Tapion raportti nro 32

Lisää laatua talousmetsien luonnonhoitoon – Monimetsä-hankkeen kehittämiskokeilujen toteutus ja tulokset

Monimetsä-hanke on pyrkinyt kehittämään metsänkäytön kestävyyttä turvaavia toimintamalleja, jotka juurtuvat osaksi metsäorganisaatioiden ja metsänomistajien jokapäiväistä toimintaa. Toimintamallit muotoiltiin hankkeen toimesta pidetyissä työpaijoissa, joihin osallistui suuri joukko metsätalouden käytännön ammattilaisia. Kehittämistä jatkettiin edelleen kokeiluissa, joissa ammattialiset testasivat toimintamalleja sekä niitä varten laadittuja työkaluja.

Hankkeessa kokeiltiin kaikille metsäalan toimijoille sekä metsänomistajille sopivaa menettelyä, jossa talousmetsien luonnonhoidon keinojen käyttö pyritään ottamaan systemaattisesti esiin metsäammattilaisten toimesta metsänomistajan kanssa käytävässä keskustelussa. Kokeilun toteuttivat metsäammattilaiset, jotka neuvottelevat metsänomistajien kanssa puukaupoista ja metsänhoitopalveluista.

Luonnonhoidon suunnitteluun liittyvät paikkatietoaineistot koottiin karttapalveluun ja aineistojen käyttöä ohjeistettiin siten, että operatiivista suunnittelua tekevät ammattilaiset pystyvät tekemään aineistojen avulla parempia luonnonhoitoratkaisuja. Palvelusta kerättiin palautetta tarjoamalla se kokeiltavaksi leimikonsuunnittelua tekeville ammattilaisille.

Lisäksi Monimetsä-hankkeessa koottiin yhteen laajavaikutteisia luonnonhoitokeinoja (esimerkiksi säästöpuut ja lahopuu) edistäviä hankkeita ja tuloksia.

Raportti sisältää kokeilujen toteutukseen ja tuloksiin liittyvää tietoa seuraavista aiheista:

  • Luonnonhoidon tarkistuslista ja neuvontatyökalu
  • Luonnonhoidon paikkatietotyökalut

Lataa Lisää laatua talousmetsien luonnonhoitoon -raportti tästä (pdf)

Lisää laatua talousmetsien luonnonhoitoon – Monimetsä-hankkeen kehittämiskokeilujen toteutus ja tulokset

Saaristo, L. & Vesanto, T. 2018. Lisää laatua talousmetsien luonnonhoitoon – Monimetsä-hankkeen kehittämiskokeilujen toteutus ja tulokset. Tapion raportteja nro 32.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN 978-952-5632-68-2