Tapion raportti nro 37

Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä – Metsäpolitiikkafoorumin loppuraportti

Metsäpolitiikkafoorumin 19.3.2019 julkaistuun raporttiin on koottu politiikka- ja tutkimussuosituksia metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi. Raportti on toteutettu yhteistyössä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kanssa. 

Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä – Metsäpolitiikkafoorumin loppuraportti on tarkoitettu metsien ja ympäristöasioiden  parissa toimiville: poliitikoille, valtion hallinnon työntekijöille, metsäteollisuudessa työskenteleville, metsänomistajille ja henkilöille jotka ovat kiinnostuneita metsien monimuotoisuuden lisäämisestä.

Julkaisun sisältö

1. Johdanto

 • Kansainvälinen tausta
 • Kansallinen metsästrategia 2025 monimuotoisuuden kannalta
 • Monimuotoisuus ja metsätalouden toimijat

2. Metsien monimuotoisuuden edistäminen

 • Metsien monimuotoisuuden turvaaminen
 •  Lainsäädäntö
 • Informaatio-ohjaus -neuvonta
 • Vapaaehtoinen suojelu
 •  Kaavoitus
 •  Metsäsertifiointi
 • Muita monimuotoisuutta edistäviä toimia
 • Monimuotoisuuden kehitys mittareilla

3. Metsien monimuotoisuuden turvaamisen

4. Metsien monimu otoisuuden turvaamisen ensisijaiset kohteet

 • Lehdot
 • Paahdeympäristöt
 • Kuolleet ja vanhat puut
 • Vanha metsä
 • Vaihteleva puuston rakenne aluetasolla
 • Vesiekosysteemit, rannat ja puronvarret

5. Monimuotoisuuden edistämisen prosessit talousmetsissä

6. Politiikka- ja tutkimussuositukset

 • Politiikkakeinojen yhteisvaikutuksen tarkastelu
 • Monimuotoisuuden turvaaminen digitaalisin keinoin
 • Maisema- ja aluetason monimuotoisuuden edistäminen
 • Luonnonhoitotoimien priorisointi kustannustehokkaasti
 • Monimuotoisuuskohteiden tunnistaminen ja niiden hoitotarpeen tiedostaminen
 • Tutkimustulosten tie käytäntöön nopeammaksi

Lataa Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä -raportti tästä (pdf)

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä

Päivinen, R. & Schneider, H. 2019. Monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä. Tapion raportteja nro 37.

© Tapio Oy

ISSN 2342-804X (pdf)
ISBN  978-952-5632-74-3