ja toiminnan kehittämiseen sekä metsäyhtymien toiminnan sujuvoittamiseen ja metsien kuolinpesäomistuksen vähentämiseen. Hanke toteutetaan Tapion, Suomen metsäkeskuksen ja Maanmittauslaitoksen yhteistyönä.

Hankkeella tuetaan metsänomistajarakenteen kehittymistä ja edistetään metsänomistajien aktiivisuutta metsäomaisuuden hoidossa. On tärkeää, että metsänomistajien tietoisuus metsän erilaisista omistusmuodoista ja omistusmuutosten toteuttamisesta lisääntyy”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Ari Nieminen Tapiosta.

Monitavoitteisen metsätalouden tulevaisuuden neuvontamenetelmät –hankkeessa neuvontakäytänteitä kehitetään vastaamaan monitavoitteisen metsänomistajan vaatimuksia. Uusissa käytänteissä huomioidaan puuntuotannon kannattavuuden, hiilensidonnan, ekosysteemipalveluiden tuottamisen, luontomatkailun ja kulttuuripalveluiden näkökulmat. Hanke toteutetaan Lapin AMK:n, Suomen metsäkeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Tapion yhteistyönä. Tapiossa hankkeesta vastaa Mikko Lumperoinen.

Tavoitteiden yhteensovittaminen metsien hoidon ja käytön päätöksenteossa -hankkeessa tuotetaan ehdotus siitä, miten ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys voidaan kuvata metsänhoidon päätöstukisovelluksissa yhteismitallisesti taloudellisen kestävyyden mittareiden kanssa siten, että metsänomistaja pystyy vertailemaan em. tekijöitä metsän hoito- ja käyttöpäätöksiä tehdessään. Ehdotuksen menetelmäksi tuottaa Tapion, Simosolin, Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteenliittymä.

“On tärkeää kehittää menetelmiä, joilla esimerkiksi luonto- ja virkistysarvot saadaan kytkettyä entistä tiiviimmin ja yhteismitallisemmin metsänomistajien päätöksentekoon”, kertoo hankkeesta Tapiossa vastaava Mikko Lumperoinen.

  • Olli Äijälä
  • Liiketoimintajohtaja, asiantuntijapalvelut
  • olli.aijala(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6074
  • Ari Nieminen
  • Asiantuntija
  • ari.nieminen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6047