Tutkijat vastaavat: pitkällä aikavälillä ei suuria eroja jatkuvan ja tasaikäisen metsänkasvatuksen ilmastohyödyissä

28.6.2021

Metsänhoidon menetelmien sopivuutta vertailtaessa tulee huomioida tarkasteltavan metsän lähtötilanne eli millaiseen metsään toimenpide kohdistetaan. Lopputulokseen myös vaikuttaa, millä aikavälillä vaikutusten vertailua tehdään ja kuinka laajaa aluetta tarkastellaan. Tutkimuksessa ei esimerkiksi ole löydetty suuria eroja pitkänajan ilmastohyödyissä vertaamalla tasaikäistä ja jatkuvaa kasvatusta.

Metsäalan tutkijat kokoontuivat esittämään näkemyksiään kiertoajan pidentämisen ja jatkuvan kasvatuksen vaikutuksista Tapion pitämään tutkijatyöpajaan 21.6.2021. Aiheita käsiteltiin erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä hillinnän näkökulmista. Tilaisuus on osa meneillään olevaa metsänhoidon suositusten uudistamistyötä, jonka yhteydessä kootaan tutkimustietoa uusien metsänhoidon suositusten pohjaksi.

Kiertoajan pidennys voi tuottaa myönteisiä ilmastovaikutuksia

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jari Hynynen arvioi, että metsien ilmastovaikutusten tarkastelussa ratkaisevaa on, kuinka paljon metsän kiertoaikaa pidennetään. Maltillinen kiertoajan pidennys kuusikoissa voi tuottaa myönteisiä ilmastovaikutuksia. Kiertoaikoja pidennettäessä on syytä kuitenkin huomioida mahdolliset tuhoriskit. Hynynen korosti, että tuhoriskeihin vaikuttaa oleellisesti metsän käyttöhistoria eli millaisia toimenpiteitä metsässä on tehty. Metsänomistajalla ei välttämättä ole siitä tarvittavaa tietoa.

Helsingin yliopiston professori Jari Vauhkonen jatkoi, että metsänomistajan kannalta parhaan kiertoajan pituuden määrittäminen on ongelmallista, koska ei ole vain yhtä oikeaa vaihtoehtoa. Siihen vaikuttavat ensisijaisesti metsänomistajan omat tavoitteet. Niitä voi olla esimerkiksi paras taloudellinen tuotto tai suurin puuntuotos.

Monipuolinen metsän rakenne ja hyvin kasvava puusto turvaavat metsän hiilensidontaa

Johtava tutkija Timo Saksa Luonnonvarakeskuksesta painotti, että jatkuvan kasvatuksen vaikutukset maaperän hiilen määrään tunnetaan huonosti. Metsän hiilensidonnan kannalta on oleellista ylläpitää hyvää puuston kasvua. Sekametsien osuuden lisääminen on hyvä keino lisätä metsien ilmastokestävyyttä. Tämän tavoitteen toteutuminen on syytä huomioida myös jatkuvan kasvatuksen toteutuksissa.

Annukka Valkeapää Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry:stä esitteli jatkuvan kasvatuksen vaikutuksia ja korosti menetelmän hyötyjä. Valkeapää korosti, että ilmastonmuutoksen kannalta täytyy toimia nyt ja jatkuva kasvatus on siitä näkökulmasta potentiaalinen. Jatkuvalla kasvatuksella on myös mahdollisuuksia monien metsätuhoriskien pienentämisessä.

Uudistetut suositukset huomioivat tutkimuksen ja käytännön

Metsänhoidon suosituksia uudistetaan parhaillaan ilmastokestävyyden näkökulmasta. Tutkijat ovat vahvasti mukana uudistamistyössä. Samaan aikaan Tapio kerää ammattilaisilta myös käytännön kokemuksia.

Uudet suositukset tulevat metsäalan ammattilaisten ja metsänomistajien käyttöön. Ne tarjoavat uusia vaihtoehtoja ilmastokestävyyden huomioimiseen metsänhoidossa. Suosituksia tullaan julkaisemaan tämän ja seuraavan kahden vuoden aikana.

  • Kalle Vanhatalo
  • Palvelualueen päällikkö, konsultointi
  • kalle.vanhatalo(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6067
  • Tiina Törmänen
  • Metsänhoidon ilmastoasiantuntija
  • tiina.tormanen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6510