Valuma-aluesuunnittelu on tehokas tapa suojella vesistöjä ja turvata metsien hyvinvointi muuttuvassa ilmastossa

31.5.2024

Valuma-alueella tarkoitetaan maastonmuotojen rajaamaa aluetta, jolta joki, puro tai uoma kerää sataneen veden. Valuma-aluesuunnittelu taas on kokoelma työkaluja ja osaamista, joilla tarkastellaan vesien liikkeitä ja ehdotetaan toimenpiteitä, joiden avulla vesien liikkeiden säätelyn vaikuttavuutta voidaan tehostaa. Tapion valuma-aluesuunnittelun asiantuntemus auttaa asiakkaitamme yhdistämään vesien hallintaan liittyvät tavoitteet, hallitsemaan niiden yhteisvaikutuksia sekä parantamaan toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Vesi ja veden liikkeet vaikuttavat niin puuston kasvuun, luonnon elinvoimaisuuteen kuin ihmisen ja luonnon kykyyn sopeutua muuttuvaan ilmastoon ja riskeihin. Se, millaista maankäyttö valuma-alueella on, vaikuttaa paitsi vesien tilaan ja vesimäärien vaihteluun, myös elinympäristöihin.

”Yksittäiset vesiensuojelutoimet voivat jäädä vaikutuksiltaan vähäisiksi, jos kuormituslähteitä ei tarkastella eikä toimenpiteitä toteuteta laajemmalla valuma-aluetasolla. Niin vesien tilan, maa- ja metsätalouden tuottavuuden kuin ilmastonmuutokseen sopeutumisenkin kannalta vesien liikkeitä tulisi tarkastella yksittäistä tilaa, lohkoa tai maanomistajaa laajempana kokonaisuutena”, kuvaa Tapion johtava asiantuntija Tiina Ronkainen.

Ronkaisen vetämässä Vesi ja ennallistaminen -tiimissä tehdään päivittäin töitä metsätalouden vesiensuojelun, suometsien hoidon ja ennallistamisen ja sekä turvetuotantoalueiden jatkokäytön suunnittelun, kehittämisen ja kouluttamisen parissa.

Puhdas vesi on vetovoimatekijä

Kun veden pidättämisen ratkaisuilla parannetaan vesistöjen ekologista tilaa, siitä hyötyvät elinympäristöjen ja luontotyyppien lisäksi vesistöjen äärellä liikkuvat, asuvat ja mökkeilevät ihmiset. Puhtaat vedet ovat suoranainen vetovoimatekijä monissa kesämökkikunnissa.

Valuma-aluesuunnittelussa lähdetään liikkeelle asiakkaan tavoitteen määrittelystä ja palvelu räätälöidään. Näkökulmana voi olla esimerkiksi yksittäisen järven tilan parantaminen tai Suomenlahteen kohdistuvan vesistökuormituksen pienentäminen. Yksittäisen maanomistajan on mahdollista tehdä vaikuttavampia toimenpiteitä kun niitä tarkastellaan ja suunnitellaan tilarajat ylittävänä yhteistyönä.

Veden liikkeiden laajempi tarkastelu voi kannattaa myös metsien tilan näkökulmasta, koska sillä on merkittäviä vaikutuksia metsien kasvuolosuhteisiin ja resilienssiin. Metsien monimuotoisuuden, terveyden ja kasvukunnon ylläpitäminen turvaa myös tulevaisuuden tuottoja. Leudot talvet ja lisääntynyt sadanta johtavat väistämättä siihen, että maanomistajien on varauduttava aiempaa paremmin esimerkiksi kuivuuden tai rankkasateiden aiheuttamien tulvien mahdollisiin vaikutuksiin.

”Vesi vaikuttaa kaikkeen, mitä maankäytössä tehdään”, kiteyttää Tapion ennallistamisasiantuntija Matias Virta ja jatkaa: Oikea aika ennakoida ja vaikuttaa on käsillä nyt – ei sitten, kun riskit ovat jo konkretisoituneet.

Kun tunnistetaan vesien kulun ja kannalta tärkeät kohteet, voidaan tehdä parempia päätöksiä tulevaisuuteen. Veden kulkua ohjaamalla ja vettä varastoimalla voidaan silloin esimerkiksi vähentää keskikesän kuivuusjaksojen aiheuttamia satotappioita ja metsätuhoja.

”Metsien elinvoimaisuutta ja sopeutumista ilmastonmuutokseen voidaan edistää valuma-aluesuunnittelulla ja vesien liikkeiden ohjaamisella. Näiden toimien avulla pyritään varmistamaan, että suometsissä riittää vettä kasvukauden yli. Samalla hillitään myös kuivien ja lämpimien kausien aiheuttamaa metsäpaloriskiä”, toteaa Ronkainen.

Ilmastopäästöjen vähentämisen näkökulmasta etenkin suometsien tarkastelu on erittäin tärkeää.

”Vedenpinnan tason optimoinnilla vaikutetaan turpeen hajoamiseen ja sitä kautta turvemaiden päästöihin. Ilmastopäästöjä voidaan hyvin kohdennetuilla toimenpiteillä tavallisesti vähentää nopeastikin”, kertoo Samuli Joensuu. Hän toimii Tapiossa vesiensuojelun johtavana asiantuntijana ja omaa Ronkaisen ohella vankan kokemuksen muun muassa soiden ennallistamisen suunnittelusta.

Tapiolla huippuratkaisu ennallistamisen ja vesiensuojelun yhteensovittamiseen

Valuma-aluesuunnittelussa Tapiolla on erityinen vahvuus: Työssä hyödynnetään Kunnos-työkalua, joka yhdistää ja tarkastelee kymmeniä eri taustamuuttujia avoimista tietolähteistä.

Laajan tietomäärän yhtä aikainen tarkastelu tuo monipuolisuutta, sillä työkalu tuottaa laajan analyysin vesien hallinnan vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista, joita voidaan tarkastella asiakkaan tavoitteita vasten. Tietoja täydennetään useimmiten asiantuntijan maastokäynnillä optimaalisten teknisten ratkaisujen löytämiseksi.

Hankkeissa voidaan hyödyntää Tapion osaajia laajemminkin, sillä talosta löytyy vesikysymysten ohella esimerkiksi paikkatiedon, luonnon monimuotoisuuden ja metsänhoidon ammattilaisia.

Tuloksena syntyy raportti ja suunnitelma, joka kokoaa kohteen perustiedot, maastossa tunnistetut asiat ja konkreettiset ehdotukset toimenpiteistä. Suunnitelman pohjalta on hyvä jatkaa konkreettisten vesiensuojeluratkaisujen valintaan ja toimenpiteiden teettämiseen.

Lue lisää palveluistamme ja tutustu hankkeisiimme: Puhtaat vedet ja ennallistaminen – Tapio

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää

Nimi(Pakollinen)
Kirjoita tähän yhteydenottosi aihe
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
  • Tiina Ronkainen
  • Johtava asiantuntija
  • tiina.ronkainen(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6035
  • Samuli Joensuu
  • Vesiensuojelun johtava asiantuntija
  • samuli.joensuu(at)tapio.fi
  • +358 29 432 6015