TurVIn koealoilla tutkitaan matalampien ojien vaikutusta vesistökuormaan ja hiilensidontaan

25.11.2021

TurVI-hankkeessa tutkitaan matalampien ojien vaikutusta vesistökuormitukseen ja hiilen sidontaan. Hankkeen kahdelle pilottikohteelle on rakennettu koealueet, joille on kaivettu eri syvyisiä ojia ja rakennettu erilaisia vesiensuojelurakenteita. Koealoilla mitataan kasvihuonekaasuja ja pohjavedenpinnan korkeutta, sekä tarkkaillaan vedenlaatua. Ensimmäinen mittausvuosi on nyt takana ja mittaustuloksia odotetaan ensi vuoden puolella. TurVI-hanketta vetää Tapio yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen kanssa.

Koealojen perustaminen

Pudasjärvelle ojitetulle suometsäalueelle perustettiin vuonna 2020 kolme koealuetta Tornator Oyj:n ja Metsähallitus Metsätalouden maille. Koealueille kaivettiin 60 cm ja 90 cm syviä ojia sekä jätettiin yhden koealueen ojat perkaamatta. Koealueille toteutettiin tavanomaisten vesiensuojelurakenteiden, lietekuoppien, lisäksi putkipato-laskeutusallas yhdistelmä sekä kaksi pintavalutuskenttää. Toinen pintavalutuskenttä sijoittuu kunnostamattomalle ojitusalueelle ja toinen ojittamattomalle suolle.

Kasvihuonekaasumittauksissa selvitetään matalamman ojituksen vaikutusta hiilidioksidi- ja metaanipäästöihin

Kevään 2021 aikana Turvin koealoille perustettiin kasvihuonekaasujen; hiilidioksidin ja metaanin mittauspaikat. Kullekin koealueelle perustettiin kuusi hiilidioksidin ja metaanin mittauspaikkaa. Mittauksia tehtiin kaksi kertaa kuussa kesän aikana. Mittausten avulla selvitetään, onko matalammalla ojituksella vaikutusta turpeen hiilidioksidi- ja metaanipäästöihin.

Vesinäytteillä tarkkaillaan ojitusten ja vesiensuojelurakenteiden vaikutusta veden laatuun

Koealoilla seurataan vesinäyttein vesiensuojelurakenteiden tehokkuutta kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjänä sekä eri syvyisten ojien vaikutusta veden laatuun. Vesinäytteillä seurataan myös raskasmetallien määrää. Vesinäytteitä on otettu neljä kertaa vuodessa toukokuun ja lokakuun välisenä aikana.

─ Vettä on ollut ojissa vaihtelevasti ja lokakuussa talvi meinasi yllättää, mutta näytteet on saatu suhteellisen hyvin otettua, toteaa Heikki Mykrä SYKE:stä.

Heikki Mykrä ottamassa vesinäytettä ennen laskeutusallas-putkipato -yhdistelmää Virtalan koealalla. Kuva: Jani Antila
Heikki Mykrä ottamassa vesinäytettä ennen laskeutusallas-putkipato -yhdistelmää Virtalan koealalla. Kuva: Jani Antila

Vesien laadun seurannan lisäksi kohteilla seurataan pohjavedenpinnan korkeutta. Näin saadaan tietoa, miten eri syvyiset ojat vaikuttavat pohjavedenpinnan tasoon. Pohjavedenpintaa mitataan automaattisilla tallentimilla ja manuaalisilla mittauksilla. Automaattinen Odyssey-tallennin mittaa pohjavedenpinnan korkeutta tunnin välein. Manuaalisilla mittauksilla kerättiin tietoa kesällä 2021 kahden viikon välein, yhteensä seitsemän kertaa.

Ojamittaukset kertovat ojien kehityksestä

Koealoilla on mitattu ojien ulottuvuudet kahteen kertaan: heti ojien kaivun jälkeen ja vuoden kuluttua ojien kaivuusta. Ojista on mitattu mm. syvyys, pohjan ja pinnan leveys, lietteen määrä, ja vedenpinnan korkeus. Ojamittauksilla seurataan ojien kehitystä ajan kuluessa.

─  Ojien kehittymistä seuraamalla saadaan tietoa, millaisia ojasyvyyksiä jatkossa suositellaan turvemaille. Esimerkiksi eroosioherkkyyteen liittyen maalajin tunnistaminen ja siihen liittyvä sopivan kaivusyvyyden arviointi ovat erityisen tärkeitä ojasuunnittelussa, kertoo Tapion vesiasiantuntija Tiina Ronkainen.

Tapion vesiasiantuntija Tiina Ronkainen mittaa edellisenä vuonna kunnostetun ojan syvyyttä. Kuva: Maija Kauppila
Tapion vesiasiantuntija Tiina Ronkainen mittaa edellisenä vuonna kunnostetun ojan syvyyttä. Kuva: Maija Kauppila

TurVI-hanke alkoi 2020 ja se päättyy 2023. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoa hankkeesta löytyy TurVI-hankkeen verkkosivuilta.

Hyväksymällä markkinointievästeet näet videon.